• Imprimeix

CLP (classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles químiques)

El Reglament (CE) núm. 1272/2008, de 16 de desembre de 2008, anomenat CLP, és la nova norma europea sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles. Aquest Reglament integra els criteris de classificació del sistema globalment harmonitzat de les Nacions Unides (SGA) a la legislació de la Unió Europea. El Reglament CLP substituirà gradualment la Directiva de substàncies perilloses (Directiva 67/548/CEE o DSD) i la Directiva de preparats perillosos (Directiva 1999/45/CE o DPD).

 

El Reglament CLP té l'objectiu de garantir un nivell elevat de protecció de la salut humana i del medi ambient i la lliure circulació de substàncies, mescles i articles. Entre d'altres aspectes, harmonitza els criteris de classificació i les normes d'etiquetatge i envasament de substàncies i mescles perilloses, i crea un catàleg de classificació i etiquetatge de substàncies format per totes les notificacions i propostes presentades per fabricants i importadors, i per les classificacions i elements d'etiquetatge harmonitzats.

 

El Reglament (CE) núm. 1272/2008 està en vigor des del 20 de gener del 2009, i és d'aplicació directa a tots els estats membres de la Unió Europea. El CLP preveu un període de transició durant el qual coexistiran tots dos sistemes de classificació i d'etiquetatge, el que es basa en la Directiva 67/548/CEE (DSD) i el que es basa en el nou Reglament.

 

El nou sistema és d'aplicació obligatòria a les substàncies a partir de l'1 de desembre de 2010, i a les mescles a partir de l'1 de juny del 2015.

 

Les excepcions d'aquests terminis són les següents:

  • Les substàncies que s'hagin classificat, etiquetat i envasat d'acord amb la DSD i que s'hagin comercialitzat abans de l'1 de desembre de 2010 no han de tornar a ser etiquetades i envasades segons el nou sistema fins a l'1 de desembre de 2012.
  • Les mescles que s'hagin classificat, etiquetat i envasat d'acord amb la DPD i que s'hagin comercialitzat abans de l'1 de juny de 2015 no han de tornar a ser etiquetades i envasades segons el nou sistema fins a l'1 de juny de 2017.

 

El CLP preveu també un procediment de notificació de substàncies que consisteix en el fet que els fabricants i els importadors que comercialitzen substàncies com a tals o en forma de mescles que s'hagin de registrar de conformitat amb el REACH o que compleixin els criteris per ser classificades com a perilloses, han de presentar a l'ECHA la informació següent:

  • La identitat dels notificants responsables de la comercialització de la substància.
  • La identitat de la substància.
  • La classificació de la substància i les dades sobre l'etiquetatge d'acord amb el CLP.

 

Els terminis per fer aquesta notificació són els següents:

  • Per a les substàncies comercialitzades abans de l'1 de desembre de 2010 el termini finalitza un mes després d'aquesta data.
  • Per a les substàncies comercialitzades després de l'1 de desembre de 2010 el termini de notificació finalitza un mes després de la posada al mercat de la substància.

 

Pel que fa a la classificació de les substàncies i de les mescles, el Reglament CLP estableix diferents classes de perill en funció del tipus de perill: classes de perill físic, classes de perill per a la salut i classes de perill per al medi ambient; i estableix els criteris de classificació de les substàncies i les mescles en l'annex I.

 

Respecte a les classificacions harmonitzades de les substàncies que contenia l'annex I de la Directiva 67/548/CEE, s'han transferit al quadre 3.2 de l'annex VI del Reglament CLP.

 

Quant a l'etiquetatge, el CLP substitueix les frases de risc, les frases de prudència i els símbols de la DSD per: indicacions de perill, consells de prudència i pictogrames de perill. A més, incorpora les anomenades paraules d'advertiment "perill" i "atenció" per indicar la gravetat d'un perill.

 

Els pictogrames, d'acord amb el CLP, són els següents:

Els pictogrames d'acord amb el CLP

D'altra banda, l'adaptació de la classificació i l'etiquetatge al Reglament CLP de les substàncies i les mescles implica una actualització de les fitxes de dades de seguretat (FDS).

DataContingut de la fitxa de dades de seguretat
Fins a l'1/12/2010Ha de contenir la classificació de les substàncies d'acord amb la DSD. No obstant això, si una substància està classificada i etiquetada d'acord amb el CLP, l'FDS ha de contenir també la classificació del CLP.
Des de l'1/12/2010 fins a l'01/6/2015
Ha de contenir la classificació de les substàncies d'acord amb la DSD i segons el CLP.
Ha de contenir la classificació de la mescla d’acord amb la DPD. No obstant això, si una mescla està classificada i etiquetada d'acord amb el CLP, l'FDS també ha de contenir la classificació del CLP.
Des de l'1/6/2015Ha de contenir la classificació de les substàncies i/o de la mescla únicament segons el CLP.
Data d'actualització:  15.12.2011