• Imprimeix

Formació

La capacitació del personal de l’Administració pública que garanteixi el coneixement pràctic suficient per permetre la integració efectiva de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions públiques és un imperatiu legal que recull la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes

Amb la voluntat d’assolir aquest mandat, l’Institut Català de les Dones ha elaborat el Pla director de formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020. Aquest Pla fa un abordatge integral de les necessitats i promou l’estabilització d’un marc de formació que permeti incorporar la perspectiva de gènere de forma progressiva.

Principis orientadors del Pla director de formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020

  • Transversalitat de gènere: cal garantir la promoció de la igualtat de gènere en qualsevol actuació política, de manera que se superin les intervencions limitades a departaments o unitats concretes.
  • Capacitació com a eina de transformació de les polítiques públiques: s'han de transformar les organitzacions i les cultures administratives clàssiques a través del coneixement i la pràctica del personal directiu, tècnic I administratiu.
  • Coordinació i cooperació institucional: és necessari implicar els departaments de la Generalitat i altres organismes socials i professionals en la identificació de les necessitats i el disseny de l’estratègia amb la voluntat d’acostar la formació a la pràctica professional.

 

Altres elements destacats que també preveu el Pla són els següents:

  • Formació obligatòria per a col·lectius clau.
  • Formació orientada a perfils professionals i adaptada a cada departament.
  • Avaluació de la transferència de la formació al lloc de treball.
  • Detecció contínua de necessitats.
  • Certificació reconeguda.
Data d'actualització:  05.07.2018