• Imprimeix

Òrgans de seguiment

organs

En pro de poder garantir la planificació, implantació, desenvolupament, seguiment i avaluació de l’estratègia i amb l’ànim de fer-ho amb la necessària participació professional, ciutadana, institucional i política es constitueix una estructura de l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària al Departament de Salut, que es regularà per Acord de Govern i serà publicat al DOGC.

Aquesta estructura tindrà 4 components estables que són el Comitè de Direcció de l’ENAPISC, la Direcció de l’Estratègia, el Consell Assessor i la Comissió Permanent, i diferents comissions tècniques no estables, a demanda del la direcció de l’estratègia o del consell assessor. En tots ells es vetllarà per la competència i expertesa professional atenent en aquesta designació a criteris de representació equilibrada entre dones i homes i categories professionals.

Comitè de Direcció de l’ENAPISC

El Comitè de direcció i seguiment de l’ENAPISC és l’òrgan superior de direcció col·legiada de l’Estratègia. Estarà format per la directora o director de la Direcció general de planificació en salut o en qui delegui, per la directora o director del CatSalut o en qui delegui, la secretària o secretari de la Secretaria de Salut Pública o en qui delegui, i el secretari o secretària de la Secretaria d’atenció sanitària i participació del departament de Salut, i els membres de la direcció de l’ENAPISC.

Direcció de l’ENAPISC

Les persones que assumeixin la direcció de l’ENAPISC tenen com a funció essencial el desplegament i seguiment de l’ENAPISC, liderant els acords aprovats pel comitè de direcció de l’ENAPISC.

Consell Assessor per la implantació de l’ENAPISC

El Consell Assessor és l’òrgan assessor del Departament de Salut en l’àmbit de l’atenció primària i salut comunitària, i s’adscriu a la Direcció General de Planificació en Salut, la qual li donarà el suport administratiu i de gestió. Està compost per un president o presidenta i fins a un màxim de 65 vocals, tots ells nomenats per la conselleria de Salut entre persones expertes i de reconeguda solvència en l’àmbit de l’atenció primària i salut comunitària.

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l’òrgan de suport que s’origina per a un millor funcionament i operativització del Consell Assessor i de la Direcció de l’Estratègia.

Comissions tècniques

Les comissions tècniques seran grups de professionals experts en matèries concretes que disposaran l’encàrrec per part de la Direcció de l’Estratègia per abordar el disseny, estratègia i accions concretes per treballar els diferents eixos de l'ENAPISC.

Data d'actualització:  05.07.2018