• Imprimeix

Formació

Objectius de la formació

Objectius destacats de la formació impartida al personal tècnic avaluador i estil docent utilitzat.

Com a objectius rellevants de la formació impartida al personal tècnic avaluador de les entitats avaluadores cal destacar:

 • Comprensió i aplicació del model d'acreditació.
 • Ensinistrament del personal tècnic avaluador en la realització de les auditories externes als centres sanitaris.
 • Garantia d'un nivell d'homogeneïtat i competència adequats i òptims.

Estil docent:

 • Facilitar i promoure la participació de les persones, l'intercanvi d'idees i el debat.
 • Proporcionar notes aclaridores i de reforç al personal tècnic avaluador per tal de facilitar l'homogeneïtat de criteris d'avaluació.

Requisits per a la formació

Requisits previs i indispensables del personal tècnic avaluador susceptible de rebre la formació. Aquest personal haurà de formar part d'una entitat avaluadora que es trobi en procés d'autorització.

El director tècnic o directora tècnica i el personal avaluador de les entitats avaluadores del model d'acreditació hauran de reunir els requisits de formació i de qualificació següents:

1. Formació bàsica: Llicenciatura o diplomatura en ciències de la salut.

2. Formació específica

  2.1 Formació en gestió de la qualitat a l'àmbit sanitari o en gestió sanitària.

  2.2 Participació en les activitats de formació que defineixi el Departament de Salut.

3. Experiència: Un mínim de tres anys d'experiència en activitats de caràcter assistencial.

4. Etapes de formació i ensinistrament: L'entitat avaluadora haurà d'establir les etapes necessàries de formació i ensinistrament per a cadascun dels seus avaluadors. Aquestes etapes inclouran almenys:

  4.1 Període d'iniciació: El director tècnic o la directora tècnica i el personal avaluador de les entitats avaluadores hauran d'assistir a les activitats de formació que defineixi el Departament de Salut.

  4.2 Període de pràctica: Un període de pràctica supervisada pel personal avaluador experimentat. El personal tècnic que estigui en procés de qualificació haurà de realitzar, a més, dues etapes de formació pràctica consistents en el següent:

   a) La realització, com a observador, d'un mínim de 2 processos d'avaluació en camp i,

   b) La realització d'un mínim de 2 processos supervisats per personal tècnic qualificat de l'entitat avaluadora, amb resultat satisfactori.

5. Formació continuada: Perquè un avaluador o avaluadora pugui mantenir la seva qualificació, caldrà que participi almenys en l'avaluació d'un centre sanitari anual i que participi de forma regular, amb aprofitament, a les activitats formatives que, amb aquest fi, estableixi el Departament de Salut.

Programa i docents

Informació sobre les diferents sessions formatives, continguts i horaris en què s'impartirà el programa de formació.

La formació, adreçada al personal de les entitats que exercirà com a tècnica o tècnic avaluador del model d'acreditació, s'impartirà de forma presencial.

Aquest programa de formació és obligatori per al personal tènic avaluador per tal d'incidir en la qualitat de les seves actuacions.

Per accedir-hi cal fer efectiu el pagament d'unes taxes. Per a la formació inicial, aquestes taxes ja estan incloses en les abonades per l'entitat avaluadora en el moment de fer la sol·licitud d'autorització de l'entitat, amb dret a assistir-hi fins a tres professionals tècnics. A partir d'aquest nombre d'assistents s'ha d'abonar la taxa per cada grup de tres o per cada fracció, d'acord amb el que estableix la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres.

Es preveu la realització de diverses edicions d'aquestes sessions formatives per tal de garantir l'accessibilitat de tot el personal tècnic avaluador a la formació.

Documentació necessària per a la formació

Una condició imprescindible per a l'assistència a les sessions de formació és la lectura i comprensió dels estàndards que es treballaran a cada sessió amb la intenció d'optimitzar els resultats de les sessions i fer efectius els objectius plantejats en un inici.

Aquests estàndards estan recollits al Manual d'acreditació de centres d'atenció hospitalària aguda a Catalunya (Vol. I). Estàndards essencials.

Resulta també necessària l'anàlisi prèvia del Document d'autoavaluació, mitjançant el qual el centre sanitari durà a terme el procés d'avaluació interna i l'entitat avaluadora les seves actuacions d'avaluació. En les sessions formatives s'aprofundirà en la formalització d'aquest document.

La persona avaluadora d'una entitat en procés d'autorització té accés al Manual de l'avaluador. Aquest document vol constituir una guia per a l'homologació de la qualitat de les seves actuacions. És un text de referència recomanable i que vol ser un complement al criteri i l'experiència professional del personal tècnic avaluador. En les sessions formatives s'aprofundirà en el coneixement d'aquest manual.

Certificat d'aprofitament de la formació

Condicions per obtenir el certificat d'aprofitament del curs de formació que autoritza el personal tècnic de les entitats avaluadores i ús d'aquest.

Per obtenir el certificat que acrediti haver seguit la formació caldrà que les tècniques i els tècnics avaluadors segueixin el curs de formació i demostrin l'aprofitament dels coneixements com a requisit previ per dur a terme les seves actuacions.

Finalitzada la formació amb aprofitament, el personal tècnic rebrà el certificat corresponent.

Data d'actualització:  29.09.2011