• Imprimeix

Què és l'ESCA? Preguntes i respostes

 
L’objectiu general de l’Enquesta de salut de Catalunya és conèixer l’estat de salut, els estils de vida i la utilització de serveis sanitaris per identificar les necessitats de salut i els serveis, i establir perfils de població diferenciats, així com avaluar els objectius de salut i de disminució de risc, i l’eficàcia de les intervencions sanitàries. Els objectius més específics són:

- Conèixer l’estat de salut i la qualitat de vida de la població i identificar-ne els principals problemes de salut.

- Conèixer la utilització de serveis sanitaris i el nivell de satisfacció de la població amb els serveis utilitzats.

- Conèixer les pràctiques preventives i l’exposició de la població a factors de risc relacionats amb la salut.

- Identificar i analitzar els determinants de la salut relacionats amb les característiques sociodemogràfiques de la població (sexe, edat, lloc de residència, situació laboral, categoria professional, etc.).

- Identificar i analitzar eventuals factors de desigualtat en les conductes relacionades amb la salut i l’accés als serveis sanitaris.

- Establir indicadors que permetin prioritzar objectius de salut i dissenyar intervencions sanitàries encaminades a promoure la salut de la població en un context de reducció de les desigualtats socials.

- Establir indicadors que permetin, a més, analitzar i avaluar l’eficàcia de les intervencions sanitàries dutes a terme.

La carta informativa s’envia per correu ordinari a totes les persones titulars, seleccionades a partir del Registre de població de Catalunya.

Si sou substitut o substituta, l’entrevistador o entrevistadora us lliurarà en mà la carta informativa. Durant el semestre que consta a la carta, l’entrevistador o entrevistadora farà les visites necessàries a diverses hores del dia per tal de poder-vos trobar. Si l’entrevistador o entrevistadora no us troba al vostre domicili en diverses ocasions, rebreu una notificació a la bústia, acompanyada de la carta informativa, on anunciarà quan farà la següent visita.

Els motius de substitució de la persona titular són: el fet que sigui il·localitzable per canvi de residència, absència prolongada, defunció, o qualsevol altre motiu que impedeixi fer l’entrevista.

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut i amb la col·laboració de l’Institut d’Estadística de Catalunya, fa l’Enquesta de salut de Catalunya.

El destinatari de la carta és la persona escollida per respondre l’Enquesta de salut de Catalunya.

Si la persona seleccionada té menys de 15 anys ha de respondre el pare, la mare o la persona responsable o qui s’ocupa habitualment del menor.

Si la persona seleccionada té problemes per contestar directament el qüestionari (malaltia, incapacitat a mitjà o a llarg termini, idioma), una altra persona que en tingui cura o en sigui responsable pot respondre en nom seu (ja sigui familiar o no, visqui a la llar o no).

Les dades resultants de l’Enquesta de salut de Catalunya permeten conèixer els problemes de salut, els estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris per part de la població de Catalunya. Aquesta informació serveix per planificar i avaluar les polítiques de salut del Govern de Catalunya, i orientar els serveis sanitaris.

Us han seleccionat aleatòriament (a l’atzar) d’acord amb unes determinades característiques d’edat, sexe, lloc de residència i lloc de naixement. Aquesta és la millor manera de garantir que els resultats que s’extreuen són representatius del conjunt de la població de Catalunya.

Per cada persona titular seleccionada, hi ha deu persones substitutes amb les mateixes característiques que la titular.

Tota la població resident a Catalunya, sense límit d’edat, que no viu en habitatges col·lectius (hotels, residències, presons, etc.) i que consta en el Registre de població de Catalunya de l’Institut d’Estadística de Catalunya és susceptible de ser seleccionada.

La recollida d’informació de l’Enquesta de salut de Catalunya es fa de manera ininterrompuda, i cada semestre s’actualitza la base de dades poblacional. El semestre en què us han escollit s’especifica a la carta.

L’entrevista la farà un entrevistador o entrevistadora de l’empresa IPSOS, que és l’empresa contractada pel Departament de Salut per fer les entrevistes.

L’entrevistador o entrevistadora s’identificarà mitjançant una credencial del Departament de Salut (vegeu-ne el model), on hi consta el nom, el DNI (podeu demanar que us el mostrin), i el semestre durant el qual es duu a terme l’enquesta.

Si sou titular, rebreu la carta abans que l’entrevistador o entrevistadora us visiti. Durant el semestre que consta a la carta, l’entrevistador o entrevistadora farà les visites necessàries a diverses hores del dia per tal de poder-vos trobar.

Si en el moment que l’entrevistador o entrevistadora us contacta no us va bé respondre l’enquesta, podeu acordar fer-la en un altre moment.

Si sou substitut o substituta, l’entrevistador o entrevistadora us lliurarà en mà la carta informativa. Durant el semestre que consta a la carta, l’entrevistador o entrevistadora farà les visites necessàries a diverses hores del dia per tal de poder-vos trobar. Si l’entrevistador o entrevistadora no us troba al vostre domicili en diverses ocasions, rebreu una notificació a la bústia on anunciarà quan farà la següent visita. 

Si en el moment que l’entrevistador o entrevistadora us contacta no us va bé respondre l’enquesta, podeu acordar fer-la en un altre moment.

L’entrevista es farà en el vostre domicili.

L’entrevista és personal i presencial. L’enquesta no pot ser autoadministrada ni es fa per telèfon.

El qüestionari és electrònic, i l’entrevistador o entrevistadora farà servir un ordinador per fer-vos l’enquesta (CAPI, Computer Assisted Personal Interview).

La durada de l'entrevista és d’uns trenta minuts aproximadament, si bé la durada varia en funció de l’edat i de les característiques de cada persona en concret.

Els qüestionaris de l’Enquesta de salut de Catalunya s’editen en català i castellà, amb versions diferents segons si s’adreça a persones adultes o menors. Les preguntes abasten els àmbits següents:

- Estat de salut: Percepció de l’estat de salut, problemes de salut, trastorns crònics, estat d’ànim, etc.

- Comportaments i estils de vida: Consum de tabac, consum d’alcohol, nivell d’activitat física habitual, hàbits alimentaris, activitats preventives, etc.

- Ús dels serveis sanitaris: tipus de cobertura sanitària, consum de medicaments, ús dels serveis d’atenció primària i d’atenció especialitzada, ús dels serveis hospitalaris i d’urgències, nivell de satisfacció amb els serveis sanitaris utilitzats, etc.

- Altres característiques rellevants: Sexe, edat, nacionalitat, situació familiar, situació laboral, nivell educatiu, etc.

Per obtenir més informació, consulteu els qüestionaris. 

Per resoldre qualsevol altre dubte, poseu-vos en contacte amb el telèfon 061CatSalut Respon.

La vostra participació és fonamental per conèixer la percepció sobre l’estat de salut de la població de Catalunya, identificar-ne els principals problemes de salut, els hàbits de vida i les pautes d’ús dels serveis sanitaris.

L’Enquesta de salut de Catalunya és la principal font d’informació poblacional del Departament de Salut. La informació que s’obté és indispensable per prioritzar objectius de salut i dissenyar intervencions sanitàries destinades a promoure la salut del conjunt de la població i orientar els serveis sanitaris públics.

A més, l’autoritat estadística de Catalunya, l’Idescat, atorga a l’Enquesta de salut de Catalunya el caràcter d’estadística oficial, per la qual cosa les persones seleccionades estan obligades a respondre de manera completa i verídica l’enquesta (articles 34 i 36 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya).

L’Enquesta de salut de Catalunya és una estadística oficial, i les respostes que oferiu seran objecte de tractament estadístic agregat.

La confidencialitat de les dades que aporteu està garantida pel secret estadístic. Això implica que:

- Les persones que tracten les vostres respostes no poden difondre-les de manera individual.

- No es poden difondre les vostres respostes amb una finalitat diferent de l’estadística oficial.

- No es poden identificar les respostes amb la persona que les ha emès.

- Les dades d'identificació de les persones seleccionades només serveixen per establir el contacte per fer l’enquesta i per controlar el treball dels enquestadors i enquestadores.

Podeu obtenir més informació sobre l’Enquesta a través de:

- El telèfon 061 CatSalut Respon (informació general).

- Informació tècnica.

Data d'actualització:  07.01.2019