La Regió Sanitària Lleida resol 606 reclamacions per motius assistencials, informatius i organitzatius el 2017

Torna
Divendres, 10 d'agost de 2018
  • La xifra representa una disminució del 4,2% respecte a l’any anterior
  • La satisfacció de l’atenció especialitzada ambulatòria és d’un 7,67 sobre 10
Gràfic de reclamacions per línia de serveis: comparativa 2016-2017

Gràfic de reclamacions per línia de serveis: comparativa 2016-2017

L’any 2017, la Regió Sanitària Lleida va resoldre un total de 606 reclamacions per motius assistencials, informatius, organitzatius, de documentació, de tracte i d’hoteleria i confort. Aquesta xifra representa una disminució del 4,2% respecte a l’any anterior. Pel que fa a la satisfacció, els usuaris de l’atenció especialitzada ambulatòria valoren el servei amb un 7,67 sobre 10, uns resultats que s’obtenen gràcies a les enquestes telefòniques. Per garantir una atenció sanitària integral i de qualitat per a tothom, el Departament de Salut estableix diferents sistemes per poder conèixer l’opinió dels ciutadans.
 
Referent als motius de les reclamacions en general, s’aprecia un decrement en les categories (assistencials, tracte, hoteleria i confort). Les reclamacions per motius de tracte s’han reduït un 24,60%. Pel que fa a les categories (informació, organització i tràmits i documentació) han augmentat els requeriments des del 23,80% al 66,60%.
 
En funció de la línia assistencial s’ha detectat un decrement en l’atenció primària del 16,80% mentre que l’atenció hospitalària ha augmentat un 14,20%. També les reclamacions relacionades amb l’atenció a la salut mental i a l’atenció sociosanitària, han disminuït, sent el més significatiu el de l’atenció a la salut mental que ha passat de 36 a 11 l’any 2017, i l’atenció sociosanitària ha passat de 6 a 3.
 
En relació amb els agraïments que s’han tramitat des de les diferents unitats d’atenció a l’usuari, cal destacar que un 32% han estat generats per l’assistència rebuda als centres i un 68% pel tracte rebut pels professionals que l’han atès. Aquestes dades s’han obtingut del Sistema Integral d’Informació de Salut (SIIS) i s’han afegit les dades del Sistema d’Informació Unitat d’Atenció al Ciutadà (SIUAC) dels centres de l’Institut Català de la Salut.
 
D’altra banda, la Regió Sanitària Lleida realitza enquestes telefòniques per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris de l’atenció especialitzada ambulatòria, la cirurgia major ambulatòria, el transport sanitari urgent, les teràpies de pressió positiva contínua en les vies respiratòries (CPAP) i l’oxigenoteràpia a domicili. En el cas de l’atenció especialitzada ambulatòria, els usuaris han valorat el servei amb un notable, un 7,67 sobre 10; la cirurgia major ambulatòria rep una valoració de 8,53; el transport sanitari urgent de 8,83; la CPAP un 8,81, i l’oxigenoteràpia a domicili està valorada amb un excel·lent, un 9,08.