• Imprimeix

Línies estratègiques

Assolir un Pacte Nacional per a la Salut a Catalunya
  • Document de bases
  • Reactivació del Consell Assessor per a la sostenibilitat i el progrés del Sistema Sanitari
  • Document per al Pacte
Garantir l’assistència sanitària de cobertura pública universal a tota la població empadronada a Catalunya
Crear mecanismes per garantir l’accés a les prestacions de la cartera suplementària de les persones amb menors nivells de renda
Promoure l’Acord Estratègic per a l’impuls de la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social – Eix C. Mesura 10
Revisar i potenciar els trets diferencials del model sanitari català
  • Model de gestió indirecte dels serveis sanitaris:
    o Model 3/X . 1 – Grup de Treball – Nou plec de claùsules
    o Revisió decret SISCAT
  • Model de governança EPiC’s
    o Autonomia de gestió
    o Serveis mancomunats
    o Desvinculació Empresas Públiques i Consorcis d’entitats amb risc econòmic i en minoria
    o Codi ètic
  • Model Q de Qualitat de la sanitat catalana
Portal de la transparència
Pla d’Acció Salut en el marc del Pla Nacional de Valors

Salut pública
  Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2012-2016
  Aprovació del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)
  Observatori sobre els efectes de la crisi a la salut de la població
  Estudi de la Morbiditat a Catalunya 2013-2015
  Cigarretes electròniques
  Prevenció trastorn nutrició
  Integrar la salut pública i la salut comunitària en el model assistencial
  Prevenció de les desigualtats en salut
  Nou model de salut laboral
Serveis sanitaris
  Garantir l’acompliment de l’Acord de Govern de 12 d’abril de 2011 pel qual s’estableixen garanties de qualitat de la sanitat pública a Catalunya.
  Desplegament operatiu i avaluació anual dels resultats del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 aprovat el 21 de febrer (ACORD GOV/13/2012)
  Millorar l’accessibilitat dels serveis sanitaris:
  Millorar la capacitat de resolució de l’atenció primària
  Model d’atenció a les farmàcies
  Presentació anual al Parlament de l’Informe de Salut de Catalunya
  Creació del Pla Interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials, que reforçarà l’acció conjunta dels departaments de Salut i de Benestar Social i Família en el tractament de les malalties, especialment cròniques
  Aprovació del Pla Integral a les Persones amb Trastorns Mentals
  Comissió Interdepartamental de Salut Mental
  Desplegament del Pla de l’Autisme
  Reforçar estratègies d’abordatge de les malalties de Salut mental entre els col·lectius més vulnerables
  Extensió codi suïcidi a tot Catalunya
  Promoure i millorar la seguretat dels pacients
  Instruments operatius d’acció 2013:
    • Pactes territorials de millora de resolució i accessibilitat: Mapa i Cartera de serveis territorials
        o Lideratge territorial per a l’elaboració dels pactes territorials 2014-2016 (amb objectius de resolució, accessibilitat i memòria econòmica)
        o Definir política d’incentius positius que vinculi pacte-contracte
        o Relat
        o Comissions tècniques territorials
    • Acord de col·laboració entre Secretaria de Salut ública i CatSalut en matèria de promoció de la salut i prevenció de malalties
    • Aprovació del nou sistema de contractació de serveis sanitaris
    • Desplegament operatiu iSalut i SISCAT
    • Projecte executiu Farmàcia – residències
    • Pla d’Inversions 2013-2016

Desplegament operatiu del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2012-2015 (aprovat el 16 d’octubre de 2012) i presentació de la memòria anual de resultats
Promoure l’avaluació de l’impacte social de la recerca en salut
Implementar un Model de finançament de la recerca basat en els resultats i la seva capacitat traslacional
Reordenació dels centres de recerca
Impulsar la innovació en salut mitjançant les tecnologies de la informació i les comunicacions
Impuls projectes de compra innovadora i risc compartit
Autorització i constitució de la Xarxa Catalana de Biobancs
Coadjuvar a la recuperació econòmica i social amb l'aportació del sector salut com a sector generador de valor afegit, llocs de treball i capacitat d'arrossegament sobre altres sectors de l'economia

Consolidar l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya com a agència de referència nacional i internacional d’avaluació per a la millora de la qualitat del sistema sanitari
Construir la plataforma VISC + (més valor a la informació de salut de Catalunya)
Promoure Observatori del Sistema de Salut de Catalunya
    • Política de dades obertes
    • Desplegament potencialitats Central de Resultats
    • Informe Central de Resultats 2014
    • Creació Comitè Experts Central de Resultats
    • Constitució Central de Resultats Recerca i Innovació
    • Identificació bones pràctiques Observatori d'Innovació i Gestió del Sistema de Salut
    • Observatori de la Prescripció Farmacèutica
    • Observatori Aliances Estratègiques
    • Observatori sobre els efectes de la crisi a la salut de la població
Promoure avaluació proactiva orientada a resultats i vinculada a la política d’incentius

Potenciar el lideratge clínic i el coneixement professional en la planificació, la gestió i l’avaluació
  • Implementar Projecte Essencial
  • Atles de variabilitat i recomanacions per a reduir la variabilitat en la pràctica clínica
  • Promoure identificació professional amb el Pla de Salut
  • Pla de les professions – Actualització llibre blanc de les professions sanitàries
  • Estatut MIR de Catalunya
Promoure l’ètica dels hàbits saludables i la corresponsabilitat en un bon ús dels recursos de la sanitat pública
  • Estendre Programa Pacient Expert
  • Mapa d’unitats d’expertesa clínica en malalties minoritàries
  • Desplegar Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
  • Promoure Cat@Salut la Meva Salut
  • Promoure el Canal Salut
  • Promoure identificació ciutadana amb el CatSalut
  • Desplegament Model d’Atenció no Presencial

Desplegar els consells de participació territorials de Salut que permetin generar la complicitat local necessària entre l’administració sanitària i el ciutadà al servei de les polítiques sanitàries públiques
Impulsar simplificació processos i administració electrònica
Racionalitzacions estructures de l’administració sanitària
   • Central i territorial
       o Nou decret reestructuració del Departament de Salut
       o Reestructuració CatSalut – CSB
       o Sinèrgies intradepartamentals: pla d’ocupació (recursos humans) i serveis generals
       o Sinèrgies estructures centrals / territorials
       o Model de relació CatSalut i ICS a nivell territorial
   • Sector Públic de Salut Vinculat
       o Reformulació ICS
       o Reformulació Clínic
       o Decret Llei racionalització i simplificació sector públic de la Generalitat de Catalunya
       o Creació registre entitats del Sector Públic de Salut Vinculat

Data d'actualització:  10.03.2015