• Imprimeix

Àmbits de coordinació

La definició, la incorporació i desenvolupament de les estratègies de transversalització de gènere fan imprescindible la creació d’àmbits de coordinació en els diferents nivells de la presa de decisions. Els àmbits de coordinació possibiliten la construcció i l’aprenentatge conjunt mitjançant el debat intersectorial, la pràctica, la visualització d’interaccions i la connexió entre el treball interdepartamental i intradepartamental.

A partir de l’experiència dels diversos plans de polítiques de dones implementats, l’Institut Català de les Dones va determinar, a partir del 2012, la necessitat de formalitzar tots els àmbits de coordinació per tal de garantir-ne la legitimitat i el funcionament (alguns ja ho estaven).

Els principals espais de coordinació existents són, d’una banda, amb l’Institut Català de les Dones i els altres departaments i, de l’altra, dins el mateix Departament de Salut.

Institut Català de les Dones i altres departaments

Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

Aquesta Comissió Interdepartamental té com a objectiu coordinar les actuacions en matèria de polítiques d'igualtat de gènere a l'Administració de la Generalitat.

És al cap de la Comissió la presidenta de l’Institut Català de les Dones i està integrada per representants amb rang de director o directora general de cadascun dels departaments de la Generalitat i de determinats òrgans que, pel seu paper clau, hi tenen representació singular, com ara la Secretaria General de l’Esport, Direcció General de Comunicació del Govern, Direcció General de Joventut, etc.

La Comissió es reuneix com a mínim cada sis mesos i està habilitada per crear grups de treball temporals o permanents.

La representant del Departament de Salut és la senyora Pilar Magrinyà, directora general de Planificació Sanitària.

 

Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

Aquesta Comissió Tècnica té la funció de la interlocució de suport tècnic i operatiu, que acompanya i canalitza les polítiques d’igualtat dels departaments de la Generalitat i les institucions amb què es relaciona.

La Comissió està presidida pel cap o la cap del Servei de Polítiques d’Igualtat de Gènere i Assessorament Jurídic i la integren referents tècnics dels departaments i determinats òrgans que, pel seu paper clau, hi tenen representació singular.

Igual que en el cas de la Comissió Interdepartamental, la Comissió Tècnica té la potestat de constituir grups de treball per abordar temàtiques específiques. Actualment hi ha un grup de treball permanent, el Grup d'Anàlisi dels casos d'homicidi per violència masclista, que té com a funció estudiar les circumstàncies d'aquests delictes i compartir informació per garantir la coordinació interdepartamental en matèria de violència contra les dones. 

La representant del Departament de Salut a la Comissió Tècnica és la senyora Iria Caamiña, del Gabinet Tècnic de la Secretaria General.

 

Aquestes comissions estan regulades pel Decret 305/2016, de 18 d'octubre, de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i de la Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

 

D’altra banda, el Departament de Salut també forma part de l’òrgan de govern de l’Institut Català de les Dones, que és la Junta de Govern. Aquest és l’òrgan que n'aprova les línies bàsiques d'actuació, aprova i eleva les propostes de pressupostos i proposa les mesures normatives per fomentar la igualtat.

Departament de Salut

Grup de treball de transversalització de gènere (GTTG)

Aquest Grup es va constituir l’any 2013 amb un doble objectiu: esdevenir el nucli operatiu d’impuls i desplegament de les mesures i actuacions consensuades en el marc de la Comissió Tècnica i, al mateix temps, ser un referent per estimular les polítiques d’igualtat de gènere en tota l’organització.

Gairebé tots els departaments disposen d’un grup d'aquest tipus, tot i que la composició i la dinàmica de funcionament varien en cada cas.

Al Departament de Salut, el Gabinet Tècnic de la Secretaria General té les funcions de coordinació del GTTG i els membres que integren el grup ho fan en representació de les unitats següents:

  • Gabinet del Conseller
  • Secretaria de Salut Pública
  • Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació
  • Direcció de Serveis
  • Direcció General de Planificació Sanitària
  • Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
  • Direcció General de Recerca i Innovació
  • Servei Català de la Salut
  • Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
Data d'actualització:  05.07.2018