• Imprimeix

Normativa en curs d’elaboració

Normativa en curs d'elaboració

En aquesta pàgina hi podreu consultar, durant el període establert, les disposicions que està tramitant el Departament de Salut.

Actualització: periòdica
Font de les dades: Assessoria Jurídica
Format de les dades: pdf

La consulta pública prèvia de projectes normatius és un tràmit per afavorir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i de reglaments, d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest apartat podreu trobar les memòries preliminars a l’elaboració dels textos dels projectes normatius, que recullen els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores, a l’efecte que la ciutadania i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma en puguin manifestar la seva opinió.

Si aquest apartat apareix buit és que no hi ha cap projecte de disposició normativa en fase de consulta prèvia.

 

Si aquest apartat apareix buit és que no hi ha cap projecte de disposició normativa en fase d'audiència i informació pública.

Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

Memòria general
Memòria d’avaluació de les mesures proposades
Informe de la Direcció General de Patrimoni
Informe de l’Àrea d’Organització de l’Administració i del Sector Públic
Informe jurídic preliminar
Informe de la Direcció General de la Funció Pública
Informe de la Intervenció General
Informe de la Direcció General de Pressupostos de 6 de juny de 2017
Informe de la Direcció General de Pressupostos de 12 de juny de 2017
Informe de l’Institut Català de les Dones
Memòria de valoració dels informes emesos en relació amb l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris
Certificat del Consorci Sanitari de Barcelona

 

EDICTE de 10 de maig de 2017, pel qual se sotmet a informació pública la Proposta d’acord pel qual s’aproven els nous Estatuts del Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Edicte de l’Ajuntament de Calella, sobre aprovació d’estatuts d’un consorci
Certificat del secretari del Consell Rector del consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva de 24 de novembre de 2014
Certificat de la secretària general de l’Ajuntament de Calella de 5 de desembre de 2014
Decret d’Alcaldia 181/2015 de l’Ajuntament de Lloret de Mar
Ratificació Decret Alcaldia 181/2015 de l’Ajuntament de Lloret de Mar
Certificat de l’administrador del patronat de la Fundació Privada Hospital Asil Sant Jaume de Blanes de 28 de gener de 2015
Certificat de la secretària general de l’Ajuntament de Calella de 23 de febrer de 2015
Memòria justificativa juny 2015
Informe de l’Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut de 18 de juny de 2016
Informe de l’Àrea d’Organització de l’Administració i del Sector Públic
Informe del Servei d’Entitats Jurídiques
Informe de la Direcció General de Pressupostos de 17 de juliol de 2015
Nota de l’Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut sobre Informe de la Direcció General de Pressupostos de 17 de juliol de 2015
Nota de la Direcció General de Patrimoni de 6 de juliol del 2015
Informe 56/2015 de la Direcció General de Patrimoni
Memòria complementària sobre l’impacte econòmic de la Proposta
Certificat del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 23 de maig de 2016
Certificat de la secretària general de l’Ajuntament de Calella de 10 de juny de 2016
Certificat del secretari del Consell Rector del consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva de 16 de juny de 2016
Ratificació de l’Ajuntament de Lloret de Mar de la modificació d’Estatuts en la sessió del 4 de juliol de 2016
Informe 7/2017 de la Direcció General de Patrimoni
Informe de l’Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut de 2 de febrer de 2017 (La data del document original conté una errada material)
Memòria econòmica actualitzada febrer 2017
Memòria justificativa complementària febrer 2017
Informe de la Direcció General de Pressupostos de 22 de març de 2017
Informe de la Intervenció General de 5 de maig de 2017
Informe del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda conjunt de 9 de maig de 2017
Nota de valoració de les consideracions de la Intervenció General
Edicte d’informació pública de 10 de maig de 2017
Text de la Proposta d'acord del Govern pel qual s'aproven els nous Estatuts del Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva

En fase d'informes 

Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre. 

Memòria preliminar 
Memòria general
Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades
Test de pimes i càrregues administratives
Informe jurídic preliminar
Informe d'impacte de gènere
Nota de l'Oficina de Gestió Empresarial


Projecte d’ordre pel qual s’actualitza l’annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).


Memòria general
Informe complementari de la Memòria general
Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades

Projecte d’ordre per la qual es modifica l'Ordre SSS/143/2002, de 30 d'abril, per la qual es crea la Comissió Assessora sobre la publicitat de productes sanitaris adreçada al públic.

Memòria general
Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades


Projecte de decret pel qual s’amplia el termini que estableix la disposició addicional segona del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Memòria justificativa
Memòria general
Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades


Projecte d’ordre que modifica l’Ordre SLT/174/2013, de 12 de juliol, per la qual es regulen els fitxers de control d’accés i videovigilància en l’àmbit del Departament de Salut.

Memòria general
Memòria tècnica
Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades
Informe d'impacte de gènere

 

En fase d'informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya

En aquests moments no hi ha cap projecte en aquesta fase

 

En fase de dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

Projecte de decret del Consell Assessor en matèria d’avaluacions mèdiques

Memòria general
Memòria avaluació d’impacte
Informe jurídic preliminar
Memòria de les observacions i les al·legacions presentades

Si aquest apartat apareix buit és que no hi ha cap projecte de disposició normativa en fase de dictamen per la Comissió Jurídica Assessora.

Data d'actualització:  19.06.2017