• Imprimeix

Procés d'acreditació

Es recorda a tots els centres d’atenció hospitalària aguda ja acreditats que han de procedir a la renovació de l’acreditació d’acord amb els nous estàndards aprovats i publicats el 30 de gener de 2013.

En relació a la publicació de la Resolució SLT/807/2013, de 8 d’abril (DOGC núm. 6357 de 17 d’abril) es declara la vigència dels certificats d’acreditació dels centres d’atenció hospitalària aguda, fins a 31 de desembre de 2013. El termini per a la presentació de la sol·licitud de la renovació del certificat d’acreditació és, per tant, de l’1 d’octubre a 31 de desembre de 2013 (ambdós inclosos).

El termini per presentar la sol·licitud de renovació és de tres mesos amb anterioritat a la finalització de la vigència del certificat, en virtut de l’article punt 15.3 del Decret 5/2006, de 17 de gener, pel qual es regula l'acreditació de centres d'atenció hospitalària aguda i el procediment d'autorització d'entitats avaluadores.

Tanmateix, i donat que els estàndards d’acreditació que preveu l’article 4 del Decret 5/2006, de 17 de gener, han estan aprovats i publicats per Resolució SLT/79/2013, de 21 de gener, per la qual s’actualitzen els estàndards d’acreditació dels centres d’atenció hospitalària aguda de Catalunya, en el cas que centre vulgui entrar en procés de renovació de l’acreditació abans de la data de l’1 d’octubre, pot iniciar el tràmits de renovació en el moment que consideri adient.

Procés d'acreditació o renovació

Com es pot obtenir l’acreditació?

El centre d’atenció hospitalària aguda interessat a obtenir l'acreditació ho ha de sol·licitar a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut dirigint-se a qualsevol de les oficines de gestió empresarial (OGE). 

El centre sanitari fa una avaluació de la seva pròpia organització sobre la base d'uns requisits establerts, prèviament a la sol·licitud d'acreditació.

Una vegada el Departament de Salut, a través de l’Oficina de Gestió Empresarial on hagi presentat la sol·licitud, ha acceptat a tràmit la sol·licitud, una entitat especialitzada realitza l'avaluació del centre i comprova els mateixos requisits que l'organització ja ha avaluat prèviament.

Finalment, un comitè d'experts (el Comitè d’Acreditació) revisa la documentació i proposa al director o directora general d’Ordenació i Regulació Sanitàries que emeti la resolució favorable o desfavorable en relació amb l’acreditació del centre.

Inici del procés d'acreditació

El primer pas que ha de fer un centre d’atenció hospitalària aguda que desitgi acreditar-se és dur a terme una avaluació de la seva pròpia organització.

Aquesta avaluació representa realitzar una revisió interna del seu funcionament.

Com a guia per a aquesta revisió, els centres disposen d'un document que conté els estàndards essencials que cal assolir.

Aquesta autoavaluació és un pas indispensable per iniciar el procés d'acreditació i s'ha de presentar en qualsevol de les oficines de gestió empresarial (OGE) mitjançant el formulari de sol·licitud disponible i en suport paper.

Paral·lelament s’haurà de trametre en format editable el full de càlcul a l’adreça de correu electrònic: acreditacio.salut@gencat.cat.

Autoavaluacions

El centre pot realitzar les autoavaluacions que consideri necessàries com a exercici de comprensió i d'avaluació de funcionament intern de l'organització. En el moment que ho consideri adequat, ha de definir l'autoavaluació “oficial” que presentarà amb la sol·licitud en el procés d'acreditació.

El procés d'autoavaluació no compta, pel que fa a terminis, per a l’acreditació. El procés d'acreditació comença en el moment en què el Departament de Salut, a través de l’Oficina de Gestió Empresarial, admet a tràmit la sol·licitud d'acreditació.

De manera opcional, el centre pot formalitzar també la part que correspon als estàndards no essencials del model d'acreditació com a sistema de millora del procés d'acreditació mateix.

Acceptació d'entrada en procés

Un cop l’Oficina de Gestió Empresarial ha verificat que el centre aporta la documentació requerida i que compleix els requisits com a centre que pot acreditar-se, li notificarà l’admissió a tràmit de la sol·licitud d'acreditació en un termini màxim de deu dies des de l'entrada de la sol·licitud al Registre.

Els requisits que han de complir els centres per poder sol·licitar l'acreditació són els següents:

• Estar inscrit en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris  del Departament de Salut.

• Dur a terme un procés d'autoavaluació, d'acord amb el Manual d'estàndards essencials i l’aplicació informàtica corresponent.

Per a l’admissió a tràmit, a més a més, caldrà haver realitzat el pagament de la taxa corresponent.

Avaluació externa

L'avaluació externa és l'examen global i sistemàtic de les activitats i resultats de l'organització d'acord amb els estàndards establerts. La realitza una entitat independent i autoritzada.

En el moment de fer efectiva la sol·licitud d'acreditació, cal que el centre faci constar a la sol·licitud l'entitat avaluadora que ha escollit per realitzar l'avaluació de la seva organització.

El pla d’avaluació recull les tasques d'avaluació del centre, que comprenen la designació i acceptació de l'equip i la programació de les activitats: revisió documental, entrevistes amb el personal del centre, visites al centre, estudis mostrals, durada de l'avaluació, reunió final, etc.

L’entitat avaluadora ha de presentar aquest pla d’avaluació a qualsevol de les oficines de gestió empresarial (OGE) mitjançant el formulari disponible en format paper.

Paral·lelament s’ha de trametre en format editable (processador de textos i/o full de càlcul) a l’adreça de correu electrònic: acreditacio.salut@gencat.cat.

Per tal de poder ser avaluat, el centre lliura a l'entitat avaluadora escollida el document d'autoavaluació que ha formalitzat i li permet l'accés a la documentació necessària per a l'avaluació.

Aquesta documentació és la que prepara el centre per a la revisió documental prèvia i la necessària per a la revisió documental en camp.

• Revisió documental prèvia: documentació que revisa l'equip avaluador abans d'iniciar les altres activitats de l'auditoria.

• Revisió documental en camp: documentació que es revisa al llarg de l'auditoria.

Un cop feta l'avaluació externa, l'entitat avaluadora fa arribar al centre, pels mitjans que consideri oportuns, el denominat informe d’avaluació en un termini màxim de quaranta dies a comptar des de la data en què l’OGE hagi notificat l’admissió a tràmit de la sol·licitud al centre.

Un cop rebut l’informe d’avaluació, el centre disposa de quinze dies per revisar aquest informe i emetre'n la seva opinió.

Un cop escoltada l'opinió del centre, l'entitat avaluadora emet l'informe final d'avaluació i el presenta a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries en un termini de deu dies a comptar des de la data de recepció de les al·legacions formulades.

A l’esmentat informe s'inclouen com a annexos l'informe tècnic d'avaluació i les al·legacions que el centre hagi presentat.

L’entitat avaluadora ha de presentar aquest informe final d’avaluació a qualsevol de les oficines de gestió empresarial (OGE) mitjançant el formulari disponible i en format paper.

Paral·lelament s’haurà de trametre en format editable (processador de textos o full de càlcul) a l’adreça de correu electrònic: acreditacio.salut@gencat.cat.

Valoració del Comitè d'Acreditació

El Comitè d'Acreditació és un òrgan tècnic adscrit a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries. És l’encarregat d'avaluar els centres en procés d'acreditació i està format per un grup multidisciplinari de professionals experts en avaluació i acreditació coneixedors del sistema sanitari de Catalunya i de la realitat sanitària del nostre entorn. Per emetre la seva opinió valora els informes derivats de l'autoavaluació, l'avaluació externa i les al·legacions que s'hagin pogut presentar.

Sempre que ho consideri necessari, el Comitè pot sol·licitar la presència de l'avaluador o avaluadora en cap de l'equip que ha revisat el centre amb l'objectiu d'aclarir aspectes dels informes elaborats.

Així mateix, el Comitè d'Acreditació també pot sol·licitar avaluacions complementàries per a una millor fonamentació de la seva decisió. En aquest cas, l'entitat avaluadora ha de dur a terme l'avaluació complementària en un termini màxim de quinze dies des de la notificació.

L’entitat avaluadora ha de presentar aquest informe complementari d’avaluació a qualsevol de les oficines de gestió empresarial (OGE)  mitjançant el formulari disponible i en suport paper.

Paral·lelament s’ha de trametre en format editable (processador de textos o full de càlcul) a l’adreça de correu electrònic acreditacio.salut@gencat.cat.
La decisió del Comitè d'Acreditació es tramet al centre sanitari sol·licitant, que pot emetre'n una opinió. Aquest punt és el que es denomina 'tràmit d'audiència al centre' i és una garantia del dret de l'administrat (en aquest cas l'administrat és el centre en procés d'acreditació). Per al tràmit d'audiència hi ha un termini de vint dies.

El centre sanitari pot presentar al·legacions a qualsevol de les oficines de gestió empresarial (OGE) mitjançant el formulari disponible i en suport paper.

Paral·lelament s’ha de trametre en format editable (processador de textos i/o full de càlcul) a l’adreça de correu electrònic: acreditacio.salut@gencat.cat.

Finalitzats els processos d'autoavaluació i d'avaluació externa, el Comitè d'Acreditació analitza la documentació relativa a l'acreditació del centre i hi emet una decisió tècnica.

Aquesta decisió es transmet posteriorment al director o directora general d’Ordenació i Regulació Sanitàries perquè emeti una resolució d’acord am el resultat final.

Acreditació del centre

La Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries, a proposta del Comitè d'Acreditació, emet la resolució, que autoritza o denega l'acreditació del centre sol·licitant. Per tal d’assolir l’acreditació, el centre ha de complir un mínim del 65% d’estàndards essencials.

El resultat de l'acreditació es comunica a l'organització mitjançant notificació administrativa. El fet de disposar d'un certificat favorable és un signe de confiança quant a la competència i al nivell de qualitat d'una organització.

En cas de no estar d'acord amb la decisió que consta a la resolució, el centre pot interposar recurs d'alçada davant del conseller o la consellera de Salut.

Des de la sol·licitud d'acreditació fins a l'emissió del certificat poden transcórrer cinc mesos.

En el cas del procés d'acreditació, el silenci administratiu és negatiu.

Certificat d'acreditació

En aquest certificat d'acreditació s'especifica el temps que el centre estarà acreditat i les accions de millora que aquest ha d'emprendre per tal de corregir, si escau, els punts febles detectats.

Seguiment en període d'acreditació

El Comitè d'Acreditació determina en cada cas el tipus d'auditoria de seguiment a la qual ha d'optar el centre en funció del percentatge de compliment dels estàndards essencials en el moment de l'acreditació.

El quadre general de decisió de percentatges assolits es troba en aquest web i pot ser modificat en funció de la implantació del model d'acreditació i de l'adaptació dels centres a aquest.

Un cop notificada la resolució favorable per a l’acreditació, tots els centres han de presentar un pla de millora complet (a tres anys).
L'avaluació pot ser de dos tipus:

a) Si la puntuació obtinguda és de més del 80% d’estàndards essencials assolits, el mateix centre ha de dur a terme una auditoria interna i emetre un informe dels punts assolits i dels pendents. La documentació de seguiment s’ha de presentar en el termini de divuit mesos des de la data de la resolució favorable.

Aquesta documentació s’ha de presentar en qualsevol de les oficines de gestió empresarial (OGE) mitjançant el formulari disponible.
Paral·lelament s’ha de trametre en format editable (processador de textos o full de càlcul) a l’adreça de correu electrònic: acreditacio.salut@gencat.cat.

b) Si la puntuació obtinguda se situa entre el 65 i el 80% d’estàndards essencials assolits, el centre ha d’efectuar una auditoria externa sobre els punts de millora, que ha de ser realitzada per una entitat avaluadora.

En el cas que aquesta entitat sigui diferent de l’escollida per a l’acreditació o renovació, el centre sanitari ha de presentar aquesta modificació a qualsevol de les oficines de gestió empresarial (OGE) mitjançant el formulari disponible.

Per a informació més detallada sobre el tràmit consulteu Tràmits Gencat o al Canal Empresa

La presentació de la documentació d’avaluació s’ha de presentar en un termini de divuit mesos (si estan entre el 71 i el 80%) i de sis mesos (si estan entre el 65 i el 70%).

L’entitat avaluadora ha de presentar la documentació de seguiment a qualsevol de les oficines de gestió empresarial (OGE) mitjançant el formulari disponible en suport paper.

Paral·lelament s’ha de trametre en format editable (processador de textos o full de càlcul) a l’adreça de correu electrònic: acreditacio.salut@gencat.cat.

Per a informació més detallada, podeu consultar la documentació relacionada.

Vigència, ús i restriccions d'ús del certificat

L'acreditació té un termini màxim de vigència de tres anys. En aquells casos en què calgui un pla de millora, se n'establirà, a la resolució, el període de vigència, que serà sempre inferior a tres anys.

Durant el període en què el certificat d'acreditació és vigent, els centres sanitaris han de mantenir les condicions que han determinat que els hagi estat atorgada l'acreditació.

L'acreditació pot ser retirada durant el període de vigència del certificat en el cas que es comprovi l'incompliment de les condicions que en van permetre una resolució favorable.

En situacions extraordinàries de retirada de l'acreditació d'un centre, el Departament de Salut ha de determinar el període i les condicions per incorporar-se de nou al procés.

Ús i restriccions d'ús de la referència de centre acreditat

Per difondre la condició d'acreditat, el centre que ha obtingut l'acreditació pot fer referència a aquesta condició amb la inclusió del text següent: 'Centre acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit dels centres d'atenció hospitalària aguda'.

La referència a la condició de centre acreditat no es pot utilitzar en els supòsits següents:

• A les targetes de visita del personal del centre.

• Quan el centre hagi perdut la condició d'acreditat, per baixa voluntària, per suspensió o per retirada de l'acreditació.

• En qualsevol situació que pugui donar lloc a una interpretació incorrecta de la condició d'acreditat o que pugui induir a considerar activitats no acreditades com a cobertes per l'acreditació.

• En qualsevol circumstància en què el seu ús resulti excessiu a criteri del Departament de Salut.

Per a informació més detallada sobre el tràmit consulteu Tramits Gencat o al Canal Empresa 

Data d'actualització:  07.05.2015