• Imprimeix

Què és?

El Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor és l'instrument per millorar l'atenció de les malalties reumàtiques, que inclouen les malalties que afecten les estructures de l'aparell locomotor, o sistema musculoesquelètic, és a dir, que recauen en els ossos, les articulacions, les estructures periarticulars, com ara tendons o lligaments, i els músculs. El Pla considera des d'aspectes preventius, de diagnòstic, de tractament, fins a la rehabilitació, així com la reordenació dels recursos assistencials, amb la incorporació de criteris d'equitat territorial, qualitat i sostenibilitat.

A Catalunya, el Pla de salut 2002-2005 ja definia com a problemes principals en l'àmbit de l'aparell locomotor la lumbàlgia, l'artrosi, l'osteoporosi, la fibromiàlgia i l'artritis reumatoide. En el Pla de salut de Catalunya a l'horitzó 2010, i amb el propòsit de millorar l'atenció a aquestes malalties, es proposa com a línia estratègica la creació del Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor.

Les malalties reumàtiques són la primera causa de dolor crònic i de discapacitat física en els països desenvolupats. Alteren significativament l'estat psicosocial dels individus afectats i també el de les seves famílies i cuidadors. Aquestes malalties són la causa més important de discapacitat per al treball en la població activa i produeixen una pèrdua de productivitat a curt i a llarg termini. La discapacitat que ocasiona en ancians condiciona la dependència de tercers i genera costos socials molt importants.

Qualsevol iniciativa per millorar l'atenció de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor ha de reconèixer i tenir present el paper que han de desenvolupar les persones afectades. Per aquest motiu, les associacions de pacients estan representades en el Consell Assessor del Pla.

El Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor es va posar en marxa el febrer de 2008.

Missió

Millorar l'atenció a les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor mitjançant la reordenació de recursos i accions de promoció de la salut, prevenció de les malalties, diagnòstic precoç, tractament adequat i rehabilitació per tal de reduir l'impacte que tenen sobre la salut de la població i d'acord amb els principis d'equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció de la ciutadania.

Objectius

  • Possibilitar el maneig de les patologies de poca complexitat i molt prevalents en l'àmbit d'atenció primària facilitant-hi recursos de suport, establint els circuits assistencials adequats, apropant professionals especialistes i disminuint la variabilitat clínica.
  • Millorar el maneig de les patologies més complexes en l'àmbit de l'atenció especialitzada mitjançant la coordinació de l'activitat dels diferents professionals i unitats i la disminució de la variabilitat clínica en l'abordatge de les patologies.

Òrgans de govern

El Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor disposa d'un Consell Assessor i d'una Comissió Permanent. En aquesta Comissió, hi col·laboren professionals experts dins de l'àmbit d'atenció de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor, i també associacions i organitzacions de pacients, que assessoren el Departament de Salut en les fases successives d'elaboració del Pla.

Data d'actualització:  06.11.2012