• Imprimeix

La planificació dels serveis sociosanitaris

20/04/2018 13:04

La població catalana té una de les esperances de vida més elevades del món, superior en les dones  que  en  els  homes.  Aquesta  situació  favorable  ve  donada  per  una  concentració  de  la mortalitat  en  edats  cada  cop  més  elevades, com a  conseqüència  d’una  disminució  de  la probabilitat d’emmalaltir i d’un increment  de  la  supervivència  de  moltes  persones  malalties.

Aquesta situació ha comportat canvis demogràfics, com ara l’increment del nombre de persones d’edat avançada ,i canvis epidemiològics, com ara l’ augment de les persones amb comorbiditat.

Des del Departament de Salut, juntament amb el Servei Català de la Salut, s’ha plantejat la necessitat de revisar el punt de tall de l’edat, com  a  variable  clau  en què es  basen els  criteris  de  planificació  dels  serveis sociosanitaris i altres possibles àmbits, per tal d'adequar-los a les necessitats actuals i futures de la població.

L’objectiu d’aquest document és disposar d’una única estratificació d’edats que sigui ferma i útil per planificar amb més precisió els recursos assistencials, amb la finalitat d’ajustar la resposta sociosanitària a les necessitats de la població a mitjà i llarg termini.