A fi de facilitar el pagament d'algunes taxes associades a tràmits que són competència del Departament de Salut i de l'Agència de Protecció de la Salut i d'evitar desplaçaments als ciutadans, s'ha posat en marxa un nou servei de pagament de taxes en línia mitjançant el web per als tràmits següents:

 • Serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d'autorització dels estudis de postautorització observacionals prospectius amb medicaments que es vulguin dur a terme en centres sanitaris de la xarxa d'utilització de Catalunya.
 • Verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments o productes cosmètics i de la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l'elaboració d'estudis no clínics amb medicaments o productes cosmètics.
 • Serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d'autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l'adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.
 • Serveis d'inspecció farmacèutica (inspecció de farmàcies, farmaciola i dipòsit de medicament, farmàcia hospitalària, magatzem de distribució, presa de possessió dels farmacèutics, reinspeccions o inspeccions farmacèutiques ordinàries).
 • Serveis d'inspecció i control de la indústria farmacèutica (inspecció del laboratori farmacèutic, presa de mostres, presa de possessió del càrrec de director/a tècnic/a o suplent, emissió de certificats de compliment de les normes de fabricació correcta de medicaments).
 • Avaluació de la documentació i la tramitació de les sol·licituds de llicències i autoritzacions de productes sanitaris.
 • Emissió de certificats de venda lliure de productes cosmètics i productes addicionals.
 • Autoritzacions, anotacions o registres administratius, així com per les activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, efectuades sobre indústries, establiments, serveis, laboratoris, productes i altres activitats relacionades.
 • Autoritzacions administratives i de comprovació tècnica sanitària en matèria de policia sanitària mortuòria.
 • Serveis dels laboratoris de salut pública dependents de l'Agència de Protecció de la Salut.
 • Obtenció del llibre de control de residus sanitaris
 • Formació higiènica de manipuladors d'aliments d'alt risc.

Per mitjà d'aquest servei en línia es podran pagar les taxes de les quals es disposi de la notificació amb el codi de barres corresponent.