• Imprimeix

Notificacions electròniques

Servei de notificacions electròniques

El servei de notificacions electròniques és un sistema que permet a la ciutadania, les empreses i les entitats rebre les notificacions oficials de la Generalitat de Catalunya per mitjans electrònics amb totes les garanties legals, sempre i quan hagin donat la seva conformitat per rebre-les per aquest canal en el formulari de sol·licitud.

L'accés a les notificacions electròniques es pot fer una vegada hàgiu rebut per correu electrònic o sms la confirmació de que heu rebut una notificació. La consulta s’ha de fer a l'apartat Notificacions electròniques de Tràmits Gencat i hi podeu accedir mitjançant un certificat digital o bé mitjançant una paraula de pas d'un sol ús (en aquest darrer cas, sempre que així s'indiqui en el formulari de sol·licitud).

Requisits tècnics per accedir a les notificacions electròniques

Els requisits tècnics per accedir a les notificacions electròniques són:

Si hi voleu accedir amb paraula de pas d'un sol ús, només heu de disposar d'una adreça de correu electrònic o telèfon mòbil on rebre aquesta paraula de pas. Cal que l'adreça de correu electrònic o el número de telèfon mòbil amb el que hi accediu, sigui el mateix que el que heu informat al formulari de sol·licitud.

Si hi voleu accedir mitjançant certificat digital cal:
• Disposar de Java, Versió 6 actualització 16 o superior.
• Disposar d'un dels certificats acceptats a Tràmits Gencat. Cal que comproveu que disposeu d'un certificat digital vigent, i que s'han instal·lat les claus públiques i el programari indicat per l'entitat de certificació proveïdora del certificat digital. En cas de dubtes o problemes tècnics amb el certificat digital, cal posar-se contacte amb l'entitat de certificació corresponent.

En aquest cas, és important que en el formulari de sol·licitud identifiqueu clarament de quin tipus de certificat disposeu i tingueu en compte que les dades associades han de ser:
• Persona física: només us identifica amb el vostre DNI/NIF, que ha de coincidir amb l'indicat al formulari de sol·licitud. 
• Persona jurídica: us identifica amb el el NIF de l'entitat, que ha de coincidir amb l'indicat al formulari de sol·licitud. 
• Persona vinculada a l'entitat: us identifica amb el vostre DNI/NIF personal i el NIF de l'entitat, que han de coincidir amb els indicats al formulari de sol·licitud.

Si aquestes dades no s'indiquen correctament, no podreu accedir a la notificació. Així mateix, l'avís de disponibilitat de la notificació s'enviarà al correu electrònic o telèfon mòbil que indiqueu al formulari. Si canvieu les dades no se us podrà informar d'aquest fet i haureu d'accedir periòdicament a l'apartat de Notificacions electròniques de Tràmits Gencat per consultar-ho.

Com s'accepta o es rebutja una notificació?

Des del moment que se us informi per correu electrònic o sms del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini no hi heu accedit o hi heu accedit però no heu visualitzat la notificació, s'entendrà rebutjada.

En cas d'utilitzar paraula de pas d'un sol ús, una vegada hàgiu accedit a la notificació, seleccionareu sobre el Títol de la notificació i us apareixerà la pantalla des d'on podreu acceptar-la o rebutjar-la, tal i com s'indica a la Guia d'accés i acceptació de notificacions electròniques mitjançant paraula de pas d'un sol ús.

En cas d'utilitzar certificat digital, una vegada hàgiu accedit a la notificació, seleccionareu sobre el Títol de la notificació a la que voleu accedir i us apareixerà la pantalla des d'on podreu acceptar-la o rebutjar-la, tal i com s'indica a Guia d'accés i acceptació de notificacions electròniques mitjançant certificat digital.

Les accions que es poden realitzar depenen de l'estat de la notificació:
• Només podreu acceptar o rebutjar una notificació si està en estat Visualitzada.
• En cas que la notificació no estigui en estat Visualitzada, podreu accedir al detall de la mateixa, i veure tota la informació (si està acceptada) o només veure'n l'estat (si està rebutjada).
• Una vegada acceptada o rebutjada una notificació, no se'n podrà canviar l'estat.

Conseqüències jurídiques que implica acceptar o rebutjar una notificació

• En cas d'acceptar la notificació, tindreu accés al contingut i documents annexats a la mateixa. A partir d'aquest moment, la notificació s'entén practicada a tots els efectes legals (article 28.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics) i l'administració continua el procediment corresponent.

• En cas de rebutjar una notificació, s'ha de tenir en compte que implica que no es podrà accedir al seu contingut. El rebuig exprés de la notificació electrònica produeix els mateixos efectes jurídics que si aquesta s'hagués efectuat. En aquest cas, l'administració deixa constància en l'expedient que la notificació ha estat rebutjada i continua el procediment corresponent ( l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú).

Estats d'una notificació

Els estats en què es pot trobar una notificació electrònica són:

Dipositada. Estat inicial que es produeix quan l'Administració emet la notificació. Comença a comptar el termini de 10 dies i s'avisa al ciutadà pel canal triat al formulari (correu electrònic o telèfon mòbil).
Visualitzada. La persona interessada ha accedit al seu llistat de notificacions, però no ha realitzat cap acció sobre la mateixa.
Acceptada. La persona interessada ha acceptat explícitament la notificació, cosa que li permet accedir al seu contingut.
Rebutjada. La persona interessada ha indicat que rebutja explícitament la notificació i, per tant, no es pot accedir al seu contingut.
Rebutjada sense accés. Si en el termini dels 10 dies la persona interessada no accedeix al seu espai, s'entén efectuat l'intent de notificació del tràmit i el seu rebuig, i pot continuar la tramitació.
Rebutjada sense acció. Tot i que la persona interessada té constància de tenir notificacions pendents de lectura no ha realitzat cap acció i han transcorregut 10 dies des del dipòsit. S'entén efectuat l'intent de notificació del tràmit i el seu rebuig, i pot continuar la tramitació.

Aceptació i/o revocació del consentiment per rebre notificacions electròniques

En qualsevol moment del procediment es pot sol·licitar l'aceptació i/o la revocació per rebre les notificacions electrònicament.

Per poder-ho fer, cal que presentin el formulari de revocació, que trobareu en aquesta pàgina, a qualsevol registre del Departament de Salut , o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el moment que s'accepti la revocació, les notificacions s'efectuaran d'acord amb els mitjans previstos en la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Data d'actualització:  04.05.2015