• Imprimeix

Normativa en curs d’elaboració

En aquesta pàgina hi podreu consultar, durant el període establert, les disposicions que està tramitant el Departament de Salut.

Actualització: periòdica.
Font de les dades: Assessoria Jurídica.
Format de les dades: pdf.

La consulta pública prèvia de projectes normatius és un tràmit per afavorir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i de reglaments, d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest apartat podreu trobar les memòries preliminars a l’elaboració dels textos dels projectes normatius, que recullen els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores, amb l'objectiu que la ciutadania i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma en puguin manifestar la seva opinió.

Si aquest apartat apareix buit és que no hi ha cap projecte de disposició normativa en fase de consulta prèvia.

 

EDICTE de 14 de desembre de 2018, pel qual se sotmet a informació pública la Proposta d'acord pel qual s'autoritza la constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG) i se n'aproven els Estatuts i el conveni regulador.
1-Proposta d’Acord del Govern pel qual se sotmet a informació pública la Proposta d'acord pel qual s'autoritza la constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG) i se n'aproven els Estatuts i el conveni regulador.
2-Memòria justificativa.
3-Informe econòmic.
4-Informe financer.
5-Informe jurídic.
6-Informe del Protectorat de Fundacions.
7-Informe de la Direcció General de la Funció Pública.
8-Informe de la Direccio General de Modernització i Innovació de l’Administració.
9-Informe de la Direcció General de Pressupostos.
10-Informe de la Direcció General del Patrimoni.
11-Informe de la Intervenció General.

 

 

 

 

EDICTE de 22 de novembre de 2018, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es crea la Comissió Assessora en Teràpies Complementàries per Tractar el Càncer i Altres Malalties Greus.
Projecte d’ordre per la qual es crea la Comissió Assessora en teràpies complementàries per tractar el càncer i d’altres malalties greus. 
Memòria General.
Memòria d’Avaluació de l’Impacte.

Si aquest apartat apareix buit és que no hi ha cap projecte de disposició normativa en fase d'audiència i informació pública. 

 

En fase d'informes 

En aquests moments no hi ha cap projecte en aquesta fase

 

 

En fase d'informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya

En aquests moments no hi ha cap projecte en aquesta fase

 

En fase de dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

En aquests moments no hi ha cap projecte en aquesta fase 

 

Si aquest apartat apareix buit és que no hi ha cap projecte de disposició normativa en fase de dictamen per la Comissió Jurídica Assessora.