• Imprimeix

Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP)

Els establiments on es fabriquen, s'emmagatzemen o es comercialitzen biocides i les empreses (entitats jurídiques o bé persones físiques) que realitzen serveis a tercers o corporatius amb biocides, han d'estar inscrits en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) per poder dur a terme la seva activitat.

Aquest cens d'empreses inscrites conté informació sobre les dades d'identificació, ubicació i activitats dels establiments i serveis. D'aquest fitxer se n'encarrega l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en funció del tipus de plaguicides utilitzats.

L'ASPCAT gestiona les dades públiques dels establiments i serveis amb domicili social a Catalunya que emmagatzemen, comercialitzen o realitzen tractaments d'aplicació a tercers de:

 • Biocides d'ús en la indústria alimentària destinats a tractaments externs de transformats de vegetals, de productes d'origen animal i dels seus envasos, i al tractament de locals, instal·lacions o maquinària, relacionats amb la indústria alimentària.
 • Biocides d'ús ambiental que s'utilitzen per a operacions de desinfecció, desinsectació i desratització en locals públics o privats, establiments fixos o mòbils, mitjans de transport de persones i les seves instal·lacions.

 

s'han d'inscriure al ROESP:

 • Les entitats (persones físiques o jurídiques) amb domicili social a Catalunya que realitzin l'activitat de:
  • Serveis d'aplicació a tercers o corporatius de biocides o desinfectants d'ús ambiental o d'ús a la indústria alimentària.
  • Serveis de tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi.
 • Els titulars d'establiments ubicats a Catalunya que comercialitzen i/o emmagatzemen biocides d'ús ambiental o d'ús a la indústria alimentària.

 

El ROESP s'actualitza periòdicament amb la incorporació d'establiments i serveis nous i la modificació de les dades o el cessament de l'activitat dels ja inscrits.

Podeu consultar les dades públiques dels serveis amb domicili social a Catalunya que realitzen tractaments d'aplicació a tercers de biocides d'ús ambiental i d'ús a la indústria alimentària i de prevenció i control de la legionel·losi, i les dels establiments de Catalunya que emmagatzemen o comercialitzen biocides inscrits al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP) per l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

Tipus d'activitats

 • Serveis:
  • Corporatius (serveis biocides corporatius).
  • D'aplicació a tercers o corporatius de biocides o desinfectants d'ús ambiental o d'ús a la indústria alimentària (serveis biocides a tercers).
  • De tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi.
 • Establiments:
  • Comercialització de biocides d'ús ambiental o a la indústria alimentària.
  • Emmagatzematge de biocides d'ús ambiental o a la indústria alimentària.

 

Tipus de biocides

(abreviatures utilitzades en el llistat)

TP2: Tipus 2, desinfectants d'ús ambiental, claus 00, 20, 40 i 100 del Registre Oficial de Plaguicides del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat (ROP), o tipus 2 del Registre Oficial de Biocides del mateix Ministeri (ROB).

TP4: Tipus 4, desinfectants d'ús a la indústria alimentària, claus 00, 20, 40 i sigles HA del ROP, o tipus 4 del ROB.

TP8: Tipus 8, protectors de la fusta, claus 00 i 80 del ROP, o tipus 8 del ROB.

TP11: Tipus 11 (desinfectants per al tractament de legionel·la en sistemes de refrigeració, claus 00 i 100 del ROP o tipus 11 del ROB).

TP14: Tipus 14, rodenticides, claus 00 i 10 del ROP, o tipus 14 del ROB.

TP18: Tipus 18, insecticides, claus 00 i 30 del ROP, o tipus 18 del ROB.

TP19: Tipus 19, repel·lents, claus 00 i 50 del ROP, o tipus 19 del ROB.

DesLeg: Desinfectants per al tractament de la legionel·la en sistemes de refrigeració, clau 00 i 100 del ROP o tipus 2 i 11 del ROB.

Bioc RD140/03: Biocides per a aigua sanitària d'acord amb el RD 140/2003, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.

 

Classificació de la perillositat dels biocides

(abreviatures utilitzades en el llistat)

D: Classificació segons la Directiva 67/548/CEE i/o 1999/45/CEE, RD 363/1995 i/o RD 255/2003 vigents per a mescles químiques fins al 2015.

CLP: Classificació segons el Reglament CLP 1272/2008, a partir de l'1 de desembre de 2010 per a substàncies químiques i a partir de l'1 de juny de 2015 per a mescles.

Data d'actualització:  09.05.2017