• Imprimeix

Sistemes de control biològic i dels productes bioracionals

En aquests moments, els productes insecticides bioracionals i els mètodes de control biològic en general no són una solució global que permeti oblidar els sistemes convencionals, però poden tenir molta importància en el control de força plagues. S'utilitzen ja en la primera fase del programa d'actuació (identificació de la plaga, localització del problema i avaluació de la magnitud) o, en altres casos, com a únic mètode per combatre la plaga, o bé en combinació amb els sistemes convencionals.

Són productes d'acció específica, que intervenen en processos biològics dels organismes, i la majoria són poc estables en condicions naturals. Això significa que la seva aplicació s'ha de realitzar en el moment oportú, la qual cosa implica que el personal que fa el tractament ha de tenir un nivell tècnic més elevat, perquè aquest tractament requereix un coneixement del cicle biològic de les espècies que es volen combatre, del seu comportament, etc.

La majoria de productes tenen una acció lenta, per la qual cosa és necessària una bona planificació i, per tant, un canvi de mentalitat de les persones que els utilitzen.

Actualment, hi ha diversos preparats plaguicides autoritzats per a l'àmbit ambiental i per a la indústria alimentària, inscrits en el Registre de la Direcció General de Salut Pública i Consum del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, que inclouen en la seva composició una substància bioracional. En alguns preparats, la substància va acompanyada d'altres insecticides dels grups químics convencionals (organofosforats, carbamats i piretroides) i, en altres casos, d'un fungicida.

Els compostos actius que avui en dia estan autoritzats pertanyen al grup dels inhibidors de la formació de cutícula, al dels anàlegs de l'hormona juvenil i al de les feromones, i són els següents:

  • Inhibidors de la formació de cutícula: diflubenzuron, triflumuró, hexaflumuron, lufenuró.
  • Anàlegs de l'hormona juvenil: piriproxifèn, metoprè.
  • Feromones: 9-tricosè.

 

La majoria estan autoritzats per als dos àmbits: ambiental i d'indústria alimentària, i alguns d'àmbit ambiental estan autoritzats, a més a més, per a ús domèstic.

Els tipus de formulació són diversos: esquers, aerosols, líquids, sòlids, en forma de comprimits i de granulats.

Estan classificats com a irritants, inflamables, nocius o SC (sense classificar), depenent en alguns casos de l'ingredient actiu, de les altres substàncies que els componen o del tipus de formulació.

Alguns d'aquests compostos tenen establert un termini de seguretat, depenent també de la perillositat de les substàncies acompanyants o de la seva presentació.

Pel que fa als insecticides biològics, està molt difosa la utilització de les espores de Bacillus thuringensis com a larvicida, que s'utilitza en aigües estancades de diferents tipus d'indrets.

Data d'actualització:  07.10.2011