• Imprimeix

Què és?

El Pla director d'oncologia és un instrument que determina les línies directrius per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions del Departament de Salut en l'àmbit de la prevenció, el tractament i la rehabilitació de les malalties oncològiques i la recerca en oncologia.

El càncer, per la seva incidència en la població i per la taxa de mortalitat que comporta, és un dels problemes prioritaris de salut.

A Catalunya, com a la resta de països desenvolupats, el nombre de pacients diagnosticats de càncer continua augmentant a causa, entre d'altres factors, de l'envelliment de la població i dels factors de risc coneguts. Els avenços en el diagnòstic precoç i en el tractament han contribuït a millorar la supervivència. Malgrat això, el càncer és la primera causa de mort en els homes i la segona en les dones, després de les malalties cardiovasculars.

El problema de salut i el repte que suposa el càncer per a la societat, conjuntament amb la necessària implicació de tots els nivells i àmbits assistencials per a la prevenció, diagnòstic i tractament, fan essencial el desenvolupament d'estratègies globals, coordinades i integrades en el nostre sistema sanitari. En aquest sentit, el Departament de Salut va crear el Pla director d'oncologia.

Missió

Reduir l'impacte del càncer a Catalunya.

Objectius

  • Reduir la incidència del càncer i la mortalitat que hi està associada.
  • Millorar l'accessibilitat al diagnòstic precoç i al tractament apropiat.
  • Millorar la qualitat de vida al llarg de tot el procés oncològic: prevenció, diagnòstic, tractament, seguiment i cures pal·liatives.
  • Millorar la informació als ciutadans, professionals, gestors i polítics.

Òrgans assessors

El Pla director d'oncologia compta amb un Consell que té per funció assessorar en l'elaboració, implantació, avaluació i actualització del Pla. El Consell Assessor d'Oncologia està format per professionals de tots els àmbits oncològics i d'associacions de pacients i pot exercir les seves funcions en el Ple i en la Comissió Permanent. 

Data d'actualització:  06.11.2012