• Imprimeix

Normativa aplicable

Relació de normatives aplicables de diferents àmbits.

Directiva 67/548/CEE del Consell, de 27 de juny, sobre aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a la classificació, l'envasament i l'etiquetatge de les substàncies perilloses.

 

Directiva 1999/45/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de maig, sobre l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a la classificació, l'envasament i l'etiquetatge de preparats perillosos.

 

Directiva 2006/8/CE de la Comissió, de 23 de gener, per la qual es modifiquen els annexos II i V de la Directiva 1999/45/CE.

 

Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel qual es crea l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics.

 

Directiva 2006/121 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, per la qual es modifica la Directiva 67/548/CEE del Consell, relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives en matèria de classificació, envasament i etiquetatge de les substàncies perilloses, per adaptar-la al Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics, i per la qual es crea l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics.

 

Reglament (CE) núm. 340/2008 de la Comissió, de 16 d'abril de 2008, relatiu a les taxes que s'han d'abonar a l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics.

 

Reglament (CE) núm. 440/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig, pel qual s'estableixen mètodes d'assaig d'acord amb el Reglament REACH.

 

Reglament (CE) núm. 987/2008 de la Comissió, de 8 d'octubre de 2008, pel qual s'adapta el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics pel que fa als annexos IV i V.

 

Reglament (CE) núm. 1336/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, que modifica el Reglament (CE) núm. 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

 

Directiva 2008/112/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, que modifica les directives 76/768/CEE i 1999/13/CE del Consell i les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE i 2004/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, per adaptar-les al Reglament (CE) núm. 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

 

Reglament (CE) núm. 134/2009 de la Comissió, de 16 de febrer de 2009, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH) pel que fa a l'annex XI.

 

Reglament (CE) núm. 552/2009, de 22 de juny de 2009, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel que fa a l'annex XVII.

 

Reglament (CE) núm. 761/2009 de la Comissió, de 23 de juliol de 2009, que modifica, amb vista a l'adaptació al progrés tècnic, el Reglament (CE) núm. 440/2008, pel qual s'estableixen mètodes d'assaig d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH).

 

Reglament 790 (CE) núm. 790/2009 de la Comissió, de 10 d'agost de 2009, que modifica, a efectes de l'adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

 

Reglament (UE) núm. 453/2010 de la Comissió, de 20 de maig de 2010, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH).

 

Reglament (UE) núm. 143/2011 de la Comissió, de 17 de febrer de 2011, pel qual es modifica l'annex XIV del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH). Correcció d'errades (24 de febrer de 2011).

 

Reglament (UE) núm. 207/2011 de la Comissió, de 2 de març de 2011, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel que fa a l'annex XVII (derivat pentabromat de l'èter de difenil i PFOS).

 

Reglament (UE) núm. 286/2011 de la Comissió, de 10 de març de 2011, que modifica, a efectes de l'adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

 

Reglament (UE) núm. 252/2011 de la Comissió, de 15 de març de 2011, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel que fa a l'annex I.

 

Reglament (UE) núm. 253/2011 de la Comissió, de 15 de març de 2011, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel que fa a l'annex XIII.

 

Reglament (UE) núm. 366/2011 de la Comissió, de 14 d'abril de 2011, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm, 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel que fa a l'annex XVII (acrilamida).

 

Reglament (UE) núm. 494/2011 de la Comissió, de 20 de maig de 2011, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm, 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel que fa a l'annex XVII (cadmi). Correcció d'errades (24 de maig de 2011).

Reglament (UE) núm. 286/2011  de la Comissió, de 10 de març de 2011, que modifica, a efectes de l’adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

Reglament (UE) núm. 109/2012  de la Comissió, de 9 de febrer de 2012, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm, 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel que fa a l’annex XVII (substàncies CMR).

Reglament (UE) núm. 125/2012  de la Comissió, de 14 de febrer de 2012, pel qual es modifica l’annex XIV del Reglament (CE) núm, 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH).

Reglament (UE) núm. 412/2012  de la Comissió, de 15 de maig de 2012, pel qual es modifica l’annex XVII del Reglament (CE) núm, 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH).

Reglament (UE) núm. 618/2012  de la Comissió, de 10 de juliol de 2012, que modifica, a efectes de l’adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

Reglament (UE) núm. 835/2012  de la Comissió, de 18 de setembre de 2012, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm, 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel que fa a l’annex XVII (cadmi).

Reglament (UE) núm. 836/2012  de la Comissió, de 18 de setembre de 2012, pel qual es modifica, en relació amb el plom, l’annex XVII del Reglament (CE) núm, 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH).

Reglament (UE) núm. 847/2012  de la Comissió, de 19 de setembre de 2012, pel qual es modifica, pel que respecta al mercuri, l’annex XVII del Reglament (CE) núm, 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH).

Reglament (UE) núm. 848/2012  de la Comissió, de 19 de setembre de 2012, pel qual es modifica, pel que fa als compostos de fenilmercuri, l’annex XVII del Reglament (CE) núm, 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH).

Reglament (UE) núm. 126/2013  de la Comissió, de 13 de febrer de 2013, pel qual es modifica l’annex XVII del Reglament (CE) núm, 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH).

Reglament (UE) núm. 348/2013  de la Comissió, de 17 d’abril de 2013, pel qual es modifica l’annex XIV del Reglament (CE) núm, 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH).

Directiva 2013/10/UE  de la Comissió, de 19 de març de 2013, per la qual es modifica la Directiva 75/324/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre els generadors aerosols, a fi d’adaptar les seves disposicions en matèria d’etiquetatge al Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

Reglament (UE) núm. 487/2013  de la Comissió de 8 de maig de 2013 que modifica, a efectes de la seva adaptació al progrés científic i tècnic, al Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

Reglament (UE) núm. 944/2013  de la Comissió de 2 d’octubre de 2013 que modifica, a efectes de la seva adaptació al progrés científic i tècnic, al Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

Reglament (UE) núm. 1272/2013  de la Comissió de 6 de desembre de 2013 pel qual es modifica, en relació amb els hidrocarburs aromàtics policíclics, l’annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics.

Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses.

 

Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos.

 

Ordre PRE/164/2007, de 29 de gener, per la qual es modifiquen els annexos II, III i V del Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003, de 28 de febrer.

 

Ordre PRE/3249/2007, de 31 d'octubre, per la qual es designa l'òrgan d'avaluació i certificació de les bones pràctiques de laboratori en assajos no clínics de substàncies químiques industrials.

 

Reial decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses, aprovat pel Reial decret 363/1995, amb la finalitat d'adaptar les disposicions al Reglament REACH.

 

 

Reial decret 717/2010, de 28 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 363/1995, pel qual s'aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses, i el Reial decret 255/2003, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos.

Ordre JU/836/2013 , de 7 de maig, per la qual es regula el procediment de notificació de les altes, baixes i modificacions de fitxes toxicològiques al registre de productes químics del Servei d’informació Toxicològica de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i de liquidació de la taxa prevista en la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

Ordre DEF/1056/2013 , de 30 de maig, per la qual es regula el procediment per a la sol·licitud i obtenció de certificats d’exempció per raons de defensa, en matèria de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies químiques com a tals o en forma de mescles químiques o contingudes en articles.

Data d'actualització:  17.02.2014