• Imprimeix

Normativa en curs d’elaboració

Normativa en curs d'elaboració

En aquesta pàgina hi podreu consultar, durant el període establert, les disposicions que està tramitant el Departament de Salut.

Actualització: periòdica
Font de les dades: Assessoria Jurídica
Format de les dades: pdf

La consulta pública prèvia de projectes normatius és un tràmit per afavorir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i de reglaments, d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest apartat podreu trobar les memòries preliminars a l’elaboració dels textos dels projectes normatius, que recullen els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores, a l’efecte que la ciutadania i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma en puguin manifestar la seva opinió.

Si aquest apartat apareix buit es que no hi ha cap projecte de disposició normativa en fase de consulta prèvia.

Projecte de decret pel qual s’amplia el termini que estableix la disposició addicional segona del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Memòria justificativa

 

Avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públic, a través del Servei Català de la Salut.

Se sotmet a consulta pública la memòria preliminar prèvia a la redacció de l’Avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut.
Qualsevol ciutadà pot examinar, durant un període de 15 dies hàbils, la memòria preliminar i donar-hi l’opinió. Les aportacions es poden enviar a l’adreça electrònica: assessoria_juridica@catsalut.cat

Memòria per a la consulta pública sobre la regulació de fórmules de gestió de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Sevei Català de la Salut

Unitat responsable: Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut

En fase d'informes 

Projecte d’ordre que modifica l’Ordre SLT/174/2013, de 12 de juliol, per la qual es regulen els fitxers de control d’accés i videovigilància en l’àmbit del Departament de Salut.

Memòria general

Memòria tècnica

Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades

Informe d'impacte de gènere

 

 

En fase d'informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya

En aquests moments no hi ha cap projecte en aquesta fase

 

En fase de dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

En aquests moments no hi ha cap projecte en aquesta fase

 

Si aquest apartat apareix buit es que no hi ha cap projecte de disposició normativa en fase de dictamen per la Comissió Jurídica Assessora.

Data d'actualització:  21.03.2017