• Imprimeix

Tipologia de centres

C.1 Hospitals (centres amb internament): centres sanitaris destinats a l'assistència especialitzada i continuada de pacients en règim d'internament (com a mínim, una nit), la finalitat principal dels quals és el diagnòstic o el tractament dels malalts ingressats, sense perjudici que també prestin atenció ambulatòria.

C.1.1 Hospitals generals: hospitals destinats a l'atenció de pacients afectes de diversa patologia i que disposen de les àrees de medicina, cirurgia, obstetrícia i ginecologia, i pediatria. També es considera general quan, fins i tot faltant o estant escassament desenvolupada alguna d'aquestes àrees, no es concentri la major part de la seva activitat assistencial en una de determinada.

C.1.2 Hospitals especialitzats: hospitals dotats de serveis de diagnòstic i tractament especialitzats que dediquen la seva activitat fonamental a l'atenció de determinades patologies o de pacients d'un determinat grup d'edat o amb característiques comunes.

C.1.3 Hospitals de mitjana i llarga estada: hospitals destinats a l'atenció de pacients que requereixen cures sanitàries, en general de baixa complexitat, per processos crònics o pel fet de tenir reduït el grau d'independència funcional per a l'activitat quotidiana, però que no es poden proporcionar en el seu domicili, i requereixen un període prolongat d'internament.

C.1.4 Hospitals de salut mental i tractament de toxicomanies: hospitals destinats a proporcionar diagnòstic, tractament i seguiment de la malaltia als pacients que requereixen ser ingressats i que pateixen malalties mentals o trastorns derivats de les toxicomanies.

C.1.90 Altres centres amb internament: hospitals que no s'ajusten a les característiques de cap dels grups anteriors o compleixen les de més d'un grup.

C.2 Proveïdors d'assistència sanitària sense internament: centres sanitaris en els quals es presten serveis de promoció de la salut, prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació per professionals sanitaris a pacients que no requereixen ingrés.

C.2.1 Consultes mèdiques: centres sanitaris on un metge exerceix activitats sanitàries. També es consideren consultes, encara que hi hagi més d'un professional sanitari, quan l'atenció se centra fonamentalment en el metge i els altres professionals actuen com a suport.

C.2.2 Consultes d'altres professionals sanitaris: centres sanitaris on un professional sanitari (diferent del metge o l'odontòleg) exerceix activitats sanitàries. També es consideren consultes encara que hi hagi més d'un professional sanitari quan l'atenció se centra fonamentalment en un d'ells i els altres actuen de suport.

C.2.3 Centres d'atenció primària: centres sanitaris sense internament que atenen l'individu, la família i la comunitat, i que exerceixen funcions de promoció de la salut, prevenció, diagnòstic, curació i rehabilitació a través tant dels seus mitjans bàsics, com dels equips de suport a l'atenció primària.

C.2.3.1 Centres de salut: són les estructures físiques i funcionals que possibiliten el desenvolupament d'una atenció primària de salut coordinada globalment, integral, permanent i continuada, i amb base en el treball d'equip dels professionals sanitaris i no sanitaris que hi actuen. En aquests exerceixen les seves activitats i funcions els equips d'atenció primària.

C.2.3.2 Consultoris d'atenció primària: centres sanitaris que, sense tenir la consideració de centres de salut, proporcionen atenció sanitària no especialitzada en l'àmbit de l'atenció primària de salut.

C.2.4 Centres polivalents: centres sanitaris on professionals sanitaris de diferents especialitats exerceixen la seva activitat atenent pacients amb patologies diverses.

C.2.5 Centres especialitzats: centres sanitaris on diferents professionals sanitaris exerceixen les seves respectives activitats sanitàries atenent pacients amb unes determinades patologies o d'un determinat grup d'edat o amb característiques comunes.

C.2.5.1 Clíniques dentals: centres sanitaris en els quals es duen a terme activitats sanitàries en l'àmbit de la salut bucodental.

C.2.5.2 Centres de reproducció humana assistida: centres sanitaris en els quals equips biomèdics especialment qualificats realitzen tècniques de reproducció assistida o les seves derivacions, així com els bancs de recepció, conservació i distribució del material biològic o humà necessari.

C.2.5.3 Centres d'interrupció voluntària de l'embaràs: centres sanitaris on es du a terme la pràctica de l'avortament en els casos legalment permesos.

C.2.5.4 Centres de cirurgia major ambulatòria: centres sanitaris dedicats a l'atenció de processos subsidiaris de cirurgia realitzada amb anestèsia general, local, regional o sedació, que requereixen cures postoperatòries de curta durada, motiu pel qual no necessiten ingrés hospitalari.

C.2.5.5 Centres de diàlisi: centres sanitaris on es fa tractament amb diàlisi a pacients afectats de patologia renal.

C.2.5.6 Centres de diagnòstic: centres sanitaris dedicats a prestar serveis diagnòstics, analítics o per imatge.

C.2.5.7 Centres mòbils d'assistència sanitària: centres sanitaris que traslladen mitjans personals i tècnics amb la finalitat d'exercir activitats sanitàries.

C.2.5.8 Centres de transfusió: centres sanitaris en els quals s'efectuen qualsevol de les activitats relacionades amb l'extracció i la verificació de la sang humana o els seus components, sigui quina sigui la destinació, i del seu tractament, emmagatzemament i distribució quan la destinació sigui la transfusió.

C.2.5.9 Bancs de teixits: centres sanitaris encarregats de conservar i garantir la qualitat dels teixits, després de la seva obtenció i fins a la seva utilització com a al·loempelts o autoempelts.

C.2.5.10 Centres de reconeixement mèdic: centres sanitaris on s'efectuen les revisions mèdiques i els informes d'aptitud als aspirants o titulars de permisos o llicències, o per a la realització de determinades activitats, i per a la seva renovació.

C.2.5.11 Centres de salut mental: centres sanitaris en els quals es fa el diagnòstic i el tractament en règim ambulatori de les malalties mentals.

C.2.5.90. Altres centres especialitzats: són els centres especialitzats que no s'ajusten a les característiques de cap dels grups anteriors.

C.2.90 Altres proveïdors d'assistència sanitària sense internament: prestadors d'assistència sanitària a pacients no ingressats que no s'ajusten a les característiques de cap dels grups anteriors.

C.3 Serveis sanitaris integrats a una organització no sanitària: serveis que exerceixen activitats sanitàries però que estan integrats en organitzacions la principal activitat de les quals no és sanitària (presó, empresa, balneari, residència de tercera edat...).

Cartera assistencial

U.1 Medicina general/de família:unitat assistencial en la qual un metge/especialista en medicina familiar i comunitària és responsable de prestar serveis de prevenció i promoció de la salut, diagnòstic o tractament bàsics en règim ambulatori.

 

U.2 Infermeria:unitat assistencial en la qual personal d'infermeria és responsable d'exercir funcions i activitats pròpies de la seva titulació.

 

U.3 Infermeria obstetricoginecològica (llevadora):unitat assistencial en la qual una llevadora és responsable d'exercir funcions i activitats destinades a atendre les dones en l'embaràs, el part i el puerperi, i el nounat.

 

U.4 Podologia:unitat assistencial en la qual un podòleg és responsable de prestar cures específiques pròpies de la seva titulació relacionades amb la patologia dels peus.

 

U.5 Vacunació:unitat assistencial on personal sanitari conserva i administra vacunes. Les funcions de custòdia i conservació d'aquestes estan sota la responsabilitat d'un farmacèutic.

 

U.6 Al·lergologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en al·lergologia és responsable de fer estudi, el diagnòstic i el tractament de la patologia produïda per mecanismes immunològics, especialment d'hipersensibilitat.

 

U.7 Cardiologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en cardiologia és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties cardiovasculars.

 

U.8 Dermatologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en dermatologia medicoquirúrgica i venereologia és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament de pacients afectats de patologia relacionada amb la pell i els teixits annexos.

 

U.9 Aparell digestiu:unitat assistencial en la qual un metge especialista en aparell digestiu és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament de pacients afectats de patologia digestiva.

 

U.10 Endocrinologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en endocrinologia i nutrició és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament de pacients afectats de patologia relacionada amb el sistema endocrí, així com del metabolisme i de les conseqüències patològiques derivades de les seves alteracions.

 

U.11 Nutrició i dietètica:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un facultatiu, s'encarrega de l'adequada nutrició dels pacients ingressats i dels que requereixen continuar el tractament després de l'ingrés.

 

U.12 Geriatria:unitat assistencial en la qual un metge especialista en geriatria és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament de la patologia de l'edat avançada.

 

U.13 Medicina interna:unitat assistencial en la qual un metge especialista en medicina interna és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament mèdic de pacients afectats de patologia diversa.

 

U.14 Nefrologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en nefrologia és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament de pacients amb malalties del ronyó i les vies urinàries, així com amb processos generals que poden tenir l'origen en un mal funcionament renal.

 

U.15 Diàlisi:unitat assistencial en la qual un metge especialista en nefrologia és responsable que es faci el tractament amb diàlisi a pacients afectats de patologia renal.

 

U.16 Pneumologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en pneumologia és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament de pacients afectats de patologia respiratòria.

 

U.17 Neurologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en neurologia és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament mèdic de pacients afectats de patologia relacionada amb el sistema nerviós central i perifèric.

 

U.18 Neurofisiologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en neurofisiologia clínica és responsable de fer l'exploració funcional del sistema nerviós central i perifèric, amb finalitats de diagnòstic, pronòstic o orientació terapèutica.

 

U.19 Oncologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en oncologia mèdica és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de pacients amb neoplàsies.

 

U.20 Pediatria:unitat assistencial en la qual un metge especialista en pediatria i les seves àrees específiques és responsable de prestar cures específiques a pacients en edat pediàtrica, i s'encarrega de l'estudi del seu desenvolupament, i del diagnòstic i el tractament de les seves malalties.

 

U.21 Cirurgia pediàtrica:unitat assistencial en la qual un metge especialista en cirurgia pediàtrica és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament en processos quirúrgics específics de l'edat infantil.

 

U.22 Cures intermèdies neonatals:unitat assistencial en la qual, sota la responsabilitat d'un metge especialista en pediatria i les seves àrees específiques, es fa l'atenció del nounat d'edat gestacional superior a 32 setmanes o un pes superior a 1.500 grams amb patologia lleu que requereix tècniques especials de cures mitjanes.

 

U.23 Cures intensives neonatals:unitat assistencial en la qual, sota la responsabilitat d'un metge especialista en pediatria i les seves àrees específiques, es fa l'atenció del nounat amb patologia medicoquirúrgica, amb compromís vital, que requereix mitjans i cures especials de forma continuada.

 

U.24 Reumatologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en reumatologia és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament de pacients afectats de patologia reumàtica.

 

U.25 Obstetrícia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en obstetrícia i ginecologia és responsable de prestar l'atenció de l'embaràs, part i puerperi.

 

U.26 Ginecologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en obstetrícia i ginecologia és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament de patologia inherent a l'aparell genital femení i la mamella.

 

U.27 Inseminació artificial:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un metge especialista en obstetrícia i ginecologia, té com a finalitat la fecundació humana mitjançant la inseminació artificial amb semen fresc, capacitat o crioconservat, procedent de l'home de la parella o d'un donant, segons el cas.

 

U.28 Fecundació «in vitro»:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un metge especialista en obstetrícia i ginecologia i un facultatiu amb formació i experiència en biologia de la reproducció, té per finalitat la fecundació mitjançant transferència d'embrions, transferència intratubàrica de gàmetes i altres tècniques afins prèviament avaluades.

 

U.29 Banc de semen:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un facultatiu, té com a finalitat l'obtenció, l'avaluació, la conservació i la distribució de semen humà per a la seva utilització en les tècniques de reproducció humana assistida, i que duen a terme a més les activitats necessàries per a la selecció i el control dels donants.

 

U.30 Laboratori de semen per a capacitació espermàtica:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un facultatiu, du a terme l'adequació dels espermatozoides per a la funció reproductora.

 

U.31 Banc d’embrions:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un facultatiu, s'encarrega de la crioconservació d'embrions per a transferències amb finalitats procreadores o mètodes de recerca/experimentació legalment autoritzats.

 

U.32 Recuperació d'oòcits:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un facultatiu, s'encarrega de la realització de les activitats necessàries per a l'obtenció i el tractament de gàmetes amb finalitats procreadores o mètodes de recerca/experimentació legalment autoritzats.

 

U.33 Planificació familiar:unitat assistencial en la qual un metge especialista en obstetrícia i ginecologia és responsable de prestar serveis d'atenció, informació i assessorament relacionats amb la reproducció, la concepció i la contracepció humana.

 

U.34 Interrupció voluntària de l'embaràs:unitat assistencial en la qual un metge especialista en obstetrícia i ginecologia és responsable de dur a terme la pràctica de l'avortament terapèutic i eugenèsic, en els casos legalment permesos.

 

U.35 Anestèsia i reanimació:unitat assistencial en la qual un metge especialista en anestesiologia i reanimació és responsable d'aplicar al pacient tècniques i mètodes per fer-lo insensible al dolor i protegir-lo de l'agressió abans, durant i després de qualsevol intervenció quirúrgica o obstètrica, d'exploracions diagnòstiques i de traumatismes, així com de mantenir les condicions vitals en qualsevol de les situacions esmentades.

 

U.36 Tractament del dolor:unitat assistencial en la qual un metge especialista és responsable d'aplicar tècniques i mètodes per eliminar o alleugerir el dolor, de qualsevol etiologia, al pacient.

 

U.37 Medicina intensiva:unitat assistencial en la qual un metge especialista en medicina intensiva és responsable que es presti l'atenció sanitària necessària, continuada i immediata, a pacients amb alteracions fisiopatològiques que han assolit un nivell de severitat tal que representen una amenaça actual o potencial per a la seva vida i, alhora, són susceptibles de recuperació.

 

U.38 Cremats:unitat assistencial pluridisciplinar que, sota la responsabilitat d'un metge especialista, atén pacients afectats per lesions produïdes per alteracions tèrmiques als teixits i que per la seva extensió, profunditat o localització són considerades greus o crítiques.

 

U.39 Angiologia i cirurgia vascular:unitat assistencial en la qual un metge especialista en angiologia i cirurgia vascular és responsable de fer l'estudi, el diagnóstic i el tractament, mèdic i quirúrgic, de les malalties vasculars, exceptuant les cardíaques i intracranials.

 

U.40 Cirurgia cardíaca:unitat assistencial en la qual un metge especialista en cirurgia cardiovascular és responsable de fer l'estudi i el tractament quirúrgic de patologies cardíaques.

 

U.41 Hemodinàmica:unitat assistencial en la qual, sota la responsabilitat d'un metge especialista amb experiència en hemodinàmia, es duen a terme processos vasculars o cardiològics intervencionistes amb finalitat diagnòstica i/o terapèutica.

 

U.42 Cirurgia toràcica:unitat assistencial en la qual un metge especialista en cirurgia toràcica és responsable de fer l'estudi i el tractament dels processos específics que afecten la regió anatòmica del tòrax, que inclou la paret toràcica, la pleura, el pulmó, el mediastí, l'arbre traqueobronquial, l'esòfag i el diafragma.

 

U.43 Cirurgia general i digestiu:unitat assistencial en la qual un metge especialista en cirurgia general i de l'aparell digestiu és responsable de dur a terme les intervencions en processos quirúrgics relatius a patologia abdominal, de l'aparell digestiu, del sistema endocrí, del cap i el coll (amb exclusió de la patologia específica d'altres especialitats quirúrgiques), de la mamella i de la pell i les parts toves.

 

U.44 Odontologia/Estomatologia:unitat assistencial en què un odontòleg o estomatòleg és responsable d'exercir activitats professionals encaminades a la promoció de la salut bucodental, i porta a terme la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les anomalies i les malalties de les dents, la boca, els maxil·lars i els teixits annexos en l'individu i a la comunitat, així com la prescripció de medicaments, pròtesis i productes sanitaris en l'àmbit de l'exercici professional.

 

U.45 Cirurgia maxil·lofacial:unitat assistencial en la qual un metge especialista en cirurgia oral i maxil·lofacial és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties de la cavitat bucal i de la cara.

 

U.46 Cirurgia plàstica i reparadora:unitat assistencial en la qual un metge especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora és responsable de fer la correcció quirúrgica de processos congènits, adquirits, tumorals o involutius que requereixen reparació o reposició d'estructures superficials que afecten la forma i la funció corporal.

 

U.47 Cirurgia estètica:unitat assistencial en la qual un metge especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora o un altre especialista quirúrgic en l'àmbit de la seva especialitat respectiva és responsable de dur a terme tractaments quirúrgics, amb finalitat de millora estètica corporal, facial o capil·lar.

 

U.48 Medicina cosmètica:unitat assistencial en la qual un metge és responsable de dur a terme tractaments no quirúrgics, amb finalitat de millora estètica corporal o facial.

 

U.49 Neurocirurgia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en neurocirurgia és responsable de fer intervencions a pacients amb processos quirúrgics relatius al sistema nerviós.

 

U.50 Oftalmologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en oftalmologia és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament dels defectes i les malalties dels òrgans de la visió.

 

U.51 Cirurgia refractiva:unitat assistencial en la qual un metge especialista en oftalmologia és responsable de dur a terme tota una sèrie de tècniques quirúrgiques destinades a modificar els defectes de refracció, o bé mitjançant l'ús del làser o mitjançant cirurgia intraocular.

 

U.52 Otorinolaringologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en otorinolaringologia és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament de processos patològics de l'oïda, fosses nasals i sins paranasals, faringe i laringe.

 

U.53 Urologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en urologia és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament d'afeccions específiques de l'aparell urinari masculí i femení i de l'aparell genital masculí.

 

U.54 Litotrícia renal:unitat assistencial en la qual un metge especialista en urologia és responsable de fer tractaments, mitjançant un litotritor, de fragmentació de càlculs renals.

 

U.55 Cirurgia ortopèdica i traumatologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia és responsable de fer l'estudi, el desenvolupament, la conservació i el restabliment de la forma i de la funció de les estructures musculoesquelètiques, per mitjans mèdics, quirúrgics i físics.

 

U.56 Lesionats medul·lars:unitat assistencial pluridisciplinar en la qual, sota la supervisió d'un metge especialista, es proporciona assistència sanitària especialitzada i rehabilitació integral a totes les persones afectades per una lesió medul·lar (paraplegia i tetraplegia) o qualsevol altra gran discapacitat física, des d'una perspectiva que inclou tant els aspectes medicoquirúrgics com els psicològics i socials.

 

U.57 Rehabilitació:unitat assistencial en la qual un metge especialista en medicina física i rehabilitació és responsable de fer el diagnòstic, l'avaluació, la prevenció i el tractament de la incapacitat i encaminar-los a facilitar, mantenir o retornar el màxim grau de capacitat funcional i independència possible al pacient impossibilitat, a fi d'integrar-lo en el seu medi habitual.

 

U.58 Hidrologia:unitat assistencial en la qual un metge especialista en hidrologia mèdica és responsable de la utilització d'aigües mineromedicinals i termals amb finalitats terapèutiques i preventives per a la salut.

 

U.59 Fisioteràpia:unitat assistencial en la qual un fisioterapeuta és responsable d'exercir funcions i activitats pròpies de la seva titulació, amb finalitat preventiva, educativa o terapèutica, per al tractament de les malalties que cursen amb discapacitats o la recuperació de la funcionalitat utilitzant agents físics.

 

U.60 Teràpia ocupacional:unitat assistencial en la qual, sota la responsabilitat d'un terapeuta ocupacional, s'utilitzen amb finalitats terapèutiques les activitats d'autocura, treball i lleure perquè els pacients adquireixin el coneixement, les destreses i les actituds necessàries per exercir les tasques quotidianes requerides i aconsegueixin el màxim d'autonomia i integració.

 

U.61 Logopèdia:unitat assistencial en la qual un logopeda és responsable de fer la prevenció, l'estudi i la correcció dels trastorns del llenguatge.

 

U.62 Foniatria:unitat assistencial en la qual un metge és responsable d'estudiar i proporcionar tractaments a pacients afectats d'alteracions de la veu i el seu mecanisme.

 

U.63 Cirurgia major ambulatòria:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un metge especialista, es dedica a la realització de procediments quirúrgics terapèutics o diagnòstics, fets amb anestèsia general, locoregional o local amb sedació o sense, que requereixen cures postoperatòries de curta durada, per a la qual cosa no necessiten ingrés hospitalari.

 

U.64 Cirurgia menor ambulatòria:unitat assistencial on, sota la responsabilitat d'un metge, es duen a terme procediments terapèutics o diagnòstics de baixa complexitat i mínimament invasius, amb baix risc d'hemorràgia, que es practiquen sota anestèsia local i que no requereixen cures postoperatòries, en pacients que no necessiten ingrés.

 

U.65 Hospital de dia:unitat assistencial on, sota la supervisió o la indicació d'un metge especialista, es du a terme el tractament o les cures de malalts que han de ser sotmesos a mètodes de diagnòstic o tractament que requereixin durant unes hores atenció continuada mèdica o d'infermeria, però no l'internament en un hospital.

 

U.66 Atenció sanitària domiciliària:unitat assistencial pluridisciplinar que, sota la supervisió o indicació d'un metge, exerceix activitats per donar atenció sanitària a persones malaltes en el seu domicili.

 

U.67 Cures pal·liatives:unitat assistencial pluridisciplinar, amb o sense equips de cures domiciliàries, que sota la responsabilitat d'un metge, presta l'atenció a pacients en situació terminal.

 

U.68 Urgències:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un metge, està destinada a l'atenció sanitària de pacients amb problemes d'etiologia diversa i gravetat variable, que generen processos aguts que necessiten atenció immediata.

 

U.69 Psiquiatria:unitat assistencial en la qual un metge especialista en psiquiatria és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament dels trastorns mentals i del comportament.

 

U.70 Psicologia clínica:unitat assistencial en la qual un psicòleg especialista en psicologia clínica, dins el camp de la seva titulació, és responsable de fer diagnòstics, avaluacions i tractaments de caràcter psicològic dels fenòmens psicològics, conductuals i relacionals que incideixen en la salut dels éssers humans.

 

U.71 Atenció sanitària a drogodependents:unitat assistencial pluridisciplinar en la qual, sota la supervisió d'un facultatiu sanitari, es presten serveis de prevenció, atenció i rehabilitació al drogodependent, mitjançant l'aplicació de tècniques terapèutiques.

 

U.72 Obtenció de mostres:unitat assistencial, vinculada a un laboratori clínic, en la qual personal sanitari amb titulació adequada fa l'obtenció, la recepció, la identificació, la preparació i la conservació dels espècimens o les mostres biològiques d'origen humà, i es responsabilitza de la mostra fins al seu lliurament al laboratori corresponent.

 

U.73 Anàlisis clíniques:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un facultatiu especialista en anàlisis clíniques, du a terme una sèrie d'actuacions que a través de proves diagnòstiques analítiques, proves funcionals o de laboratori i la seva correlació fisiopatològica ajuden al diagnòstic, el pronòstic, la terapèutica mèdica i la prevenció de la malaltia.

 

U.74 Bioquímica clínica:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un facultatiu especialista en bioquímica clínica, aplica els mètodes químics i bioquímics de laboratori necessaris per a la prevenció, diagnòstic, pronòstic i evolució de la malaltia, així com de la seva resposta al tractament.

 

U.75 Immunologia:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un facultatiu especialista en immunologia, està dedicada a obtenir la informació necessària per a l'estudi, el diagnòstic i el tractament de pacients amb malalties causades per alteracions dels mecanismes immunològics i de les situacions en les quals les manipulacions immunològiques formen una part important del tractament o de la prevenció.

 

U.76 Microbiologia i parasitologia:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un facultatiu especialista en microbiologia i parasitologia, està dedicada a l'estudi dels microorganismes relacionats amb l'espècie humana, i se centra en l'home malalt o portador de malalties infeccioses per al seu diagnòstic, estudi epidemiològic i orientació terapèutica.

 

U.77 Anatomia patològica:unitat assistencial en la qual, sota la responsabilitat d'un metge especialista en anatomia patològica, es duen a terme estudis, per mitjà de tècniques morfològiques, de les causes, el desenvolupament i les conseqüències de la malaltia, i la seva finalitat és el diagnòstic correcte de biòpsies, peces quirúrgiques, citologies i autòpsies.

 

U.78 Genètica:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un facultatiu amb formació adequada, està dedicada a la realització de proves genètiques i l'emissió dels dictàmens corresponents amb finalitats diagnòstiques.

 

U.79 Hematologia clínica:unitat assistencial en la qual un metge especialista en hematologia i hemoteràpia és responsable de fer l'estudi, el diagnòstic i el tractament de pacients afectats de patologia relacionada amb la sang i els òrgans hematopoètics.

 

U.80 Laboratori d'hematologia:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un metge especialista en hematologia i hemoteràpia, està dedicada a l'obtenció de mostres d'origen humà, a la realització de determinacions hematològiques i l'emissió dels dictàmens corresponents amb finalitats diagnòstiques.

 

U.81 Extracció de sang per a donació:unitat assistencial, vinculada a un centre de transfusió, en la qual, sota la responsabilitat d'un metge, s'efectuen extraccions de sang, per personal d'infermeria degudament entrenat, en un vehicle o en sales públiques o privades adaptades a aquest efecte.

 

U.82 Servei de transfusió:unitat assistencial d'un centre hospitalari, vinculada a un centre de transfusió, en la qual, sota la responsabilitat d'un metge especialista en hematologia i hemoteràpia, s'emmagatzema i distribueix sang i components sanguinis i en la qual es poden fer proves de compatibilitat de sang i components per a ús exclusiu a les seves instal·lacions, incloses les activitats de transfusió hospitalària.

 

U.83 Farmàcia:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un farmacèutic, o farmacèutic especialista en farmàcia hospitalària en el cas d'hospitals, du a terme la selecció, l'adquisició, la conservació, la dispensació, la preparació, el seguiment i la informació sobre els medicaments a utilitzar al centre i els que requereixen una especial vigilància, supervisió i control de l'equip multidisciplinar de salut.

 

U.84 Dipòsit de medicaments:unitat assistencial, dependent d'una oficina o servei de farmàcia, en la qual es conserven i es dispensen medicaments als pacients atesos al centre en què està ubicada.

 

U.85 Farmacologia clínica:unitat assistencial en la qual un metge especialista en farmacologia clínica és responsable de fer l'estudi de l'efecte dels medicaments en l'home, i observar i quantificar els seus efectes farmacològics, l'avaluació dels seus efectes terapèutics i analitzar les reaccions adverses.

 

U.86 Radioteràpia:unitat assistencial en la qual, sota la responsabilitat d'un metge especialista en oncologia radioteràpica, es duen a terme tractaments amb radiacions ionitzants i terapèutiques associades, fonamentalment en el cas de pacients oncològics.

 

U.87 Medicina nuclear:unitat assistencial en la qual, sota la responsabilitat d'un metge especialista en medicina nuclear, es duen a terme processos diagnòstics o terapèutics mitjançant isòtops radioactius, radiacions nuclears, variacions electromagnètiques del nucli atòmic i tècniques biofísiques similars.

 

U.88 Radiodiagnòstic:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un metge especialista en radiodiagnòstic, està dedicada al diagnòstic i el tractament de les malalties utilitzant com a suport tècnic fonamental les imatges i les dades funcionals obtingudes per mitjà de radiacions ionitzants o no ionitzants i altres fonts d'energia.

 

U.89 Assistència a lesionats i contaminats per elements radioactius i radiacions ionitzants:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un metge, porta a terme el tractament de les seqüeles radioactives, professionals o d'origen fortuït que siguin patides per persones o col·lectius humans.

 

U.90 Medicina preventiva:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un metge especialista en medicina preventiva i salut pública, du a terme funcions de control intern per evitar i prevenir els riscos per a la salut dels pacients derivats de les activitats del centre sanitari en què estigui ubicada.

 

U.91 Medicina de l'educació física i l'esport:unitat assistencial en la qual un metge especialista en medicina de l'educació física i l'esport és responsable de dur a terme estudis de les funcions orgàniques i fa diagnòstics i tractaments específics per a persones que es dediquen a la pràctica esportiva.

 

U.92 Medicina hiperbàrica:unitat assistencial vinculada a un centre hospitalari, que sota la responsabilitat d'un metge, té com a finalitat l'administració d'oxigen pur a l'organisme, en un mitjà pressuritzat, amb finalitats diagnòstiques o terapèutiques.

 

U.93 Extracció d'òrgans:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un metge especialista, s'encarrega de l'obtenció mitjançant extracció d'òrgans de donant viu o mort, per a la seva implantació en un organisme receptor, d'acord amb la legislació vigent sobre la matèria.

 

U.94 Trasplantament d'òrgans:unitat assistencial, que sota la responsabilitat d'un metge especialista, té com finalitat la utilització terapèutica dels òrgans humans, que consisteix a substituir un òrgan malalt, o la seva funció, per un altre de sa procedent d'un donant viu o mort, d'acord amb la legislació vigent sobre la matèria.

 

U.95 Obtenció de teixits:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un metge especialista, du a terme qualsevol de les activitats destinades a disposar de teixits i cèl·lules d'origen humà o a possibilitar l'ús de residus quirúrgics amb les finalitats a què es refereix la normativa vigent sobre la matèria.

 

U.96 Implantació de teixits:unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un metge especialista, du a terme qualsevol de les activitats que impliquen utilització terapèutica de teixits humans, i engloba les accions de trasplantar, empeltar o implantar.

 

U.97 Banc de teixits:unitat tècnica que, sota la responsabilitat d'un facultatiu, té per missió conservar i garantir la qualitat dels teixits, després de la seva obtenció i fins a la seva utilització clínica com a al·loempelts o autoempelts.

 

U.98 Medicina aeronàutica:unitat assistencial en la qual, sota la responsabilitat d'un metge examinador autoritzat segons estableix la normativa vigent, es fan els reconeixements, els informes i les avaluacions mèdiques requerides per a l'emissió dels certificats mèdics que exigeixen als titulars de llicències i habilitacions aeronàutiques, per les normes reguladores d'aquestes.

 

U.99 Medicina del treball:unitat preventivoassistencial que, sota la responsabilitat d'un metge especialista en medicina del treball o diplomat en medicina d'empresa, exerceix les funcions de vigilància de la salut dels treballadors regulades per la Llei de prevenció de riscos laborals i la seva normativa de desplegament.

 

U.100 Transport sanitari (carretera, aeri, marítim):unitat assistencial que té per objecte el desplaçament de persones malaltes, accidentades o per una altra raó sanitària, en vehicles terrestres, aeris o marítims, especialment condicionats a aquest efecte.

 

U.101 Teràpies no convencionals:unitat assistencial en la qual un metge és responsable de dur a terme tractaments de les malalties per mitjans de medicina naturista o amb medicaments homeopàtics o mitjançant tècniques d'estimulació perifèrica amb agulles o d'altres que demostrin la seva eficàcia i la seva seguretat.

 

U.900 Altres unitats assistencials: unitats que, sota la responsabilitat de professionals sanitaris, capacitats per la seva titulació oficial o habilitació professional, no s'ajusten a les característiques de cap de les definides anteriorment per dur a terme activitats sanitàries innovadores o en fase d'avaluació clínica.

Data d'actualització:  30.11.2011