El Consell Territorial de Salut Pública de Lleida recomana treballar l'addicció dels infants a les pantalles

Torna
Dimarts, 02 d'octubre de 2018
  • Les comissions tècniques de la Regió Sanitària també han treballat per reduir les desigualtats en l’accés a la salut de col·lectius amb vulnerabilitats com ara temporers o persones amb privació de llibertat
Fotografia de la reunió

Fotografia de la reunió

El Consell Territorial de Salut Pública de Lleida, integrat per representants de la Generalitat, del món local i acadèmic i dels col·legis professionals relacionats amb la salut pública, així com també del tercer sector i del teixit associatiu, ha detectat la necessitat d’incloure en les línies de treball la temàtica de l’addicció a les pantalles en els infants de 6 a 12 anys i donar-li un enfocament de promoció de la salut.
 
És un dels resultats que s’ha obtingut gràcies al treball realitzat per la Comissió Tècnica de Tabac, Alcohol i Addiccions dels Joves, una de les tres comissions constituïdes el 2017 a la Regió Sanitària Lleida per materialitzar activitats del Pla interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) de la Generalitat de Catalunya i impulsar la salut des de tots els àmbits de l'acció del Govern i la societat. Les altres dues comissions de la Regió Sanitària Lleida són Envelliment, per una banda, i Desigualtats i Migració.
 
Els resultats s’han presentat avui en el transcurs de la reunió plenària del Consell Territorial de Salut Pública que ha tingut lloc a la Delegació del Govern de la Generalitat a Lleida i que ha comptat amb la participació, entre altres autoritats, del secretari de Salut Pública, Joan Guix; qui ha destacat el potencial dels Consells Territorials de Salut “perquè són una eina de treball transversal per millorar i garantir una bona salut a la població”. En aquest sentit ha recordat que “el 80% dels determinats socials de la salut estan fora del sistema sanitari, per això necessitem la implicació i col·laboració dels diferents agents territorials per impulsar la salut des de tots els àmbits de l'acció del Govern i la societat”.
 
La Comissió Tècnica de Tabac, Alcohol i Addiccions dels Joves ha identificat els recursos existents al territori en promoció d’hàbits saludables a joves. Gràcies als resultats s’ha detectat la necessitat de promoure accions per a joves de 16 a 30 anys, ja que la majoria de programes van dirigits a la franja de l’adolescència així com apoderar el paper de les famílies i fomentar el treball des de la vessant de l’educació emocional.
 
Desigualtats i Migració
 
Per la seva banda, la Comissió de Desigualtats i Migració ha detectat 4 grups diana que tenen unes necessitats específiques: temporers del sector agrícola, dones immigrades cuidadores, persones en privació de llibertat i infants i joves amb poca participació en activitats esportives. L’anàlisi de necessitats, realitzat pel grup integrat per membres de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de la Salut, l’Ajuntament de Lleida, la Diputació de Lleida, els Consells Comarcals de la Noguera i la Segarra i els Col·legis oficials d’Infermeres i de Farmacèutics, apunta una sèrie de recomanacions per disminuir les desigualtats dels quatre grups.
 
En el cas dels temporers, es recomana que els consistoris ofereixin col·laboradors socials per facilitar les gestions administratives i desplegar polítiques destinades a facilitar-los l’accés a l’habitatge. Amb les dones immigrades cuidadores de gent gran, es recomana millorar la formació sobre les condicions laborals tant per la part contractant com per les contractades. Pel que fa a les persones en privació de llibertat, les recomanacions s’encaminen a facilitar-los l’accés a l’atenció sanitària i al món laboral un cop complida la pena. I en relació amb els infants amb poca participació en activitats esportives, la comissió recomana la creació d’espais esportius als barris.
 
 
Mapatge d’experiències per a gent gran
 
La Comissió d’Envelliment s’ha centrat en l’apoderament i el reconeixement de la gent gran. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) la Regió Sanitària Lleida presenta un índex d'envelliment del 133%. La comissió ha analitzat en quines experiències participa la gent gran. Aquest primer treball permetrà garantir la representació de la gent gran en les polítiques que els afectin com a col·lectiu, trobar eines per reforçar el teixit associatiu i establir espais de contacte, entre persones i col·lectius de gent gran, l'Administració i les entitats i les empreses proveïdores de serveis.
 
PINSAP
El Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública (PINSAP) de la Generalitat de Catalunya és una iniciativa alineada amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per impulsar la salut des de tots els àmbits de l'acció del Govern i la societat, és a dir “salut a totes les polítiques”. Fou aprovat pel Govern l'any 2014 i actualment se'n desenvolupa la segona fase (2017-2020), l'evolució de la qual ha portat a reforçar transversalment el plantejament intersectorial del programa i el seu arrelament als territoris. Es mantenen els objectius fundacionals d'incorporar el punt de vista de la salut com un dels eixos de totes les polítiques governamentals —des de la política d'Estat fins a la política municipal— i es  proposen accions finalistes que serveixin per incrementar els anys en bona salut de la població de Catalunya.