El 061 CatSalut Respon ha atès 2.220.317 alertes l'any 2017 i ha mobilitzat més d'un milió de recursos sanitaris

Torna
Dimecres, 14 de març de 2018
  • Ha atès una mitjana de 6.000 alertes diàries, un 11% més que al 2016
  • Gairebé el 45% de les alertes s’han resolt telefònicament i el 55% han requerit la mobilització d’un metge a domicili o unitat del SEM
  • En destaca l’excel·lent resposta en els codis infart, ictus i pacient politraumàtic
061 CatSalut Respon

061 CatSalut Respon

El 061 CatSalut Respon, el telèfon de salut de Catalunya, ha atès 2.220.317 alertes al llarg del 2017, el que suposa la gestió de 6.083 alertes diàries, un 11,4% més que l’any anterior.
 
Aquest volum d’alertes correspon a 1.659.787 incidents, el 44’5% dels quals s’ha resolt telefònicament (738.209), a través de consultoria sanitària urgent, derivació, consell de salut, informació i/o resolució de tràmits administratius, sense requerir mobilització de recurs sanitari, cosa que significa un increment d’un 19% respecte l’any anterior.
 
En el 55’5% dels casos restants (921.578) s’ha requerit la mobilització d’un metge a domicili, unitat terrestre del SEM o helicòpter medicalitzat del SEM, per atendre la persona afectada en el lloc de l’incident, la qual cosa implica un increment d’un 4,8% respecte l’any anterior.
 
Si tenim en compte la tipologia de demanda, el 43% del total dels incidents ha estat per malaltia en domicili, el 19% per consultoria sanitària no urgent, el 14% per accidents o traumatismes, el 13% per necessitat de transport sanitari a un centre hospitalari, el 8% per malaltia en lloc públic i el 3% requerien informació de servei.
 
Consolidació dels codis d’emergències
Per altra banda, durant l’any 2017 el 061 ha atès un total de 18.070 pacients que han patit un infart, ictus o politraumatisme, les tres patologies que disposen de codis d’emergències, el que suposa un increment del 6% respecte l’any anterior. Destaca la millora de l’eficiència d’aquests codis d’activació, que permeten accelerar el procés d'identificació i trasllat de pacients amb patologies anomenades “temps-depenents”, amb l'objectiu de millorar la supervivència i la qualitat de vida posterior.
 
En el cas del Codi Infart, Emergències Mèdiques ha atès 2.820 pacients, incrementant un 11% respecte el 2016. En el 95% dels casos en què ha estat el SEM qui ha activat el codi, els malalts han arribat a l’hospital receptor dotat amb laboratori d’hemodinàmica en un temps inferior als 90 minuts des de la realització de l’electrocardiograma, el que significa una millora del 2,7% respecte l’any anterior*. Per altra banda, el 061 CatSalut Respon ha trucat a 4.160 persones que han patit un infart aquest 2017, per tal de fer un seguiment del seu estat de salut, l’atenció rebuda durant el procés de l’infart, així com oferir-li l’adhesió a un programa de deshabituació tabàquica telefònica, en cas de ser fumador.
 
En el cas del Codi ICTUS, durant el 2017 Emergències Mèdiques ha atès 5.263 pacients, el 69% d’aquests gràcies a l’aplicació de l’Escala RACE. Creada entre SEM i l’Hospital Germans Trias i Pujol, aquesta escala s’ha demostrat eficaç per detectar pacients amb ictus i oclusió arterial de gran vas (OAGV). És una eina útil i sensible per quantificar la gravetat de l’ictus i predir l’OAGV a la fase pre-hospitalària per professionals sanitaris no especialistes en neurologia. Aquesta escala l’apliquen els tècnics en emergències sanitàries (TES), els/les metges/ses i els/les infermers/es al lloc de l’incident, fet que disminueix significativament el temps transcorregut des de la detecció fins al tractament definitiu. De fet, en el 94,4% dels casos en que el SEM ha activat el codi ICTUS, el pacient ha arribat a l’hospital en menys de 90 minuts.
 
El Codi del Pacient Politraumàtic (PPT) és el que acumula més activacions. Emergències Mèdiques n’ha realitzat 9.981 activacions, el que significa un increment d’un 4,8% respecte l’any anterior.
 
Accessibilitat al 061 CatSalut Respon
El telèfon de Salut de Catalunya està actiu les 24 hores els 365 dies de l’any. Compta  amb un equip de més de 200 professionals de la salut, format per metges/ses, infermers/es i teleoperadors/es, que resolen tot tipus de qüestions relacionades amb la salut, des de la renovació de la targeta sanitària fins orientar com cal tractar la febre d’un nadó, un dubte en l’administració de la medicació o qualsevol altre problema de salut. En cas que la valoració sanitària així ho requereixi, adreça al centre de salut més adient, activa un metge a domicili, una ambulància o un helicòpter medicalitzat del SEM.
 
Al 061 CatSalut Respon s’hi pot accedir per telèfon a través del 061, per mail a través de 061catsalutrespon@gencat.cat, per xat actiu al web del sem.gencat.cat o a través de l’app del 061 CatSalut Respon. Trucant des de l’app, el 061 et geolocalitza i accedeix a la teva història clínica immediatament, sempre que hi hagis donat consentiment previ. A més, permet el reconeixement dels pacients crònics i complexos i altres d’especial seguiment.
 
Durant el 2017 s’han rebut 4.269 trucades mitjançant aquesta app. El 51% han estat per malaltia a domicili (2.170 trucades), el 43% per consulta sanitària o d’informació de servei (1.858 trucades), el 3% per accident o traumatisme (127 trucades) i el 3% per malaltia en via pública.
 
* <90 minuts d’acord amb el temps considerat adequat segons la intervenció 4/2009 del CatSalut.