• Imprimeix
Registre de voluntats anticipades

Inscriure's al registre

Inscriure's al registre 9557 - Inscripció al Registre de voluntats anticipades Departament de Salut

Es pot fer en qualsevol moment.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Fotocòpies compulsades del DNI de la persona sol·licitant i de les tres persones que actuen com a testimoni.
 2. El document de voluntats anticipades (DVA), signat per la persona sol·licitant, les tres persones que actuen com a testimoni i, si escau, per la o les persona o persones que actua o actuen com a representants. Model orientatiu de document de voluntats anticipades 

Per poder sol·licitar la inscripció del document de volutants anticipades (DVA) cal tenir en compte que la persona sol·licitant ha de ser una persona major d’edat i en plenes capacitats, és a dir, que ha de tenir l’enteniment suficient per comprendre el seu diagnòstic així com els beneficis, els riscos i les alternatives del tractament proposat.

El contingut del DVA s’ha de correspondre amb la voluntat de la persona sol·licitant. Per això és necessari que el DVA s’atorgui davant d’un notari o amb intervenció de tres testimonis que compleixin els requisits següents:

 1. Ser majors d’edat.
 2. Tenir la capacitat d’obrar.
 3. Com a mínim, que dos dels testimonis no tinguin relació de parentiu fins al segon grau amb la persona sol·licitant per relació patrimonial i que no hi estiguin vinculats.

Així mateix, també es pot escollir un representant. El representant és una persona de plena confiança designada per la persona sol·licitant del DVA, de la qual n’ha de conèixer els valors i la voluntat, i que té facultats per interpretar-la i aplicar-la.

La seva funció consisteix a fer d’interlocutor amb el metge o metgessa o amb l’equip sanitari quan la persona sol·licitant no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa. Convé que la persona representant no sigui, per exemple, cap dels testimonis del document ni el metge o metgessa responsable d’executar les seves decisions ni el personal sanitari que hi estigui vinculat. Això no exclou que puguin ser representants persones de les quals calgui suposar que, per la vinculació afectiva o de parentiu amb el pacient, donaran prioritat als seus interessos.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

 1. Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernents la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, introdueix la possibilitat d'elaborar DVA com un pas més en el procés de responsabilització de la ciutadania en les decisions relatives a la seva salut.
  Aquests documents es poden inscriure voluntàriament en el Registre de voluntats anticipades del Departament de Salut tot i que encara que no es faci, i sempre que es compleixi  amb els requisits establerts per la Llei, el DVA serà vàlid.
 2. La inscripció en el Registre determina la incorporació del DVA en el fitxer automatitzat de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 3. L'accés del metge o metgessa responsable al Registre s’ha de fer a través de comunicació telemàtica al fitxer automatitzat del Registre.
 4. La persona que ha fet el document inscrit pot, en qualsevol moment, accedir al Registre de voluntats anticipades de manera presencial per revisar el contingut del document i demanar-ne la revocació.
 5. La inscripció en el Registre d'un nou document que en modifiqui un d’inscrit prèviament s'ha de fer seguint els mateixos procediments amb què es va fer el primer, és a dir, davant de tres testimonis o d’un notari.
 6. El darrer DVA que s'inscrigui al Registre serà vàlid i deixarà sense efectes l'anterior. 
 7. El Departament de Salut ha formalitzat un conveni amb el Col·legi de Notaris de Catalunya per facilitar la transmissió telemàtica dels DVA autoritzats notarialment.
 8. El Departament de Salut també ha formalitzat un conveni amb el Col·legi Oficial de Metges de Catalunya perquè els metges puguin accedir als documents dels seus pacients.