• Imprimeix

Desè aniversari de la implementació del Programa d’atenció a les persones amb trastorn psicòtic incipient (TPI) a Catalunya

Es presenten els resultats de l’avaluació dels 10 anys del Programa i es debaten els reptes de futur per un nou impuls a un aspecte rellevant del model d’atenció a la salut mental comunitària.

Els trastorns psicòtics constitueixen un dels principals trastorns mentals, degut a la seva alta prevalença i pel seu inici habitual en l’adolescència, fet que afecta el desenvolupament de les persones que els pateixen i les seves famílies i que generen costos i càrrega importants a nivell sanitari i social.

A partir dels anys 90 del segle passat es van desenvolupar noves modalitats d’atenció a aquests trastorns en les seves fases inicials amb la finalitat de modificar i millorar el seu pronòstic. Del conjunt d’experiències i de l’avaluació dels seus resultats, es va generar un moviment internacional pel desenvolupament de l’atenció a les persones amb trastorns psicòtics incipients (TPI) en les seves fases inicials. Aquest moviment es va organitzar a través de la International Early Psychosis Association (IEPA), les seves reunions internacionals i els seus documents de recomanacions. En aquesta línia, l’any 2005 l’Organització Mundial de la Salut (OMS)1 conjuntament amb la IEPA va publicar un consens internacional sobre intervenció primerenca i recuperació per a joves amb psicosi incipient, recomanant afavorir la detecció primerenca i la intervenció intensiva per promoure la recuperació.

Catalunya és membre de la IEPA i el Departament de Salut, a través del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, ha implementat des de l’any 2007 i de forma progressiva programes d’atenció als trastorns psicòtics incipients en 12 territoris de Catalunya, com són la Regió Sanitària de Barcelona (Esquerra de l’Eixample, Sants, Montjuïc, Les Corts, Sarrià - Sant Gervasi i Ciutat Vella - Sant Martí a la ciutat de Barcelona i Cerdanyola - Ripollet), la Regió Sanitària del Camp de Tarragona (Baix Camp), la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre (Amposta), la Regió Sanitària de Lleida (Segrià) i la Regió Sanitària de Girona (Gironès i la Selva Marítima).

A més, la Comissió Pedagògica i de Seguiment, constituïda pels responsables de les experiències pilot inicialment desenvolupades, s’encarrega de formular els objectius i consensuar els aspectes clau i d’avaluar les experiències portades a terme. L’’any 2011 es va publicar la “Guia de desenvolupament del programa d’atenció específica a les persones amb trastorn psicòtic incipient del Pla Director de salut mental i addiccions”, que defineix els objectius generals i específics del programa, la població a la que s’adreça i les línies estratègiques d’actuació.

Fruit del seu treball, s’ha aconseguit formular uns indicadors d’avaluació, un consens sobre la utilització d’escales de valoració, una recollida homogènia d’informació que han permès fer una avaluació global del programa i constatar la seva efectivitat. Ha estat també un referent en la recerca, s’han desenvolupat projectes compartits que han estat presentats en congressos internacionals i han donat visibilitat a l’experiència desenvolupada a Catalunya, coneguda a nivell internacional. En conjunt, es pot afirmar que els programes estan complint amb els seus objectius assistencials, aconseguint una millora progressiva en l’ajust de les poblacions ateses i assolint, i en alguns casos millorant, els indicadors proposats per a la seva avaluació.

Enguany ha tingut lloc la IX Jornada dels programes TPI, en què s’ha pogut debatre i reflexionar sobre el passat, present i futur dels programes d’atenció a la psicosi incipient a Catalunya i al Regne Unit. A més, amb motiu del desè aniversari de la implementació d’aquest programes, s’ha presentat la Memòria del Programa d’atenció específica a les persones amb trastorn psicòtic incipient del Pla Director de Salut Mental i Addicions 2007–2016, que podeu consultar en el document annex.

Data d'actualització:  16.06.2017