• Imprimeix

Normativa en curs d’elaboració

En aquesta pàgina hi podreu consultar, durant el període establert, les disposicions que està tramitant el Departament de Salut.

Actualització: periòdica.
Font de les dades: Assessoria Jurídica.
Format de les dades: pdf.

La consulta pública prèvia de projectes normatius és un tràmit per afavorir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i de reglaments, d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest apartat podreu trobar les memòries preliminars a l’elaboració dels textos dels projectes normatius, que recullen els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores, amb l'objectiu que la ciutadania i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma en puguin manifestar la seva opinió.

Si aquest apartat apareix buit és que no hi ha cap projecte de disposició normativa en fase de consulta prèvia.

 

 

EEn fase d'informes 

Proposta d'acord pel qual s'aproven els nous Estatuts del Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Edicte de l’Ajuntament de Calella, sobre aprovació d’estatuts d’un consorci
Certificat del secretari del Consell Rector del consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva de 24 de novembre de 2014
Certificat de la secretària general de l’Ajuntament de Calella de 5 de desembre de 2014
Decret d’Alcaldia 181/2015 de l’Ajuntament de Lloret de Mar
Ratificació Decret Alcaldia 181/2015 de l’Ajuntament de Lloret de Mar
Certificat de l’administrador del patronat de la Fundació Privada Hospital Asil Sant Jaume de Blanes de 28 de gener de 2015
Certificat de la secretària general de l’Ajuntament de Calella de 23 de febrer de 2015
Memòria justificativa juny 2015
Informe de l’Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut de 18 de juny de 2016
Informe de l’Àrea d’Organització de l’Administració i del Sector Públic
Informe del Servei d’Entitats Jurídiques
Informe de la Direcció General de Pressupostos de 17 de juliol de 2015
Nota de l’Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut sobre l'Informe de la Direcció General de Pressupostos de 17 de juliol de 2015
Nota de la Direcció General de Patrimoni de 6 de juliol del 2015
Informe 56/2015 de la Direcció General de Patrimoni
Memòria complementària sobre l’impacte econòmic de la Proposta
Certificat del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 23 de maig de 2016
Certificat de la secretària general de l’Ajuntament de Calella de 10 de juny de 2016
Certificat del secretari del Consell Rector del consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva de 16 de juny de 2016
Ratificació de l’Ajuntament de Lloret de Mar de la modificació d’Estatuts en la sessió del 4 de juliol de 2016
Informe 7/2017 de la Direcció General de Patrimoni
Informe de l’Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut de 2 de febrer de 2017 (La data del document original conté una errada material)
Memòria econòmica actualitzada febrer 2017
Memòria justificativa complementària febrer 2017
Informe de la Direcció General de Pressupostos de 22 de març de 2017
Informe de la Intervenció General de 5 de maig de 2017
Informe del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda conjunt de 9 de maig de 2017
Nota de valoració de les consideracions de la Intervenció General
Edicte d’informació pública de 10 de maig de 2017
Resum Pressupost Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Valoració jurídica informe de la Direcció General de Pressupostos

 

 

En fase d'informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya

 


En aquests moments no hi ha cap projecte en aquesta fase

 

En fase de dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

En aquests moments no hi ha cap projecte en aquesta fase 

 

Si aquest apartat apareix buit és que no hi ha cap projecte de disposició normativa en fase de dictamen per la Comissió Jurídica Assessora.

 

Data d'actualització:  19.10.2017