• Imprimeix

Preguntes més freqüents

Entitats avaluadores

Què s'entén per autorització d'una entitat avaluadora?

És el requisit per mitjà del qual el Departament de Salut faculta organitzacions externes i independents per exercir funcions de verificació dels criteris tècnics que són d'aplicació en els centres sanitaris per obtenir l'acreditació, d'acord amb el model d'acreditació vigent.

Com s'inicia el procés d'autorització d'una entitat avaluadora?

Aquest procés s'inicia quan el Departament de Salut accepta la sol·licitud. Aquesta s'ha d'entregar amb la documentació annexa al Registre General del Departament de Salut o als serveis territorials d'aquest Departament.

Com es pot saber si una entitat avaluadora està autoritzada?

Es pot consultar en el directori d'entitats avaluadores autoritzades, on figuren les dades rellevants de cada organització. Podeu accedir aquí a aquest directori .

Quin període de vigència té l'autorització atorgada a una organització?

L'autorització atorgada a una organització per actuar com a entitat avaluadora té un període de vigència de dos anys i es pot renovar per períodes de temps iguals.

Es pot retirar l'autorització a les entitats avaluadores?

L'autorització es pot retirar si es comprova l'incompliment greu de les condicions que van justificar-ne l’atorgament.

Què es necessita per fer efectiva la renovació de l'autorització?

En el procediment de renovació, les entitats avaluadores han d'acreditar el compliment de la norma ISO-EN-17020 mitjançant certificació emesa per l'entitat d'acreditació competent.

Procés d'acreditació

Com s'ha de sol·licitar l'acreditació d'un centre sanitari?

La sol·licitud d'acreditació del centre la formalitza la persona que n’exerceix la gerència per mitjà d'un model de sol·licitud.

Quan i com s'ha de realitzar el procés d'autoavaluació?

L'autoavaluació del centre sanitari es realitza mitjançant l’aplicació informàtica d’autoavaluació. Aquesta és l'eina que recull els estàndards essencials en el format adequat perquè el centre pugui realitzar la seva avaluació. El centre pot realitzar les autoavaluacions que consideri necessàries, però en el moment que ho consideri adequat ha de definir l'autoavaluació “oficial”, que ha d’entregar per iniciar el procés d'acreditació. Aquest procés no compta quant a terminis per ser acreditat.

On i quan s'ha de presentar aquesta autoavaluació?

D'una banda, l'autoavaluació degudament formalitzada s'ha de presentar conjuntament amb el model de sol·licitud d'acreditació a qualsevol de les oficines de gestió empresarial (OGE) en suport paper. Paral·lelament, s’ha de trametre al Servei d’Acreditació i Qualitat Assistencial, a l’adreça electrònica acreditacio.salut@gencat.cat, en format de full de càlcul. Per a més informació sobre el tràmit, consulteu Tràmits gencat o el Canal Empresa.

Com i quan s'ha de demanar la renovació del certificat d'acreditació?

El procés de renovació s'inicia per mitjà de la sol·licitud de la persona que exerceix la gerència del centre. Per a més informació sobre el tràmit, consulteu Tràmits gencat o el Canal Empresa.

En relació a la publicació de la Resolució SLT/807/2013, de 8 d’abril (DOGC núm. 6357 de 17 d’abril) es declara la vigència dels certificats d’acreditació dels centres d’atenció hospitalària aguda, fins a 31 de desembre de 2013. El termini per a la presentació de la sol·licitud de la renovació del certificat d’acreditació és, per tant, de l’1 d’octubre a 31 de desembre de 2013 (ambdós inclosos).

El termini per presentar la sol·licitud de renovació és de tres mesos amb anterioritat a la finalització de la vigència del certificat, en virtut de l’article punt 15.3 del Decret 5/2006, de 17 de gener, pel qual es regula l'acreditació de centres d'atenció hospitalària aguda i el procediment d'autorització d'entitats avaluadores.

Tanmateix, i donat que els estàndards d’acreditació que preveu l’article 4 del Decret 5/2006, de 17 de gener, han estat aprovats i publicats per Resolució SLT/79/2013, de 21 de gener, per la qual s’actualitzen els estàndards d’acreditació dels centres d’atenció hospitalària aguda de Catalunya (DOGC núm. 6304, de 30.01.2013), en el cas que el centre vulgui entrar en procés de renovació de l’acreditació abans de la data de l’1 d’octubre, pot iniciar el tràmits de renovació en el moment que consideri adient.

Durant el període en què el centre està acreditat, se'n farà el seguiment?

Amb l'objectiu de garantir una millora contínua, els centres sanitaris acreditats s'avaluaran periòdicament en els punts de millora que hagin d'assolir progressivament.

Quin és el material de treball necessari per poder obtenir l'acreditació?

El material de treball necessari per dur a terme el procés d'acreditació consta del Manual d’estàndards, que recull els requisits tècnics necessaris per obtenir l’acreditació, de l’aplicació informàtica d’autoavaluació perquè el centre es faci la seva pròpia avaluació, de la sistemàtica d'avaluació dels estàndards essencials, de l’algoritme per a l'avaluació dels estàndards dels criteris de resultats i del percentatge d’estàndards essencials necessaris per obtenir l’acreditació.

Qüestions generals

Per a què serveix acreditar-se?

Per a un centre sanitari, obtenir l'acreditació comporta nombrosos beneficis. Cal destacar-ne els següents:

  • Atorga un nivell de qualitat i competència a l'organització.
  • Suposa un impuls a la millora de la qualitat dels serveis prestats, d'una manera progressiva i objectivable.
  • Dóna informació i garantia de confiança a professionals i ciutadans.
  • Suposa una guia d'utilitat, tant per als professionals de la institució com per al responsable de la gestió del centre.
  • Comporta un prestigi per a la institució.


Quins centres sanitaris es poden acreditar?

D'acord amb el Decret vigent d'acreditació sanitària, es poden acreditar els centres d’atenció hospitalària aguda de Catalunya, públics i privats.

Quina diferència hi ha entre l'acreditació i l'autorització d'un centre?

Els centres i establiments sanitaris necessiten una autorització administrativa prèvia per a la seva instal·lació, obertura i funcionament , així com per a les modificacions que respecte de la seva estructura o règim inicial es puguin establir.
L'obtenció de l'acreditació representa assolir un nivell superior de qualitat respecte a l'autorització administrativa del centre, ja que s’ha avaluat respecte a un nivell de qualitat predeterminat. L'acreditació s'atorga a una organització sense perjudici de qualsevol altra normativa que l’afecti.

Quina vigència té l'acreditació d'un centre?

L'acreditació té una vigència de tres anys. Durant el període de temps en què el centre està acreditat haurà de mantenir les condicions que van permetre obtenir aquest nivell de qualitat.

Pot ser retirada l'acreditació d'un centre?

L'acreditació atorgada a un centre li pot ser retirada durant el període de vigència en aquells casos en què es comprovi l'incompliment de les condicions que van fer possible l'obtenció de l'acreditació.

Els estàndards tècnics del model d'acreditació són vàlids per a altres àmbits sanitaris?

Els estàndards tècnics vigents, recollits en el Manual d'acreditació, són específics per als centres d'atenció hospitalària aguda que prestin assistència sanitària a Catalunya.

Com es pot saber si un centre sanitari està acreditat?
Es pot consultar un directori de centres on figuren els centres sanitaris acreditats.

Taxes

S'ha d'abonar algun tipus de taxa en el procés d'acreditació d'un centre sanitari?

La sol·licitud d'acreditació dels centres hospitalaris d'atenció aguda es troba subjecta al pagament de la taxa corresponent, tal com s'estableix a l’Ordre SLT/145/2008, de 29 de febrer, per la qual es fixen les taxes vigents del Departament de Salut, amb identificació dels serveis i de les quotes corresponents i el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

També s’ha d’abonar la taxa corresponent per la renovació de l’acreditació.

Les taxes vigents són les següents:
Sol·licitar l’acreditació: 813,25 €
Renovar l’acreditació: 466,60 €

S'ha d'abonar algun tipus de taxa en el procés d'autorització d'una entitat avaluadora?

La sol·licitud d'autorització de les entitats avaluadores es troba subjecta al pagament de la taxa corresponent, tal com s'estableix a l’Ordre SLT/145/2008, de 29 de febrer, per la qual es fixen les taxes vigents del Departament de Salut, amb identificació dels serveis i de les quotes corresponents i el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Les auditories de seguiment per al manteniment de l’autorització i les extraordinàries de camp efectuades pel Departament de Salut també comporten l'abonament d'unes taxes.

Les  taxes vigents són les següents:

09/2105.210 serveis i actuacions inherents a l'autorització de l’entitat avaluadora: 6.030,05 €

09/2105.221 auditories de seguiment per al manteniment de l'autorització: 2.495,90 €

09/2105.222 auditories extraordinàries de camp: 2.495,90 €

09/2105.230 renovació de l'autorització de l'entitat avaluadora: 461,95 €

09/2104.241 formació inicial per al personal tècnic avaluador: 846,85 €

09/2104.242 formació continuada per al personal tècnic avaluador: 846,85 €

Quan s'han de fer efectives aquestes taxes?

L'ingrés de la taxa corresponent és un requisit necessari previ a l’admissió a tràmit de la sol·licitud d'acreditació del centre sanitari i la seva renovació posterior, i també ho és per a la sol·licitud d'autorització de l'entitat avaluadora i la seva renovació posterior.

En el moment de presentació de la sol·licitud d’acreditació o de renovació de l’acreditació, l’OGE emet una carta de pagament i el pagament es pot fer a la mateixa oficina i en el mateix moment.

El còmput del termini es fa seguint els criteris següents:

  • Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
  • Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.


Tanmateix, s’ha de tenir en compte que fins que no es faci efectiu el pagament, la sol·licitud no podrà ser admesa a tràmit malgrat estar registrada.


On s'han de fer efectives les taxes?

Les taxes es poden fer efectives presencialment, en qualsevol oficina de la Caixa amb la corresponent carta de pagament en la qual figura el codi de barres corresponent a la liquidació o bé a qualsevol oficina de la xarxa d’oficines de gestió empresarial mitjançant targeta de crèdit o xec bancari (o conformat) i nominatiu al Tresor de la Generalitat de Catalunya.

Els pagaments de les taxes també poden efectuar-se a través de l'apartat de pagament en línea. Haurà de disposar, prèviament, de la carta de pagament de les taxes en la qual figura el codi de barres corresponent a la liquidació.

Consulteu els mitjans de pagament.

Si el centre està acreditat per la Resolució SLT/1325/2006, de 29 de març, quina taxa s’ha d'abonar?

Com que és un nou programa d'acreditació, s'ha d'abonar la taxa corresponent a la renovació de l’acreditació.

Només en el cas que el centre no hagi estat mai acreditat ha d’abonar la taxa per acreditació.

Data d'actualització:  22.04.2015