• Imprimeix

Transparència

Codi de conducta dels alts càrrecs

El 21 de juny de 2016 el Govern va aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública. D’acord amb aquesta norma, el Departament de Salut dóna publicitat a l’agenda pública amb grups d’interès, els obsequis rebuts en raó de la representació institucional i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments dels alts càrrecs i del personal directiu del Departament i de les entitats del seu sector públic.

Grups d’interès

Són grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

Més informació

Unitats d’informació

Tots els departaments de la Generalitat i, majoritàriament, les entitats que formen part del seu sector públic disposen d’unitats d’informació, que desenvolupen tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l’assessorament als òrgans dels Departaments o dels ens en els quals s’integren i als ciutadans en l’àmbit de la publicitat activa i l’accés a la informació pública.

Al Departament de Salut, el Gabinet Tècnic és l’òrgan designat com a unitat d’informació en matèria de transparència i informació pública.
Així mateix, el CatSalut, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i la Fundació TicSalut també han designat les seves unitats d’informació:

a) En l’àmbit del CatSalut, la Subdirecció del Servei Català de la Salut
b) En l’àmbit de l’AQuAS, l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya
c) En l’àmbit de la Fundació TicSalut, el Responsable de Comunicació


Igualment, la resta d’entitats del sector públic del Departament de Salut disposen de les seves unitats d’informació. Es troben relacionades en l’anunci que el 18 de setembre de 2015 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.