• Imprimeix

Història del model

El model sanitari català, que segueix les orientacions de l'OMS per al segle XXI, evoluciona cap a un sistema català de la salut amb la ciutadania com a protagonista i es prepara per afrontar els reptes de futur.

1981 La Generalitat va rebre les transferències en matèria sanitària.

 • Centres i serveis sanitaris (Insalud) i socials (Inserso).
 • Llits: 30 % Seguretat Social, 70 % d'altres.

 

1981-1983 Inici de la gestió.

 • Desplegament del mapa sanitari de Catalunya, una proposta que recollia la voluntat d'aprofitar tots els recursos existents.
 • Acreditació de centres.
 • Primera ordre de concerts.

 

1983-1989 S'estableixen bases del model.

 • Creació de l'Institut Català de la Salut (ICS), entitat gestora de les prestacions i els serveis sanitaris de la Seguretat Social.
 • Creació de la xarxa hospitalària d'utilització pública (XHUP).
 • Inici de la reforma de l'atenció primària (RAP).
 • Pla de reordenació hospitalària.
 • Descentralització i control de la gestió.

 

1989-1990 Transició.

 • Inici de la separació de finançament i provisió amb la creació de la Direcció General de Recursos Econòmics de la Seguretat Social (DGRESS).
 • Nou paper de l'ICS: productor de serveis.
 • Inici d'una nova cultura organitzativa.

 

1990 Aprovació de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC). Es formalitza el model sanitari català.

 • Separació de la funció de finançament i compra de serveis de la provisió.
 • Diversificació de proveïdors.
 • Mercat mixt de competència planificada i regulada.
 • Diversitat de fórmules de gestió.
 • Descentralització de serveis.
 • Desconcentració de l'organització: regions sanitàries i sectors sanitaris.
 • Participació comunitària: consells de direcció, consells de salut, participació òrgans de govern de les institucions sanitàries.

Gener de 1991 Es crea el Servei Català de la Salut, que comença el seu camí per transformar-se en una asseguradora pública.

 

1995-1999 Modificació de la LOSC del 1995.

 • Aprofundiment en la diversificació de proveïdors en l'àmbit de l'atenció primària.
 • Pla de serveis sanitaris i sociosanitaris de Catalunya.
 • Nou model de finançament sanitari 1998-2001.

 

2001-2003

 • Deu anys després de la creació del Servei Català de la Salut, aquest ha assolit de manera efectiva la separació de funcions entre el finançament i la provisió i canvia la seva denominació abreujada, fins ara SCS, per la de CatSalut.
 • El CatSalut potencia la funció asseguradora, que inclou la compra de serveis, però també d'altres funcions. La funció de finançament queda fora del seu àmbit i se situa en l'àmbit de l'autoritat sanitària i, en definitiva, del Parlament.
 • Inici de la fase operativa per a l'elaboració del projecte de Cartera de serveis entesa com l'instrument que ha de permetre respondre a les necessitats de la ciutadania.
 • Revisió del model sanitari per integrar i prioritzar tres grans eixos: la salut pública, l'atenció sanitària i els serveis socials, i l'atenció a la dependència.
 • Lliure elecció de metge o metgessa de capçalera i pediatre o pediatra.

2004 Orientació explícita a una política integral de salut.

 • Revisió de l'organització i del finançament del nou model sanitari.
 • Mesura de la satisfacció de la ciutadania: Pla d'enquestes de satisfacció 2004-2012. Constitució de la Mesa social per a un acord marc de recursos humans del sistema sanitari.

 

2005 Tramitació legislativa del Decret de creació dels governs territorials de salut.

 • Millora de la xarxa d'equipaments sanitaris.
 • Impuls a la utilització de les tecnologies en salut: primeres proves de recepta electrònica.
 • Impuls a la salut pública i comunitària: creació de l'Agència de Protecció de la Salut.

 

2006 Catalunya té, des del 18 de juny, un nou Estatut.

 • Decret que regula la creació dels governs territorials de salut (GTS).
 • Creació de la Bioregió.

2007 Avanç de la descentralització amb divuit GTS constituïts.

 • Participació en la posada en marxa de la Llei de la dependència.
 • S'aprova la Llei de l'ICS, que el transforma en empresa pública.

 

2008 El sistema de salut s'ha transformat per atendre els reptes d'una societat més nombrosa, diversa, global i exigent.

 • Pla de salut a Catalunya en l'horitzó 2010.
 • Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.
 • Plans directors: malalties de l'aparell circulatori, codi infart, codi ictus, oncologia, sociosanitari, salut mental i addiccions, immigració.
 • Plans estratègics de reordenació de serveis.
 • Inici de la tramitació legislativa de la Llei de salut pública.

 

2009 Acord de nou finançament per a Catalunya.

 • Consell de la professió mèdica i Consell de la professió infermera.
 • Pla d'innovació d'atenció primària.
 • Avaluació de resultats sobre la base de la transparència: la Central de Resultats.
 • Primera Llei de salut pública de l’Estat espanyol.

 

2010 Reforçament del paper assegurador del CatSalut.

 • Publicació del primer informe de la Central de Resultats.
 • Aprovació de la Llei d'universalització. És la primera llei publicada a l'Estat espanyol que completa l'accés universal a la sanitat pública.
 • Publicació de la nova Llei del tabac.

2011 Any en què la crisi econòmica comporta realitzar tot un seguit d'actuacions per mantenir la sostenibilitat i l'excel·lència del sistema sanitari català.

 • Pla d'acció immediat per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic i mantenir la qualitat assistencial.
 • Proposta de Decret de reestructuració del Departament de Salut. Ens que hi resten adscrits: Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut, Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, Agència de Salut Pública de Catalunya, Agència d'Informació, Avaluació i Desenvolupament en Salut.
 • Acord de Govern de garantia de l'atenció sanitària urgent, la primària, i de malalties greus.
 • Aprovació dels estatuts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i constitució del Consell d'Administració.
 • Publicació del Canal Salut: l'espai de salut per a la ciutadania.
 • Publicació del segon informe de la Central de Resultats: 127 indicadors per dissenyar polítiques sanitàries efectives.
 • Reordenació dels serveis sanitaris d'alta especialització i de l'atenció continuada.
 • Reconeixement de l'OMS al model de cures pal·liatives català.
 • Presentació del Programa de prevenció i atenció a les malalties cròniques.

 

 2012

• Aprovació del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, l’eix per a la reforma del sistema sanitari.
• Posada en marxa de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya.
• Nous informes de la Central de Resultats en atenció hospitalària i en atenció primària: per primera vegada s’identifiquen els resultats de cada centre.
• Creació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.
• 061- CatSalut Respon, nou telèfon d’atenció de salut a Catalunya.
• Desplegament del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat i extensió del Programa Pacient Expert.
• Aprovació del Pla de recerca i innovació en salut.

2013

• Reestructuracions del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut: una estructura adaptada a les polítiques de reforma.
• Posada en marxa de la targeta sanitària Cuida’m per a ciutadans amb necessitats d’atenció especial.
• Compromís del Govern per garantir l’assistència sanitària pública a tota la població empadronada a Catalunya.
• Els Plans de millora dels nivells de resolució i accessibilitat territorial.
• Creació de la Comissió per al Pacte nacional de la salut a Catalunya.
• Garantia d’universalitat de l’atenció sanitària.
• Document de bases per al Pacte Nacional de la Salut.
• Jornades que es realitzen per primera vegada: Consell consultiu de pacients de Catalunya, Vigilància en salut pública, Salut Laboral i jornades territorials del Pla de salut de Catalunya.
• 21 Acords majoritaris al Parlament de Catalunya per consolidar el sistema de salut.
• Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials.
• Pla d’atenció integral a les persones amb Trastorns de l’Espectre Autista.
• Posada en marxa del Codi Risc de Suïcidi a Catalunya.
• Creació del Registre de professionals sanitaris a Catalunya.
• El 31.12.13 s’extingueix l’Institut d’Estudis de la Salut i l’àmbit de les professions sanitàries s’integra al Departament de Salut.

2014

• Pla estratègic per a la millora de la qualitat en la seguretat dels pacients de Catalunya.
• Presentació del Pla interdepartamental de salut pública de Catalunya (PINSAP). Salut en totes les polítiques.
• Inici procés integració entitats territorials a Lleida.
• Model d’atenció no presencial.
• Pacte Nacional de Salut.
• Implantació de la TSI Cuida’m a la Regió Sanitària Girona.
• Pla director de cirurgia cardíaca.
• Decret d’Acreditació del Sistema d’Atenció Primària a Catalunya.
• App CatSalut Respon.
• Central de Resultats: primer informe en recerca sobre ciències de la salut.
• Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions (Pla interdepartamental).
• Actualització del procediment d'acreditació dels centres i serveis de medicina de l'esport. 
• Projecte VISC+ (Més Valor a la Informació de Salut de Catalunya).

2015

• Millora de l’accessibilitat al sistema de salut, atenció especialitzada, primeres visites i col·lectius vulnerables.
• Ampliació de 14 a 27 les operacions amb temps màxim d'espera garantit.
• Constitució del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya.
• Pla de Mobilitat “mHealth.Cat” per apropar els serveis sanitaris i de benestar a la ciutadania a través de tecnologies mòbils.
• Ampliació a 24 hores de les unitats d'hemodinàmia a Tarragona, Girona, Lleida i ampliació dels dies d’atenció a la de l’Hospital de Terrassa. 
• Cat@Salut La Meva Salut. L’espai digital personal s’obre a la ciutadania amb paraula de pas.
• Extenció del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR).
• L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya avaluarà el projecte europeu JA-CHRODIS de bones pràctiques per als malalts crònics per fer-les extensives als països de la Unió Europea.
• Projecte COMSALUT, atenció integral que incorpora l’activitat comunitària.
• Pla de Catalunya contra el Càncer 2015-2020.
• Aprovació del projecte de decret per a millorar la formació sanitària especialitzada a Catalunya.
• Autorització perquè els professionals sanitaris compatibilitzin l'activitat assistencial i la recerca.
• Extensió del programa de detecció precoç de càncer de còlon. 
• Acreditació dels primers equips d'atenció primària.
• Nova Carta de drets i deures de la ciutadania sobre salut i atenció sanitària.
• L’AQuAS col·laborador associat de l'entitat KICHealth que impulsa la innovació en salut.
• Impuls a l’estratègia per desenvolupar medicina de precisió basada en la genòmica dins el sistema català de salut.

 

 

 

 

 

 

 

2016

Pla de salut de Catalunya 2016-2020.
Igualtat d’accés de totes les dones a la reproducció assistida.
Pla de xoc d’inversions en equipaments tecnològics.
Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020.
Plans estratègics territorials
Promoció de la participació ciutadana en el sistema de salut.
Promoció de la participació dels professionals en la gestió i la governança dels centres.
Xarxa oncològica de Catalunya.
Nou model d’atenció a la salut de les persones trans.
Nou pacte de ciutat de Barcelona 2016-2023.
Programa públic d'analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRÍS).
Creació banc de dades genètiques per localitzar persones desaparegudes a la guerra civil.
Pla d’acció contra el VIH i ITS 2016-2020.
Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) 2017-2020.
Central de resultats incorpora salut pública per territoris i anàlisi en funció de gènere.
Pla integral per a la millora de les llistes d’espera sanitàries.
Pla de seguretat alimentària 2017-2020.

2017

Nou model d’assignació de recursos a l’atenció primària.
Projecte de Llei per a la creació de l’Agencia de salut pública de Catalunya.
Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions. Estratègia 2017-2019.
Estratègies en salut mental i addiccions per al període 2017-2020.
Projecte de Decret pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris a catalunya per part de les infermeres i els infermers.
Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) 2017-2020.
Impost sobre les begudes ensucrades envasades.
Llei d’universalització de l‘assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut.
Llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària.
Estratègica nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC).
Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC).
Pla de desenvolupament professional.
Convocatòria d’ajuts a projectes de compra pública innovadora.
Xarxa d’unitats d’expertesa clínica (XUEC) per a malalties minoritàries.
Pla operatiu d’atenció a les persones afectades per síndromes de sensibilització central.
Pla de garantia de l’estabilitat laboral.
Pla d’actuacions en infraestructures en salut.
Pla director de sistemes d’informació
Estratègia nacional d’atenció integrada a la cronicitat (ENAIC)