• Imprimeix

Organització

El Departament de la Salut és el principal òrgan administratiu de la Generalitat de Catalunya en la presa de decisions sanitàries. En matèria de sanitat i salut pública, li correspon la competència exclusiva sobre l'organització, el funcionament intern, l'avaluació, la inspecció i el control de centres, serveis i establiments sanitaris i, tanmateix, participa en la planificació i la coordinació estatal en aquesta matèria.
També li correspon la competència executiva de la legislació estatal en matèria de productes farmacèutics i l'ordenació farmacèutica.
Així mateix, té competències en els àmbits següents:

  • Els serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental.
  • Les mesures i actuacions destinades a la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la salut laboral, la sanitat animal amb efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària, la sanitat ambiental i la vigilància epidemiològica.
  • La planificació dels recursos sanitaris públics i la coordinació de les activitats sanitàries privades.
  • La formació sanitària especialitzada, que inclou l'acreditació i l'avaluació de centres.
  • L'oferta de places, elaboració de convocatòries, programes de formació de les especialitats i les àrees de capacitació específica, i expedició de diplomes d'àrees de capacitació específica.
  • El règim estatutari i la formació del personal del sistema sanitari públic.

L’organigrama del Departament està regulat en els decrets de reestructuració del Departament de Salut 56/2013, de 22 de gener; 119/2014, de 5 d’agost; 66/2016, de 19 de gener; 207/2016, d’1 de març, i 244/2016, de 19 d’abril.