• Imprimeix

Enquesta de salut de Catalunya (ESCA)

L’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) recull informació de la població resident a Catalunya, sense límit d'edat, sobre l’estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i l’ús dels serveis sanitaris. L'Enquesta de salut de Catalunya aporta informació rellevant per a l'establiment i l'avaluació de les polítiques sanitàries explicitades en el Pla de salut de Catalunya.

Consisteix en una entrevista personal que els enquestadors i enquestadores fan en el domicili de les persones seleccionades. Des del juliol de 2010 es fan de manera ininterrompuda 5.000 entrevistes a l’any a tot Catalunya. L’empresa contractada per realitzar les entrevistes és IPSOS. Els seus enquestadors i enquestadores s’identifiquen mitjançant una credencial del Departament de Salut.

L’ESCA és una actuació estadística oficial del Departament de Salut prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent, la qual cosa comporta la garantia de la protecció de les dades de caràcter personal (article 36 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya ), emparades pel secret estadístic (articles 24 a 33 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya).