• Imprimeix

Prioritats 2010

Prevenció primària

 • Continuïtat en la prevenció del tabaquisme (especial èmfasi en els joves i les dones).
 • Millora de la dieta: reducció de l'obesitat i el sobrepès (especial èmfasi en la infantesa).
 • Promoció de l'exercici físic moderat i regular.
 • Prevenció de l'exposició solar excessiva.
 • Compliment estricte de la legislació sobre l'exposició als agents carcinògens en l'entorn laboral.
 • Aplicació de la vacuna del virus del papil·loma humà en les nenes de dotze anys.
 • Prevenció del consum excessiu d'alcohol.

Detecció precoç

 • Estendre progressivament el cribratge de càncer colorectal a tota la població entre cinquanta i seixanta-nou anys (fins al 2012).
 • Avaluar anualment el programa de cribratge de càncer de mama i introduir-hi mesures de millora de la qualitat.
 • Continuar l'aplicació del protocol de detecció precoç de càncer de coll uterí mitjançant citologia i detecció del virus del papil·loma en les dones del grup diana en atenció primària.
 • Consolidar l'Oficina de Cribratge de Càncer de Catalunya com a nucli d'avaluació dels resultats del cribratge (càncer de mama, colorectal, coll uterí).
 • Consolidar el grup d'experts de cribratge per a l'avaluació anual dels cribratges de càncer, l'elaboració de les recomanacions de millora i l'elaboració d'informes sobre canvis en l'evidència científica disponible.

Atenció oncològica

 • Estendre el programa de diagnòstic ràpid als tumors de pròstata i bufeta urinària i avaluar-lo anualment.
 • Invertir en equipaments de radioteràpia fins a assolir trenta-cinc equipaments públics l'any 2012 tecnològicament actualitzats (implementació de sis centres nous i sis de renovats).
 • Consolidar i continuar el desenvolupament de les oncoguies per a les principals localitzacions tumorals, establint un grup de treball estable i avaluant-ne l'aplicació.
 • Aplicar els criteris de la Comissió de Terciarisme en Cirurgia Oncològica i Oncologia Pediàtrica aprovats pel Servei Català de la Salut.
 • Potenciar les xarxes hospitalàries d'atenció oncològica en el marc de les regions sanitàries per tal d'apropar el tractament al lloc de residència dels pacients quan sigui possible fer-ho amb la mateixa qualitat.
 • Consolidar i estendre el model d'atenció multidisciplinària d'acord amb el volum de pacients de cada centre, els seus recursos tecnològics i el seus resultats clínics.
 • Desenvolupar un model d'infermeria clínica amb responsabilitats de gestió de casos en els àmbits del programa de diagnòstic ràpid, comitè de tumors i unitat funcional multidisciplinària, d'acord amb els professionals sanitaris i els responsables dels centres sanitaris. Desenvolupar, també, el perfil professional del coordinador d'unitat funcional multidisciplinària.
 • Estendre l'atenció psicooncològica als hospitals amb un volum de pacients superior a 450 anuals i consolidar l'oferta assistencial en els centres de referència. Definir el model d'intervenció de l'atenció psicooncològica integrada en els serveis de psiquiatria i psicologia clínica.
 • Avaluar la utilització i els resultats en la pràctica clínica dels fàrmacs i de les noves estratègies en radioteràpia.
 • Millorar els sistemes d'informació per avaluar els resultats clínics dels centres sanitaris i del sistema sanitari com a conjunt en oncologia.
 • Avaluar, amb caràcter pilot, un protocol de seguiment dels pacients supervivents de llarga evolució i explorar les seves necessitats específiques i l'ús per als pacients de les teràpies complementàries i/o alternatives.
 • Elaborar criteris comuns de tractament del limfoedema en càncer de mama.
 • Preveure la formació de professionals a mitjà termini, atenent la previsió de l'augment del nombre de casos de càncer i de les tecnologies disponibles.
 • Avaluar el cost del tractament del càncer vinculat a les oncoguies i el cost addicional de les innovacions terapèutiques en la pràctica clínica.

Sistemes d'informació

 • Crear el Registre de Càncer de Catalunya perquè estigui operatiu el 2010 amb la integració de les diferents fonts de dades existents i la incorporació de dades clíniques rellevants.
 • Crear el sistema d'informació de la quimioteràpia per tal d'avaluar-ne la utilització i la relació amb les indicacions de les oncoguies.
 • Millorar el sistema d'informació de radioteràpia actualitzant les variables i establint un circuit informàtic comú a tots els centres hospitalaris.
 • Crear el Canal Salut, amb informació basada en l'evidència adreçada a la ciutadania sobre el càncer, els seus factors de risc, la prevenció i detecció precoç, els tractaments i la gestió de la malaltia per part dels pacients i el seu entorn social.

Data d'actualització:  26.10.2011