• Imprimeix

Autorització de consultes de fisioteràpia

Salut 20870 - Autorització de consultes de fisioteràpia Departament de Salut salutweb

Les consultes de fisioteràpia, siguin quins siguin el nivell, la categoria o el titular, per tal d’iniciar l’activitat necessiten disposar de l’autorització administrativa corresponent. Cal sol·licitar aquesta autorització en totes les modalitats següents:

• En cas d’inici de l’activitat.
• En cas de trasllat de la consulta.
• En cas d’un canvi de titularitat.
• En cas del tancament.


Es considera que les consultes de fisioteràpia poden ser de les tipologies següents:


• Consultes de fisioteràpia: són els centres sanitaris on un o una professional sanitari fisioterapeuta hi exerceix activitats sanitàries. També tenen aquesta consideració les consultes de fisioteràpia en què, encara que hi hagi més d’un o una professional sanitari, l’atenció se centra fonamentalment en un d’ells i els altres actuen com a suport. En aquest cas, la sol·licitud d’autorització correspon al o la fisioterapeuta principal, és a dir, que l’autorització que s’atorga correspon exclusivament a la persona sol·licitant principal i no a tots i cadascun dels col·laboradors.

• Consultes de fisioteràpia al domicili dels professionals: són les que es troben al domicili particular dels professionals, cas en què s’ha de garantir que la circulació dels pacients en aquestes consultes no interfereix amb les zones d’ús privat de l’habitatge dels professionals.


• Consultes de fisioteràpia ubicades en organitzacions no sanitàries: són aquelles en què els professionals sanitaris atenen únicament i exclusivament el col·lectiu d’una organització a les seves instal·lacions amb finalitat no sanitària. La seva activitat ha de ser complementària respecte de l’activitat de l’organització principal. En el cas que s’atengui també públic de fora de l’organització principal, han de disposar dels espais mínims propis de qualsevol consulta: sala d’espera, cambra higiènica i àrea assistencial.


• Consultes de fisioteràpia ubicades a espais de cotreball: són aquelles en què professionals del mateix sector o de sectors diferents comparteixen recursos i unes mateixes instal·lacions. En el cas que tots els professionals que comparteixin la instal·lació tinguin finalitat sanitària, poden utilitzar conjuntament espais comuns com la recepció, la sala d’espera i la cambra higiènica. En el cas que es comparteixi la instal·lació amb professionals d’altres sectors, cada un dels professionals sanitaris ha de disposar dels espais mínims propis de qualsevol consulta: sala d’espera, cambra higiènica i àrea assistencial.


• Consultes de fisioteràpia ubicades dins d’un centre sanitari però no integrades dins de la cartera de serveis del centre: són serveis assistencials que no tenen cap altra vinculació amb el centre sanitari al qual se situen que la que resulta de la seva mera ubicació física. En aquest cas, la sol·licitud d’autorització del servei de fisioteràpia correspon al o la fisioterapeuta sempre que acrediti la disponibilitat dels espais que es fan servir (contracte de lloguer o cessió d’ús). En els casos de sotsarrendament, cal disposar de l’autorització de qui en tingui la propietat per poder sotsarrendar-hi un espai.

Llegiu-ne més

Per emplenar correctament els formularis cal que els deseu, en format PDF, dins el vostre ordinador amb el nom que vulgueu i els obriu amb una versió actualitzada del programari Adobe Reader (versió 9.1 o superior). En cas de dubte consulteu les instruccions de configuració de l'Adobe Reader així com les de descàrrega de formularis PDF amb els diferents navegadors

Recordeu la carpeta on heu desat els fitxers. En cas de dubte, consulteu les recomanacions de seguretat disponibles a Tràmits gencat o truqueu al servei d'atenció telefònica del 012.

Avís important en el cas de la tramitació en paper: el formulari conté automatismes que mostren o amaguen determinada informació en funció de les opcions que hi trieu i, per tant, no visualitzareu alguns dels camps obligatoris que cal emplenar. Cal que l'empleneu amb l'ordinador, deseu els canvis i l'imprimiu posteriorment per a la seva presentació en paper

A les empreses i els professionals que són titulars de consultes de fisioteràpia enteses com a centres sanitaris on un o una fisioterapeuta hi realitza activitats sanitàries que compleixen tots els requisits següents:


• El seu àmbit territorial és Catalunya.

• La seva activitat principal és la fisioteràpia.

• L’única especialitat sanitària que integren és la fisioteràpia. També s’hi inclouen les que integren més d’un o una professional sanitari sempre que l’atenció se centri fonamentalment en el o la fisioterapeuta principal i els restants professionals sanitaris actuïn com a suport. El mateix espai de consulta pot ser objecte de diferents autoritzacions, sempre que quedi garantit que l’activitat dels diferents facultatius es realitza en franges horàries no coincidents i que entre ells no hi ha cap dependència jeràrquica ni organitzativa.

• L’espai útil de la consulta té una superfície inferior o igual a 100 m2.

• La persona titular de la consulta i/o la responsable assistencial és fisioterapeuta col·legiada o bé és una societat professional degudament inscrita en el registre de societats professionals del col·legi professional corresponent.

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.10.2017