• Imprimeix

Què és?

El Pla director sociosanitari (PDSS) és l'instrument d'informació, estudi i proposta mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per impulsar, planificar i coordinar les actuacions que cal desenvolupar en els àmbits de l'atenció de la salut a persones que necessitin atenció geriàtrica, cures pal·liatives, que pateixin la malaltia d'Alzheimer i altres demències, així com a persones amb altres malalties neurològiques que puguin cursar amb discapacitat.

L'envelliment progressiu de la població catalana associat a l'augment de l'esperança de vida fan que hi hagi un col·lectiu de població amb necessitats específiques que ha de ser atès de manera preventiva, curativa i/o pal·liativa. L'atenció sociosanitària es considera prioritària en el Pla de salut per la seva repercussió social i econòmica.

Els problemes de salut i els reptes que suposen l'envelliment i les malalties cròniques evolutives, majoritàriament, incloses en les quatre línies del Pla director sociosanitari, conjuntament amb la necessària implicació de tots els nivells i àmbits assistencials per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament, fan essencial el desenvolupament d'estratègies globals, coordinades i integrades en el nostre sistema sanitari. En aquest sentit, el Departament de Salut va crear el Pla director sociosanitari.

 

Missió

Planificar, executar i avaluar les accions més efectives i els recursos més adequats per desenvolupar polítiques sociosanitàries que millorin la salut de les persones incloses a les quatre línies d'atenció abans esmentades, mitjançant la redefinició d'un model d'atenció i organització dels serveis que, partint de la realitat actual, permeti continuar avançant en la mateixa direcció.

Objectius

  • Promoure accions de millora en l’atenció a les persones que utilitzen els recursos de la xarxa sociosanitària.
  • Millorar el coneixement de les malalties neurològiques que poden cursar amb discapacitat quant a la freqüència, la distribució en el territori i les necessitats que plantegen per afavorir-ne el diagnòstic i establir mesures de tractament i recursos.
  • Vetllar per l'atenció integral a les persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències.
  • Seguir impulsant les activitats preventives i assistencials per prevenir la malaltia i la discapacitat, retardar la dependència i reduir la morbiditat per tal de promoure l'envelliment saludable.
  • Promoure accions de millora de l’atenció geriàtrica en els diferents nivells assistencials.
  • Continuar la implementació dels objectius per a la millora de l’atenció a les persones amb malaltia crònica avançada i de l'atenció al final de la vida.
  • Promoure l’adaptació de la xarxa sociosanitària als nous reptes que presenta l’abordatge de la cronicitat.
  • Consensuar amb el Departament de Benestar Social i Família un model d’atenció de llarga durada.
  • Millorar l’eficiència dels recursos sociosanitaris mitjançant el coneixement clínic, la recerca i la innovació.

Òrgans assessors

El Pla director sociosanitari disposa d'un Consell Assessor i de diversos grups de treball ad-hoc que assessoren el Departament de Salut en les fases successives d'elaboració, implantació, avaluació i actualització del Pla.

El Consell Assessor sociosanitari està format per professionals de diferents àmbits sociosanitaris, col·legis professionals, societats científiques i associacions de pacients i familiars. El Consell pot exercir les funcions en el Ple i en la Comissió Permanent.

Composició del Pla director sociosanitari

Director: Pau Sánchez

Equip: Íngrid Bullich, Carme Ferrando, Gemma Giráldez i Concepció Cabanes

Data d'actualització:  10.06.2014