• Imprimeix

Transparència

Codi de conducta dels alts càrrecs

El 21 de juny de 2016 el Govern va aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública. D’acord amb aquesta norma, el Departament de Salut dona publicitat a l’agenda pública amb grups d’interès, els obsequis rebuts en raó de la representació institucional i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments dels alts càrrecs i del personal directiu del Departament i de les entitats del seu sector públic.

Grups d’interès

Són grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

Més informació

Unitats d’informació

Tots els departaments de la Generalitat i, majoritàriament, les entitats que formen part del seu sector públic disposen d’unitats d’informació, que desenvolupen tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l’assessorament als òrgans dels departaments o dels ens en els quals s’integren i als ciutadans en l’àmbit de la publicitat activa i l’accés a la informació pública.

Al Departament de Salut, el Gabinet Tècnic és l’òrgan designat com a unitat d’informació en matèria de transparència i informació pública. Així mateix, el CatSalut, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i la Fundació TicSalut també han designat les seves unitats d’informació:

a) En l’àmbit del CatSalut, la Subdirecció del Servei Català de la Salut.
b) En l’àmbit de l’AQuAS, l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.
c) En l’àmbit de la Fundació TicSalut, el Responsable de Comunicació.


Igualment, la resta d’entitats del sector públic del Departament de Salut disposen de les seves unitats d’informació. Es troben relacionades en l’anunci que el 18 de setembre de 2015 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Compatibilitats dels professionals del sector públic Salut

De conformitat amb el que disposa l’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Departament de Salut dona publicitat activa a un extracte de les resolucions d’autorització de compatibilitat dictades en relació amb els professionals del sector públic Salut, a partir del dia 10/12/2014, data d’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

Aquest extracte conté el nom i cognoms de l’empleat/ada públic/a, el lloc de treball ocupat (lloc principal), la data de la resolució d’autorització i un breu detall de l’activitat o activitats públiques i/o privades que compatibilitza.

Aquesta informació serà actualitzada periòdicament, en el termini de dos mesos després de dictar-se la resolució d’autorització o reconeixement de compatibilitat, sens perjudici de l’exercici, per part de la persona interessada, dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveu la normativa reguladora en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Autoritzacions de compatibilitat