• Imprimeix

Acreditació dels centres i serveis de medicina de l’esport

Salut 11399 - Acreditació dels centres i serveis de medicina de l'esport Departament de Salut salutweb

Els centres i serveis de medicina de l’esport, sigui quin sigui el seu nivell, han de comptar amb la deguda acreditació del Departament de Salut, que és atorgada per resolució de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries d’aquest Departament, i que té els efectes d’autorització sanitària.

L'acreditació com a centre o servei de medicina de l'esport se sol·licita per algun dels nivells següents:

a) Nivell 1 o inicial

Són els centres i serveis acreditats per poder estendre els certificats mèdics d’aptitud per a la pràctica esportiva per tal d’obtenir la llicència esportiva que permeti l’exercici de l’activitat física o de l’esport a Catalunya.

b) Nivell 2 o avançat
Són els centres i serveis acreditats per poder desenvolupar controls i seguiments d’esportistes d’esport de risc o especials i de màxim rendiment, dintre dels procediments de control i valoració biològica de l’entrenament esportiu.

c) Nivell 3 o preferent 
Són els centres i serveis acreditats per poder desenvolupar protocols de seguiment específics de la patologia derivada de la pràctica esportiva de màxim rendiment.

Els centres i serveis que en el moment d'entrar en vigor el Decret 108/2014, de 22 de juliol, que regula el procediment d'acreditació dels centres i serveis de medicina de l'esport, ja estiguin en funcionament, amb la preceptiva autorització sanitària, i vulguin demanar l'acreditació com a centre o servei de medicina de l'esport, han d’emplenar el formulari de sol·licitud de la manera següent:

  • En l'apartat Motiu de la sol·licitud, han de triar l'opció Modificació de la cartera de serveis
  • I en l'especificació dels canvis a l'apartat Serveis a prestar pel centre o servei, han de triar l'opció que es correspongui amb l'activitat del centre d'entre les següents:
    • Medicina de l'educació física i l'esport. Nivell 1 o inicial
    • Medicina de l'educació física i l'esport. Nivell 2 o avançat
    • Medicina de l'educació física i l'esport. Nivell 3 o preferent
Llegiu-ne més

El termini de vigència de les acreditacions és de 5 anys comptadors des de l’endemà de la data de resolució.

Als centres i serveis sanitaris que tenen com a objectiu encarregar-se del control i el seguiment d’esportistes des del punt de vista biològic, d’acord amb les prescripcions de l’article 50.1 del Text únic de la Llei de l’esport.

Centre sanitari: un centre sanitari és un conjunt organitzat d’instal·lacions i mitjans tècnics en el qual professionals amb capacitació, per la seva titulació oficial o habilitació professional, i sota la direcció d’una persona responsable sanitària, realitzen activitats sanitàries amb la finalitat de tenir cura de la salut de les persones.

Servei sanitari: un servei sanitari és una unitat funcional assistencial, amb organització diferenciada, dotada de professionals amb capacitació, per la seva titulació oficial o habilitació professional, i de recursos tècnics per realitzar activitats sanitàries específiques dintre d’un centre sanitari integrat en una organització l’activitat principal de la qual pot no ser sanitària.

Què necessiteu fer?

Data actualització 01.08.2017