• Imprimeix

Servei Català de la Salut

El Servei Català de la Salut (CatSalut) és l'entitat que garanteix l'atenció sanitària de cobertura pública a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Va néixer l'any 1991 com a entitat de planificació, avaluació i finançament dels serveis i prestacions, dins dels àmbits de l'assistència sanitària i sociosanitària.

Per donar compliment al seu objectiu principal de garantir l'assistència de cobertura pública i de qualitat a tots els ciutadans de Catalunya desenvolupa la funció de compra dels serveis sanitaris a les diverses entitats proveïdores, en funció de les necessitats de salut de la població que defineix el Departament de Salut i, també, avalua la satisfacció de la ciutadania amb els serveis prestats.

Així mateix, garanteix les prestacions sanitàries per tal que els recursos sanitaris, econòmics i humans estiguin al servei dels ciutadans amb uns criteris d'equitat, qualitat i eficiència.

 

Són finalitats del Servei Català de la Salut:

  • La distribució adequada dels recursos sanitaris per tot el territori, tenint en compte les característiques socioeconòmiques, sanitàries i poblacionals de Catalunya.
  • L'òptima distribució dels mitjans econòmics afectes al finançament dels serveis i prestacions que configuren el sistema sanitari públic i de cobertura pública.
  • La coordinació de tot el dispositiu sanitari públic i de cobertura pública i la millor utilització dels recursos disponibles.
  • La integració de les actuacions existents relatives a la protecció i millora de la salut de la població.
  • La prestació dels serveis de promoció i protecció de la salut, de prevenció de la malaltia, assistència sanitària i sociosanitària i rehabilitació, de caràcter individual o col·lectiu, i la seva extensió progressiva a tots els ciutadans.
  • La humanització dels serveis sanitaris, mantenint el màxim respecte a la dignitat de la persona i a la llibertat individual.
  • La millora i el canvi progressiu cap a la qualitat i modernització dels serveis.
  • La investigació científica en l'àmbit de la salut.
  • L'actualització harmònica, eficient i coordinada del sistema sanitari públic de Catalunya, tant dels equipaments com dels mitjans tècnics i personals.
Data d'actualització:  15.06.2015