Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Departament  > Model sanitari català  > Història del model

Història del model

El model sanitari català, que segueix les orientacions de l'OMS per al segle XXI, evoluciona cap a un sistema català de la salut amb els ciutadans i les ciutadanes com a protagonistes i es prepara per afrontar els reptes de futur.

De les transferències a la LOSC

1981 La Generalitat va rebre les transferències en matèria sanitària.
 • Centres i serveis sanitaris (Insalud) i socials (Inserso).
 • Llits: 30 % Seguretat Social, 70 % d'altres.

1981-1983 Inici de la gestió.
 • Desplegament del mapa sanitari de Catalunya, una proposta que recollia la voluntat d'aprofitar tots els recursos existents.
 • Acreditació de centres.
 • Primera ordre de concerts.

1983-1989 S'estableixen bases del model.
 • Creació de l'Institut Català de la Salut (ICS), entitat gestora de les prestacions i els serveis sanitaris de la Seguretat Social.
 • Creació de la xarxa hospitalària d'utilització pública (XHUP).
 • Inici de la reforma de l'atenció primària (RAP).
 • Pla de reordenació hospitalària.
 • Descentralització i control de la gestió.

1989-1990 Transició.
 • Inici de la separació de finançament i provisió amb la creació de la Direcció General de Recursos Econòmics de la Seguretat Social (DGRESS).
 • Nou paper de l'ICS: productor de serveis.
 • Inici d'una nova cultura organitzativa.

1990 Aprovació de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC). Es formalitza el model sanitari català.
 

La LOSC configura el model sanitari català

 • Separació de la funció de finançament i compra de serveis de la provisió.
 • Diversificació de proveïdors.
 • Mercat mixt de competència planificada i regulada.
 • Diversitat de fórmules de gestió.
 • Descentralització de serveis.
 • Desconcentració de l'organització: regions sanitàries i sectors sanitaris.
 • Participació comunitària: consells de direcció, consells de salut, participació òrgans de govern de les institucions sanitàries.
 

De la LOSC al CatSalut com a asseguradora pública

Gener de 1991. Es crea el Servei Català de la Salut, que comença el seu camí per transformar-se en una asseguradora pública.

1995-1999 Modificació de la LOSC del 1995.
 • Aprofundiment en la diversificació de proveïdors en l'àmbit de l'atenció primària.
 • Pla de serveis sanitaris i sociosanitaris de Catalunya.
 • Nou model de finançament sanitari 1998-2001.

2001-2003
 • Deu anys després de la creació, del Servei Català de la Salut, aquest ha assolit de manera efectiva la separació de funcions entre el finançament i la provisió i canvia la seva denominació abreujada, fins ara SCS, per la de CatSalut.
 • El CatSalut potencia la funció asseguradora, que inclou la compra de serveis, però també d'altres funcions. La funció de finançament queda fora del seu àmbit i se situa en l'àmbit de l'autoritat sanitària i, en definitiva, del Parlament.
 • Inici de la fase operativa per a l'elaboració del projecte de Cartera de serveis entesa com l'instrument que ha de permetre respondre a les necessitats de la ciutadania.
 • Revisió del model sanitari per integrar i prioritzar tres grans eixos: la salut pública, l'atenció sanitària i els serveis socials, i l'atenció a la dependència.
  • Lliure elecció de metge o metgessa de capçalera i pediatre o pediatra.
 

Definició del nou sistema català de la salut

2004 Orientació explícita a una política integral de salut.
 • Revisió de l'organització i del finançament del nou model sanitari.
 • Mesura de la satisfacció de la ciutadania: Pla d'enquestes de satisfacció 2004-2012. Constitució de la Mesa social per a un acord marc de recursos humans del sistema sanitari.

2005 Tramitació legislativa del Decret de creació dels governs territorials de salut
 • Millora de la xarxa d'equipaments sanitaris.
 • Impuls a la utilització de les tecnologies en salut: primeres proves de recepta electrònica.
 • Impuls a la salut pública i comunitària: creació de l'Agència de Protecció de la Salut.

2006 Catalunya té, des del 18 de juny, un nou Estatut.
 • Decret que regula la creació dels governs territorials de salut (GTS).
 • Creació de la Bioregió.
 

Model sanitari de governança, participació, gestió territorial i participació ciutadana

2007 Avanç de la descentralització amb divuit GTS constituïts.
 • Participació en la posada en marxa de la Llei de la dependència.
 • S'aprova la Llei de l'ICS, que el transforma en empresa pública.

2008 El sistema de salut s'ha transformat per atendre els reptes d'una societat més nombrosa, diversa, global i exigent.
 • Pla de salut a Catalunya en l'horitzó 2010.
 • Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.
 • Plans directors: malalties de l'aparell circulatori, codi infart, codi ictus, oncologia, sociosanitari, salut mental i addiccions, immigració.
 • Plans estratègics de reordenació de serveis.
 • Inici de la tramitació legislativa de la Llei de salut pública.

2009 Acord de nou finançament per a Catalunya.
 • Consell de la professió mèdica i Consell de la professió infermera.
 • Pla d'innovació d'atenció primària.
 • Avaluació de resultats sobre la base de la transparència: la Central de Resultats.
 • Primera Llei de salut pública de l’Estat espanyol.

2010 Reforçament del paper assegurador del CatSalut.
 • Publicació del primer informe de la Central de Resultats.
 • Aprovació de la Llei d'universalització. És la primera llei publicada a l'Estat espanyol que completa l'accés universal a la sanitat pública.
 • Publicació de la nova Llei del tabac.
 

El sistema sanitari català. Un model sostenible i de progrés

2011 Any en què la crisi econòmica comporta realitzar tot un seguit d'actuacions per mantenir la sostenibilitat i l'excel·lència del sistema sanitari català.
 • Pla d'acció immediat per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic i mantenir la qualitat assistencial.
 • Proposta de Decret de reestructuració del Departament de Salut. Ens que hi resten adscrits: Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut, Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, Agència de Salut Pública de Catalunya, Agència d'Informació, Avaluació i Desenvolupament en Salut.
 • Acord de Govern de garantia de l'atenció sanitària urgent, la primària, i de malalties greus.
 • Aprovació dels estatuts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i constitució del Consell d'Administració.
 • Publicació del Canal Salut: l'espai de salut per a la ciutadania.
 • Publicació del segon informe de la Central de Resultats: 127 indicadors per dissenyar polítiques sanitàries efectives.
 • Reordenació dels serveis sanitaris d'alta especialització i de l'atenció continuada.
 • Reconeixement de l'OMS al model de cures pal·liatives català.
 • Presentació del Programa de prevenció i atenció a les malalties cròniques.

 

La necessària reforma del sistema sanitari

 2012:

• Aprovació del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, l’eix per a la reforma del sistema sanitari.
• Posada en marxa de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya.
• Nous informes de la Central de Resultats en atenció hospitalària i en atenció primària: per primera vegada s’identifiquen els resultats de cada centre.
• Creació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.
• 061- CatSalut Respon, nou telèfon d’atenció de salut a Catalunya.
• Desplegament del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat i extensió del Programa Pacient Expert.
• Aprovació del Pla de recerca i innovació en salut.

2013:

• Reestructuracions del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut: una estructura adaptada a les polítiques de reforma.
• Posada en marxa de la targeta sanitària Cuida’m per a ciutadans amb necessitats d’atenció especial.
• Compromís del Govern per garantir l’assistència sanitària pública a tota la població empadronada a Catalunya.
• Els Plans de millora dels nivells de resolució i accessibilitat territorial.
• Creació de la Comissió per al Pacte nacional de la salut a Catalunya.
• Garantia d’universalitat de l’atenció sanitària.
• Document de bases per al Pacte Nacional de la Salut.
• Jornades que es realitzen per primera vegada: Consell consultiu de pacients de Catalunya, Vigilància en salut pública, Salut Laboral i jornades territorials del Pla de salut de Catalunya.
• 21 Acords majoritaris al Parlament de Catalunya per consolidar el sistema de salut.
• Pla interdeparamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials.
• Pla d’atenció integral a les persones amb Trastorns de l’Espectre Autista.
• Posada en marxa del Codi Risc de Suïcidi a Catalunya.
• Creació del Registre de professionals sanitaris a Catalunya.
• El 31.12.13 s’extingueix l’Institut d’Estudis de la Salut i l’àmbit de les professions sanitàries s’integra al Departament de Salut.

2014

• Pla estratègic per a la millora de la qualitat en la seguretat dels pacients de Catalunya
• Presentació del Pla Interdepertamental de Salut Pública de Catalunya (PINSAP). Salut en totes les polítiques
• Inici procés integració entitats territorials a Lleida
• Model d’atenció no presencial
• Pacte Nacional de Salut
• Implantació de la TSI Cuida’m a la Regió Sanitària Girona
• Pla director de cirurgia cardíaca
• Decret d’Acreditació del Sistema d’Atenció Primària a Catalunya
• App CatSalut Respon
• Central de Resultats: Primer informe en recerca sobre ciències de la salut
• Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addicions (Pla interdepartamental)
• Actualització del procediment d'acreditació dels centres i serveis de medicina de l'esport
• Projecte VISC+ (Més Valor a la Informació de Salut de Catalunya)

 

Viabilitat, recuperació i progressió del sistema sanitari públic a Catalunya

2015

• Millora de l’accessibilitat al sistema de salut, atenció especialitzada, primeres visites i col·lectius vulnerables
• Ampliació de 14 a 27 les operacions amb temps màxim d'espera garantit
• Constitució del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya
• Pla de Mobilitat “mHealth.Cat” per apropar els serveis sanitaris i de benestar a la ciutadania a través de tecnologies mòbils
• Ampliació a 24 hores de les unitats d'hemodinàmia a Tarragona, Girona, Lleida
• Cat@Salut La Meva Salut. L’espai digital personal s’obre a la ciutadania amb paraula de pas
• Extenció del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR)
• L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya avaluarà el projecte europeu JA-CHRODIS de bones pràctiques per als malalts crònics per fer-les extensives als països de la Unió Europea.

 
Data d'actualització: 02.03.2015