• Imprimeix

Marc de treball

El Pla director sociosanitari treballa des d'una perspectiva global, transversal i integral per garantir una atenció de qualitat a les persones que necessiten atenció geriàtrica i cures pal·liatives, que pateixen la malaltia d'Alzheimer i altres demències, i també a persones amb altres malalties neurològiques que poden cursar amb discapacitat.

La metodologia de treball implica la participació de diferents estructures, organitzacions i professionals que treballen en l'atenció sociosanitària i l'assessorament tècnic i científic de comissions específiques d'experts en les diferents àrees d'intervenció del Pla, en la qual participen col·legis de professionals, associacions de pacients i familiars i societats científiques, entre d'altres.

El Pla director sociosanitari disposa d'un marc de treball com a referència basat en els punts següents:

Eixos estratègics per a la millora de resultats

Atenció integral, coordinada, integrada i multidisciplinària

Els ciutadans són el centre de l'atenció; per tant, el model ha de respondre a les necessitats dels ciutadans que reben el servei, sense cap discriminació i respectant l'opinió dels pacients i de les seves famílies. Així mateix, ha de garantir la participació dels pacients i de les seves famílies en la presa de decisions pel que fa a la seva salut.

L'atenció prestada ha de ser integral, és a dir, ha de donar resposta a totes les necessitats de la persona, respectant i promocionant, en la mesura que sigui possible, la seva autonomia, potenciant la permanència en el seu domicili i integrant la família.

Aquesta atenció ha de ser coordinada, integrada i multidisciplinària; per tant, s'han de potenciar accions a tots els nivells assistencials i s'ha garantir la continuïtat assistencial, integrant i coordinant la pràctica dels diferents professionals, dels centres, dels nivells assistencials i també dels serveis socials.

Eficàcia, sostenibilitat, accessibilitat i flexibilitat

Les accions portades a terme han de ser eficaces i sostenibles. L'assistència prestada ha de ser accessible i, a més, ha de ser flexible i equitativa territorialment, és a dir, ha de preveure les diferents necessitats i realitats territorials i organitzatives del país.

Aquesta atenció ha d'afavorir una visió transversal i sectoritzada de tot el sistema sanitari. L'atenció ha de ser prestada per professionals competents, per tant, s'ha de promoure la formació especialitzada i/o específica. L'atenció primària és el nivell assistencial vertebrador que garanteix que la persona i la seva família rebin els serveis de salut de qualitat.

Cal recollir l'opinió dels professionals i incorporar, sempre que sigui possible, les seves perspectives de formació, suport i projecció científica. S'han d'establir mecanismes d'avaluació de totes les activitats desenvolupades, i s'ha de dedicar un interès especial a l'avaluació de la satisfacció dels ciutadans i del professionals. L'atenció sociosanitària ha d'estar enfocada a la millora contínua de la qualitat.

Àrees de treball prioritàries

 • Proposar àrees prioritàries d’actuació en l’àmbit de l’assistència de les persones amb malalties cròniques, malalties en situació avançada i terminal, malaltia d’Alzheimer i altres demències o trastorns cognitius, síndromes geriàtriques i malalties neurodegeneratives i dany cerebral.
 • Promoure sistemes d’atenció integrada.
 • Proposar mesures perquè l’assistència d’aquestes malalties es dugui a terme d’una manera coordinada entre els diferents nivells assistencials i promoure l’atenció integral.
 • Analitzar i revisar les necessitats de salut específiques del col·lectiu de gent gran.
 • Definir les mesures que cal adoptar des del punt de vista de la planificació, l’ordenació i l’avaluació dels serveis sociosanitaris per tal d’adequar els dispositius assistencials a les necessitats de salut específiques del col·lectiu de gent gran.
 • Proposar guies de pràctica clínica sobre problemes prevalents en l’àmbit de l'atenció sociosanitària.
 • Desenvolupar mesures que permetin analitzar si les disponibilitats dels professionals de l’àmbit sociosanitari, tant des d’una perspectiva qualitativa com quantitativa, s’ajusten a les necessitats socials i potenciar mecanismes de motivació dels professionals.
 • Desenvolupar estàndards de qualitat d’atenció als perfils de població i patologies objectes de l’atenció sociosanitària.
 • Dissenyar plans d’actuació per fomentar la recerca i la docència en l’àmbit sociosanitari.
 • Formular propostes per desenvolupar el marc organitzatiu que potenciï la prevenció i l'atenció de qualitat d’aquestes malalties.
 • Adaptar les estratègies de l’atenció sociosanitària al model de prevenció i atenció a la cronicitat.
Data d'actualització:  07.06.2012