• Imprimeix

Marc de treball

Àrees d'acció

El Pla director d'oncologia treballa des d'una perspectiva global de la malaltia i d'integració en el sistema sanitari en la prevenció, el diagnòstic, el tractament i les cures pal·liatives quan són necessàries, per tal que les intervencions siguin coordinades i sinèrgiques i, per tant, com més efectives, millor.

La metodologia de treball implica la participació de les diferents estructures, organitzacions i professionals que treballen en l'àmbit oncològic i l'assessorament tècnic i científic de comissions específiques d'experts en les diferents àrees d'intervenció del Pla, com ara la Comissió Assessora de Cribratge del Càncer i la Comissió Tècnica d'Oncoguies.

Disposa d'un marc de treball com a referència per a l'elaboració, transferència i avaluació de les estratègies en càncer, basat en:

Eixos estratègics per a la millora de resultats

Equitat en l'accés

L'accessibilitat es preveu tant als serveis implicats en l'atenció oncològica com a l'expertesa professional, i al llarg de tot el procés oncològic, per tal de proporcionar les mateixes condicions i oportunitats de rebre els serveis de prevenció, diagnòstic i tractament a tota la ciutadania.

 

Qualitat i seguretat

La complexitat de l'atenció oncològica requereix una organització específica que permeti simplificar i coordinar els processos per oferir serveis de prevenció i d'atenció oncològica de qualitat en entorns senzills, segurs i propers als ciutadans.

 

Els elements rellevants són:

 • Coordinació al llarg del procés oncològic per tal de garantir la continuïtat assistencial en el temps i serveis adequats, prenent de referència i com a eix central la persona i les seves necessitats i preferències.
 • Atenció multidisciplinària, per oferir el millor coneixement disponible en l'atenció oncològica, basada en l'evidència científica i la competència professional i integrada en el sistema sanitari.

 

Efectivitat i eficiència

La transferència de l'evidència científica a la pràctica contribueix a l'efectivitat en l'atenció oncològica. Comporta el coneixement especialitzat en la prevenció i la pràctica clínica, els avenços terapèutics i l'organització específica. És necessari desenvolupar estratègies i mètodes que apropin els avenços a la pràctica per a una atenció tan efectiva com sigui possible.

 

També és essencial la utilització de criteris de cost-efectivitat per tal d'obtenir el millor benefici en salut a un cost socialment sostenible. En aquest context, l'eficiència en l'atenció oncològica ha de ser una característica tant per a una atenció de qualitat com per a la utilització dels recursos sanitaris.

 

Avaluació

És l'element que permet conèixer els resultats assolits pel sistema sanitari, tant en una perspectiva poblacional com clínica, així com identificar àmbits per millorar i donar suport a la presa de decisions.

 

És necessari desenvolupar, mantenir i incrementar sistemes d'informació per a l'avaluació de l'atenció oncològica, especialment en l'avaluació de resultats amb rellevància clínica.

Criteris rellevants per a l'acció

Generar coneixement

Proporcionar evidència científica i informació tècnica consistent com a elements claus de coneixement per a la presa de decisions a tots els nivells de l'àmbit oncològic, mitjançant:

 • L'evidència científica disponible.
 • Sistemes d'informació per a l'anàlisi de l'epidemiologia i el control del càncer.
 • L'anàlisi de l'avaluació de les estratègies implementades en el càncer.

 

Transferir innovació

Transferir el coneixement a l'organització sanitària mitjançant elements que promoguin i facilitin l'aplicació del coneixement a tots els àmbits oncològics.

 • Oferint marcs de referència i models específics per a l'aplicació de les bones pràctiques.
 • Amb criteris d'equitat, efectivitat i sostenibilitat.

 

Donar servei

Proveir d'eines i d'organització específica per a la capacitació estratègica del sistema sanitari en l'àmbit oncològic mitjançant l'elaboració i el desenvolupament de:

 • Criteris per a l'adequació de serveis i coneixements segons les necessitats.
 • Criteris i sistemes per a la sostenibilitat de l'atenció oncològica.

Àrees de treball prioritàries

Registre de càncer de Catalunya

 • Objectiu: disposar d'informació sobre l'impacte del càncer en la població de Catalunya.
 • Estratègies:
  • Homogeneïtzar la qualitat de les dades.
  • Disposar de sistemes d'informació comuns.
  • Realitzar anàlisis i projeccions.

 

Prevenció del càncer

 • Objectiu: establir i avaluar el compliment de les diferents estratègies en la prevenció del càncer.
 • Estratègies:
  • Prevenció primària: col·laborar amb el Departament de Salut en les estratègies d'informació i d'educació sanitària per a la prevenció del càncer.
  • Prevenció secundària:
   • Definir i implementar els criteris comuns per als programes de cribratge.
   • Avaluar la introducció al sistema sanitari de nous cribratges.
   • Avaluar els programes de cribratge implementats.

 

Atenció oncològica

 • Objectiu: actualitzar la planificació de serveis en l'atenció oncològica.
 • Estratègies:
  • Contribuir al Pla de salut en l'elaboració dels objectius de salut en oncologia.
  • Contribuir a la definició de criteris de planificació i compra de serveis.
  • Establir estàndards de qualitat i estratègies d'avaluació.
  • Elaboració d'eines de suport per als professionals i les institucions (oncoguies).
  • Elaboració d'eines d'informació per a la ciutadania.

 

Recerca

 • Objectiu: promoure la recerca en tots els àmbits de l'atenció oncològica i la prevenció del càncer per tal d'avançar en el coneixement científic i en la seva aplicació.
 • Donar suport a la recerca epidemiològica, translacional, clínica i d'avaluació de serveis sanitaris.

 

Avaluació

 • Objectiu: disposar d'informació sobre el compliment de les estratègies implementades i de l'impacte de l'aplicació de les noves tecnologies.
 • Estratègies:
  • Avaluar la utilització dels serveis sanitaris i la seva variabilitat.
  • Avaluar la qualitat de l'atenció oncològica.
  • Avaluar la implantació de les oncoguies.
  • Avaluar l'efectivitat i l'impacte econòmic de les noves tecnologies.
  • Fer una avaluació econòmica en l'àmbit oncològic.
Data d'actualització:  26.10.2011