• Imprimeix

Pla de salut 2011-2015

El Departament de Salut elabora periòdicament el Pla de salut, que és l’instrument indicatiu i marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut, en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. A diferència dels plans de salut anteriors, aquest nou Pla que s’ha elaborat incorpora elements clau de caràcter assistencial i de governança del sistema que, afegits als objectius de salut pròpiament dits, configuraran una visió completa del que ha de ser el sistema sanitari a Catalunya fins al 2015.

Es tracta d’un document estratègic que articula la reforma del sistema sanitari català sobre tres eixos d’acció per tal de donar resposta a les noves necessitats socials: l’abordatge de les malalties més comunes, l’atenció integral als pacients crònics i la modernització organitzativa.

És un Pla que, en un moment clau per al nostre sistema sanitari, es vol mantenir capdavanter en els bons resultats de salut, però que alhora ha de fer front a les noves demandes que requereixen canvis estructurals (envelliment de la població, problemes sanitaris crònics, nous tractaments i noves tecnologies que generen tensions financeres) i ha de servir d'eix de treball i de projecte estratègic per a tot el sector sanitari en els propers quatre anys.

Noves necessitats socials. L’envelliment de la població i els hàbits de vida poc saludables són l’origen de les malalties més comunes que tenen més impacte en la vida de les persones com, per exemple, la diabetis, el càncer, la insuficiència cardíaca i respiratòria, i la resta de malalties cròniques. Amb l’objectiu que els ciutadans puguin viure amb més salut i amb millor qualitat de vida, el Pla de salut 2011-2015 s’orienta a millorar l’abordatge d’aquestes patologies, tant des del punt de vista de la prevenció com de l’atenció, un cop el malalt ja està diagnosticat.
 
Per fer-ho, cal canviar la manera d’organitzar-se d’aquests serveis. És per això que, a diferència dels anteriors, el Pla de salut 2011-2015 incorpora un seguit de projectes orientats a millorar la coordinació entre els diferents centres i serveis sanitaris a fi de resoldre els problemes dels pacients de forma més ràpida i eficaç, i reduir-ne els desplaçaments entre especialistes i entre centres d’assistència primària i hospitals, tot plegat reforçant la capacitat de decidir dels professionals de medicina i d’infermeria.
 
Obert a la participació. El document marc del Pla de salut es va presentar públicament el mes de novembre de 2011, en unes jornades en les quals hi van participar més de 230 professionals. Des de llavors s’han definit els plans territorials, que fixen actuacions concretes per a cadascuna de les set regions sanitàries catalanes, d’acord amb les seves necessitats específiques, i també s’hi han incorporat les esmenes i aportacions realitzades per diferents professionals del sector sanitari català. Hi han participat, en total, 1.200 professionals. El Pla continua sent, però, un document obert a l’avaluació anual i a la definició dels objectius i actuacions en funció del seu desenvolupament i execució.
 
Malalties cròniques: atenció més pròxima, més individualitzada i amb més bons resultats. El Pla defineix deu malalties prioritàries que cal tractar de forma integrada. L’objectiu és millorar la qualitat de vida d’aquests malalts i la seva autonomia per tal de fer-ne un seguiment més efectiu i, per tant, reduir-ne els episodis de crisi que comporten l’empitjorament del seu estat general de salut.
 
Serveis sanitaris: més resolució i menys esperes. L’objectiu és reduir els temps d’espera, bé sigui per visitar l’especialista, per fer-se proves diagnòstiques o per operar-se, sempre mitjançant el reforçament del criteri clínic. Es prioritzen, especialment, els diagnòstics ràpids de càncer i els terminis per a l’inici del tractament en aquesta patologia.
 
Al llarg de 2012 la plataforma CatSalut Respon 061 reforça i amplia els seus serveis per poder resoldre un major tipus de demandes d’atenció, sobretot pel que fa a les urgències menys greus i als malalts crònics.
 
Apoderament del pacient: més informació, més capacitat de decidir, més col·laboració i més satisfacció. Les actuacions en aquest àmbit són de dos tipus. D’una banda, potenciar la capacitat dels malalts –i dels seus familiars– per conviure amb la seva malaltia, tot preservant-ne la qualitat de vida i l’autonomia fins on sigui possible. De l’altra, aprofundir en els sistemes d’avaluació de què ja disposa el CatSalut per adaptar al màxim possible els serveis sanitaris a les demandes dels usuaris.
 
Es promou la participació dels malalts en les polítiques del Departament de Salut a través de la creació, el primer trimestre de 2012, del Consell de Pacients i s’implanten targetes sanitàries adaptades a necessitats de col·lectius específics (Braille, “Cuida’m”).
 
S’amplia el programa “Pacient expert” de formació i autocapacitació de malalts, sobretot en l’àmbit de les malalties cròniques.

Plans de salut d'anys anteriors

Data d'actualització:  08.06.2018