• Imprimeix

Què és?

El Pla director de malalties de l'aparell circulatori (PDMAC) és l'instrument d'informació, estudi i proposta mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions que cal desenvolupar en l'àmbit de la promoció de la salut de les malalties de l'aparell circulatori (malalties cardiovasculars i vasculars cerebrals), la prevenció, el tractament i la rehabilitació, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

El PDMAC reparteix els seus objectius, estratègies i prioritats en dos plans: el Pla director de malaltia cerebrovascular i el Pla director de malaltia cardiovascular.

Missió 

Millorar l'atenció a les malalties vasculars mitjançant la reordenació de recursos i accions de promoció de la salut, prevenció de les malalties, diagnòstic precoç, tractament adequat i rehabilitació, sota una perspectiva territorial, de condició social i de gènere equitativa i sostenible, per reduir l'impacte que tenen sobre la salut de la població.

Objectius 

Objectius comuns als dos plans:

• Promoure línies de recerca orientades a la prevenció i a la millora de l'atenció a les malalties de l'aparell circulatori.

• Establir criteris de distribució i implantació de noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques.

• Afavorir l'aplicació de les mesures preventives per a les malalties de l'aparell circulatori a l'atenció primària.

• Promoure la determinació del risc vascular a l'atenció primària.

• Promoure el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació adequats de les malalties de l'aparell circulatori.

Pla director de malaltia cerebrovascular:

• Reduir la incidència de l'ictus.

• Millorar l'accessibilitat de la població a l'atenció urgent de l'ictus.

• Desenvolupar la rehabilitació i reinserció dels pacients amb ictus.

Pla director de malaltia cardiovascular:

• Reduir la incidència de la malaltia coronària.

• Millorar l'accessibilitat de la població a l'atenció urgent de l'infart agut de miocardi.

• Crear un model de rehabilitació cardiovascular.

• Millorar l'atenció a d'altres malalties cardiovasculars, com són la insuficiència cardíaca i les cardiopaties congènites.

Òrgans assessors

Consell Assessor

Format per representants de totes les organitzacions rellevants de la societat catalana que tinguin interès en la salut vascular (societats científiques, associacions professionals i de pacients, sindicats i administracions públiques).

Membres del Consell Assessor

Comissió Permanent 

El Pla director de malalties de l'aparell circulatori té dues comissions permanents que estan formades per persones designades de comú acord entre el director del Pla corresponent i la Direcció General de Planificació i Avaluació (DGPA), que es consideren adients per la seva expertesa en els diferents camps i àmbits d'actuació de les malalties de l'aparell circulatori. La funció de la Comissió Permanent és estudiar i elaborar les accions i propostes. El director o directora del Pla es reserva la facultat de consultar puntualment persones de confiança amb l'aprovació de la DGPA i d'organitzar els grups de treball específics que consideri necessaris per tal de desenvolupar tasques concretes.

Data d'actualització:  06.11.2012