• Imprimeix

Digitalització de la imatge mèdica

La digitalització de les imatges de les proves diagnòstiques representa un gran pas endavant per oferir una millor assistència sanitària.

El fet de disposar de les imatges mèdiques en format digital permet que els professionals assistencials puguin consultar-les a distància des de les seves estacions de treball, mitjançant les històries clíniques dels centres i de la història clínica compartida a Catalunya (HC3).

Actualment s'ha assolit la digitalització del 100% dels 7,5 milions de proves radiològiques que s'efectuen als centres de la xarxa pública d'assistència de Catalunya.

Els objectius del Pla de la imatge mèdica digital (PIMed) són:

  • Digitalitzar les imatges radiològiques (radiologia convencional, tomografia axial computada, ressonància magnètica, mamografia, ecografia, etc.) que es realitzen als centres sanitaris del sistema de salut de Catalunya.
  • Establir les bases de la digitalització de la resta d'imatges mèdiques no radiològiques (electrocardiograma, espirometria, etc.).
Pla de la imatge mèdica digital

Les imatges mèdiques en format digital ofereixen els avantatges següents:

  • S'accedeix immediatament a la informació i les imatges per part dels professionals assistencials a través de la Història Clínica Compartida a Catalunya (HC3), independentment del lloc o del centre on hagin estat generades.
  • Es disposa d'un repositori o arxiu digital de les imatges mèdiques per ser emmagatzemades, classificades i consultades pels centres de la xarxa sanitària pública.
  • Millora la coordinació entre els diferents àmbits i nivells assistencials en aconseguir que hospitals, centres d'atenció primària i altres centres sanitaris puguin compartir les imatges mèdiques.
  • Disminueix la repetició de proves i exploracions diagnòstiques i, per tant, s'eviten molèsties, radiacions, pèrdues de temps i desplaçaments innecessaris als pacients.
  • Potencia el treball en xarxa i els serveis de telemedicina i teleassistència.
  • Elimina la impressió de plaques i d'altres suports com les gravacions en CD/DVD amb el consegüent estalvi de recursos i la disminució de residus mediambientals que generen els productes químics utilitzats en la revelació de les imatges i la generació d'aquests suports.

 

Pla de la imatge mèdica digital a Catalunya (PIMed). Evolució (2008-novembre 2011)
2011 Tots els centres d'atenció primària de l'ICS estan publicant la imatge radiològica a l'HC3. També la hi publiquen tots els hospitals de l'ICS, del Consorci Sanitari del Maresme i de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Aquestes imatges poden ser consultades per totes les entitats connectades a l'HC3.
L'ICS completa la digitalització de totes les proves de diagnòstic per la imatge.
Definició d'un nou estàndard per a la digitalització de les proves d'espirometria forçada per facilitar-ne la interoperabilitat i integració amb qualsevol sistema d'informació hospitalari i possibilitar l'execució de serveis d'explotació de dades orientats a la recerca. S'inicien dos projectes pilot conjuntament amb el Pla director de malalties de l'aparell respiratori (PDMAR) del Departament de Salut.
Digitalització dels electrocardiogrames de vint entitats proveïdores dels centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), mitjançant la provisió d'electrocardiògrafs basats en el protocol d'estàndards de comunicació DICOM.
2010 Els hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Blanes i Calella) són els primers en publicar les imatges en format digital per poder ser visualitzades per altres centres sanitaris.
Estudi, amb la col·laboració de l'Hospital Clínic de Barcelona, la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla i l'ICS, en què s'ha analitzat l'estat de la situació de la imatge mèdica no radiològica en l'àmbit hospitalari i de l'atenció primària i especialitzada a Catalunya, per indicar les estratègies de digitalització d'aquests dispositius mèdics.

Acord entre el Departament de Salut i el Departament de Governació i Administracions Públiques per connectar els hospitals del sistema sanitari públic a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya per fer circular imatges mèdiques digitalitzades a una velocitat més alta, amb el consegüent benefici per a l'HC3 o els serveis relacionats amb la telemedicina i la teleassistència.

2009 Posada en funcionament del Repositori Central de la Imatge Mèdica a Catalunya.
2008-2010

Conveni entre el Departament de Salut i l'entitat Red.es (Plan Avanza) per a la provisió de l'equipament necessari —monitors i servidors de dades— i que ha suposat un benefici per a dotze projectes, vint-i-quatre hospitals i trenta-nou centres d'atenció primària.

2008 Acord entre el Departament de Salut i l'empresa UDIAT Centre Diagnòstic del Parc Taulí de Sabadell per facilitar la digitalització de la imatge mèdica del sector sanitari públic català, amb l'objectiu que els centres del SISCAT puguin disposar lliurement del programari informàtic de visualització i arxiu de les imatges mèdiques (aplicatius RAIM).

El Repositori Central de la Imatge Mèdica a Catalunya és l'arxiu que emmagatzema les còpies digitalitzades de les imatges de les proves diagnòstiques que envien els centres sanitaris de la xarxa pública del sistema sanitari integral de Catalunya (SISCAT).

Aquest Repositori és clau perquè les còpies emmagatzemades i publicades de les imatges digitalitzades puguin ser consultades mitjançant la història clinica compartida per tots els centres del SISCAT.

Repositori Central de la Imatge Mèdica a Catalunya 2013
Centres sanitaris que publiquen regularment imatges digitalitzades 28 hospitals
49 centres d'atenció primària
Exploracions publicades a la història clínica compartida a Catalunya (HC3) 8 milions
Data d'actualització:  30.11.2011