• Imprimeix

La LOSC compleix 25 anys

El 9 de juliol es va commemorar el 25è aniversari de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), aprovada l’any 1990. Aquesta normativa, pionera a l’Estat espanyol, configura el nostre sistema de salut a partir d’un model públic, centrat en l’atenció a les persones, que respon a la realitat del nostre territori i a la seva història sanitària.

La LOSC defineix el manteniment i la millora de la salut de la població com a objectiu fonamental del sistema sanitari català i per assegurar-ne el compliment dissenya l’estructura i el funcionament del model a partir d’un conjunt de principis fonamentals, com ara l’accessibilitat universal, l’equitat, l’eficàcia i l’eficiència.

La normativa regula la creació del Servei Català de la Salut, un ens públic configurat per tots els centres, els serveis i els establiments sanitaris públics i de cobertura pública de Catalunya, i promou el naixement del Pla de salut, l’instrument principal de planificació sanitària.

Les característiques principals de la LOSC són:

• La gestió professionalitzada. És un dels elements innovadors que introdueix la llei i que la diferencien notablement de les normatives de creació dels serveis de salut de la resta de comunitats autònomes. Fa referència a la diversitat de fórmules de gestió −directa, indirecta o compartida− que el Servei Català de la Salut pot emprar per gestionar i administrar els serveis i les prestacions del sistema sanitari públic.

• La descentralització. El Servei Català de la Salut s’estructura a través de les regions sanitàries, demarcacions territorials desconcentrades que es delimiten a partir de criteris geogràfics, socioeconòmics i demogràfics, entre d’altres, i que es doten d’un ampli ventall de competències pròpies. Les regions sanitàries s’ordenen en sectors sanitaris, òrgans igualment desconcentrats, que desenvolupen les activitats de prevenció de la malaltia, promoció de la salut, salut pública, i l’assistència sanitària i sociosanitària en el seu nivell d’atenció primària. A la vegada, els sectors sanitaris estan formats per un conjunt d’àrees bàsiques de salut, unitats territorials on es presta l’atenció primària de salut d’accés directe de la població, principalment per mitjà del centre d’atenció primària.

• La participació comunitària. La participació de la societat civil en la presa de decisions s’articula mitjançant el Consell de Salut de Catalunya i els consells de participació territorial de salut, on tenen representació les entitats locals, els usuaris i els proveïdors de serveis sanitaris, els sindicats, les organitzacions empresarials i les corporacions professionals.


25 anys després de l’aprovació de la LOSC, el sistema sanitari català esdevé un model d’excel·lència que ha demostrat la seva solvència al llarg del temps, gràcies a l’esforç, la implicació i el compromís de tots els agents que hi intervenen (gestors, usuaris i professionals).

Data d'actualització:  17.07.2015

Informació relacionada