• Imprimeix

Què és?

El Pla director de salut mental i addiccions planteja el repte de millorar la salut mental de la població, la qual cosa implica, a més de la millora de l'assistència a les persones que pateixen trastorns mentals, la promoció de les condicions de vida que reforcen la salut de les persones i la prevenció de les malalties.

La salut mental s'ha declarat prioritària a la Unió Europea (Declaració d'Hèlsinki, gener de 2005). La visió europea parteix de la convicció que molts dels grans objectius estratègics de la Unió, com la prosperitat duradora de la població, la solidaritat i la justícia social i la qualitat de vida dels ciutadans, no es podran aconseguir sense una millora clara de la salut mental de les persones.

A Catalunya, la prevalença al llarg de la vida de patir un trastorn mental o una addicció és del 20,34 % en els homes i del 26,92 % en les dones (7,4 % i 14,17 % a l'any, respectivament), unes taxes superiors a les espanyoles i molt similars a les europees (Font: ESEMeD i SAMCAT, 2002).

Missió

Decidir, planificar, executar i avaluar les accions més efectives i els recursos més apropiats per millorar la salut mental de la població, d'acord amb un model de base comunitària i intersectorial en què participin els diversos agents, que integri la promoció social dels factors de salut i la prevenció dels trastorns, i que inclogui el tractament, la rehabilitació i la inserció òptims de les persones i els grups de població que pateixen trastorns mentals i addiccions, i el suport a les famílies.

Objectius

1. Promoció de la salut mental i prevenció dels trastorns mentals i les addiccions:

 • Promoure els factors de protecció de la salut mental.
 • Promoure la prevenció dels trastorns mentals i les addiccions a escala comunitària des d'una visió intersectorial i interdisciplinària.
 • Prevenir els trastorns mentals i les conductes de risc relacionades amb el consum de drogues en poblacions més vulnerables.

2. Millora de l'atenció dels trastorns mentals i addiccions a l'atenció primària de salut (APS). Cartera de serveis específica en salut mental a l'atenció primària (AP):

 • Millorar la detecció precoç i la capacitat resolutiva de l'atenció primària de salut.
 • Millorar la formació dels professionals de l'atenció primària de salut.
 • Millorar el suport dels equips de salut mental a l'atenció primària de salut.

 3. Orientació de la cartera de serveis a les necessitats dels usuaris de la xarxa de salut mental i addiccions:

 • Aconseguir que la cartera de serveis de salut mental estigui realment orientada als usuaris i les seves famílies.
 • Millorar la cartera de serveis per atendre els problemes de salut prioritaris.
 • Reorganitzar els serveis actuals d'acord amb les noves necessitats estratègiques.
 • Potenciar un sistema de gestió integrada que garanteixi la continuïtat assistencial.

 4. Increment de la satisfacció dels professionals:

 • Avaluar la satisfacció dels professionals.
 • Assolir una retribució salarial i unes condicions de treball equitatives amb la resta de la xarxa sanitària.
 • Assolir la formació necessària dels professionals per abordar els canvis estratègics proposats.
 • Assegurar la participació dels professionals.

 5. Compromís del sistema d'atenció amb els drets humans: la veu dels afectats:

 • Promoure un sistema d'atenció i uns serveis respectuosos amb l'autonomia de les persones, responsables en relació amb les seves necessitats i curosos amb els seus drets i responsabilitats.
 • Afavorir la participació dels afectats en tant que ciutadans.

 6. Impuls a l'organització funcional integrada de les xarxes i serveis d'atenció de salut mental:

 • Integrar les xarxes de salut mental d'adults, infantils i de drogodependències.
 • Possibilitar un sistema de gestió territorial integrada dels serveis, d'acord amb el Programa d'atenció a la dependència i el Pla d'atenció integral a les persones amb malaltia mental.

 7. Millora dels sistemes de gestió amb la implicació de les entitats proveïdores:

 • Potenciar la cultura de l'avaluació com a estratègia per millorar la qualitat.
 • Disminuir la variabilitat clínica inadequada.
 • Millorar la informació clínica i epidemiològica mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

 8. Millora del sistema docent de postgrau:

 • Planificar les necessitats de professionals per al futur.
 • Aplicar els canvis necessaris al sistema docent de postgrau, d'acord amb els objectius del Pla.
 • Ajustar el sistema MIR, PIR, DUIR a les directrius del Pla director de salut mental i addiccions.
 • Construir un sistema d'experteses i àmbits d'especialització acreditada.

 9. Reforç de la recerca epidemiològica i clínica, de l'avaluació dels serveis i de la cooperació europea:

 • Reforçar la recerca epidemiològica i clínica.
 • Estimular la cooperació amb els països de la Unió Europea i els organismes internacionals relacionats.
 • Estimular la participació del Pla director de salut mental i addiccions i de la xarxa en projectes europeus.

 10. Garantia de la implantació del Pla i la gestió del canvi:

 • Aconseguir l'equitat de l'oferta assistencial en el territori (mapa sanitari).
 • Promoure la capacitat de decisió i gestió de la comunitat i del territori.
 • Implicar els governs territorials de salut.
 • Promoure un sistema de control de riscos del canvi.

Òrgans assessors

L'elaboració del Pla director de salut mental i addiccions va comptar amb la participació de més de cent vuitanta professionals, dirigits per una Comissió Permanent de vint-i-nou membres. Actualment, els òrgans de direcció i participació són:

 • Grup executiu, constituït per la direcció i sotsdirecció del Pla, el president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta del Consell Assessor i altres col·laboradors directes del Pla director de salut mental i addiccions.
 • Grup assessor d'experts (permanent), format per trenta-vuit professionals dels àmbits de la psiquiatria, la psicologia, la infermeria i el treball social. Tots els membres coordinen grups de treball, fins a un total de vint, que reactualitzen aspectes prioritzats del Pla.

El Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions està format per noranta membres en representació de la Generalitat, de l'Administració local (ajuntaments i diputacions), dels col·legis professionals, de les organitzacions empresarials, de les societats científiques i de les associacions de familiars i usuaris.

Data d'actualització:  06.11.2012