• Imprimeix

Prioritats 2012-2015

 • Dissenyar alternatives a l’hospitalització d’aguts a partir de la reordenació dels recursos de mitjana estada.

  Inclou la definició d’un model d’atenció de postaguts que disminueixi el temps d’hospitalització i d’un model de subaguts que redueixi les urgències i les hospitalitzacions en hospitals d’aguts.
   
 • Adequar l’atenció sense internament dels centres sociosanitaris a l’atenció dels pacients amb malaltia complexa.

  Algunes de les accions que es plantegen són la reorientació parcial de l’activitat dels hospitals de dia sociosanitaris i PADES a programes d’atenció a pacients crònics complexos i/o en situació de crisi, i la potenciació de l’activitat de suport dels equips d’avaluació interdisciplinària ambulatoris (EAIA) a l’atenció primària.
   
 • Reorientar l’activitat de les unitats funcionals sociosanitàries cap a la prevenció de síndromes geriàtriques i a la proactivitat.

  Inclou la redefinició del rol de les UFISS en l’atenció als pacients crònics hospitalitzats, així com la seva intervenció en els serveis d’urgències.
   
 • Revisar el mapa de serveis de Catalunya en funció dels nous objectius estratègics.

  Avaluació de necessitats i proposta de recursos de mitjana estada, llarga estada i atenció ambulatòria.
   
 • Definir el model de l’atenció a la llarga durada i elaborar el pla estratègic per a la seva implementació.

  Elaboració del model conceptual, organitzatiu i de gestió territorial de la llarga durada, conjuntament amb el Departament de Benestar Social i Família, partint de la situació actual i desenvolupant un sistema normatiu i de contractació que en permeti la viabilitat.
   
 • Consensuar amb el Departament de Benestar Social i Família el model d’atenció sanitària a residències.

  Definició d’un model assistencial, conjuntament amb el Departament de Benestar Social i Família, que parteixi de les necessitats sanitàries de les persones institucionalitzades en residències i d’experiències existents en el territori català relacionades i amb resultats positius.
   
 • Promoure accions en els diferents col·lectius susceptibles de ser atesos a la xarxa.

  Elaboració i implementació de plans i programes específics per a la millora de l’atenció a les persones amb malaltia crònica avançada i persones amb patologies neurològiques que cursen amb discapacitat, així com difusió d’eines de suport, com és la Guia de pràctica clínica d’atenció a les persones amb demència.
   
 • Impulsar la incorporació del coneixement clínic.

  Implementació de cursos de formació en matèria sociosanitària per a professionals de diferents àmbits assistencials i foment del coneixement de la recerca i publicacions elaborades per professionals de l’àmbit sociosanitari.
   
 • Facilitar l’atenció a les persones ateses a la xarxa sociosanitària.

  Inclou la informació a la població general dels recursos i atenció sociosanitària, així com la implementació de proves pilot per facilitar l’atenció a persones amb fragilitat.
   
 • Millorar l’ús i coneixement dels sistemes d’informació de la xarxa i dels recursos sociosanitaris.

  Difusió dels resultats de l’anàlisi dels diferents registres de què disposa el Departament de Salut en l’àmbit sociosanitari i definició del quadre de comandament del Pla director sociosanitari que ajudi en la presa de decisions de polítiques sociosanitàries.
   
 • Adaptar els sistemes de compra de serveis sociosanitaris.

  Inclou la revisió i proposta de nous sistemes de pagament i compra de serveis en cadascuna de les línies sociosanitàries vinculades a resultats i optimització dels recursos.
   
 • Potenciar les bones pràctiques de l’àmbit sociosanitari.

  Inclou l’impuls de la prevenció de discapacitat iatrogènica durant l’hospitalització de persones amb fragilitat i la difusió i implantació de programes d’ortogeriatria, entre d’altres.
   
 • Potenciar la utilització de les TIC.

  Inclou accions que facilitin la vinculació i incorporació de la història clínica compartida de Catalunya a tots els centres i recursos sociosanitaris.
Data d'actualització:  07.06.2012