La Sub-direcció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari, de la Direcció General de Planificació en Salut, posa a l’abast de tothom la capa d’àrees bàsiques de salut (ABS) 2017, unitat territorial on es presta l’atenció primària de salut d’accés directe de la població, d’acord amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.


Aquesta capa també inclou els sectors sanitaris i regions sanitàries, d’acord amb el Decret 10/2013, de 3 de gener, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut, i les àrees de gestió assistencial, d’acord amb la informació que consta en el sistema integrat d'informació de Salut (SIIS).

Destaquem

Capa amb les àrees bàsiques de salut, sectors sanitaris, àrees de gestió assistencial i regions sanitàries, any 2017

(Format zip)

*SRC: EPSG: 25831, ETRS89 / UTM zone 31N

Les dades vectorials que es poden descarregar estan en format SHP (d'ESRI Sharefile)

*SRC: Sistema de referència de coordenades

ORDRE SLT/118/2017, de 13 de juny, per la qual es modifica la delimitació de diverses àrees bàsiques de salut.
Data d'actualització:  02.08.2017