• Imprimeix

Normativa en curs d’elaboració

Normativa en curs d'elaboració

En aquesta pàgina hi podreu consultar, durant el període establert, les disposicions que està tramitant el Departament de Salut.

Actualització: periòdica
Font de les dades: Assessoria Jurídica
Format de les dades: pdf

La consulta pública prèvia de projectes normatius és un tràmit per afavorir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i de reglaments, d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest apartat podreu trobar les memòries preliminars a l’elaboració dels textos dels projectes normatius, que recullen els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores, a l’efecte que la ciutadania i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma en puguin manifestar la seva opinió.

Si aquest apartat apareix buit és que no hi ha cap projecte de disposició normativa en fase de consulta prèvia.

 

 

Avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públic, a través del Servei Català de la Salut.

Se sotmet a consulta pública la memòria preliminar prèvia a la redacció de l’Avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut.
Qualsevol ciutadà pot examinar, durant un període de 15 dies hàbils, la memòria preliminar i donar-hi l’opinió. Les aportacions es poden enviar a l’adreça electrònica: assessoria_juridica@catsalut.cat

Memòria per a la consulta pública sobre la regulació de fórmules de gestió de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Sevei Català de la Salut

Unitat responsable: Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut

Si aquest apartat apareix buit és que no hi ha cap projecte de disposició normativa en fase d'audiència i informació pública.

EDICTE de 4 d’abril de 2017, d’informació pública sobre la proposta de modificació de diverses àrees bàsiques de salut.

EDICTE de 22 de març de 2017, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comuns dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre.

Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre. 

Memòria preliminar 
Memòria general
Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades
Test de pimes i càrregues administratives
Informe jurídic preliminar

 

Projecte de decret del Consell Assessor en matèria d’avaluacions mèdiques

Memòria general
Memòria avaluació d’impacte
Informe jurídic preliminar

 

EDICTE de 27 de març de 2017, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre pel qual s’actualitza l’annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Projecte d’ordre pel qual s’actualitza l’annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
Memòria general.
Informe complementari de la Memòria general.
Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades.

 

 

Si aquest apartat apareix buit és que no hi ha cap projecte de disposició normativa en fase de dictamen per la Comissió Jurídica Assessora.

Data d'actualització:  13.04.2017