• Imprimeix

Prioritats 2008-2010

1) Prioritats per al Pla director de malalties cerebrovasculars

Conèixer la qualitat dels serveis sanitaris públics dedicats a la cura i atenció de les persones malaltes amb ictus i els resultats d'aquests processos és una prioritat. A Catalunya, pionera a l'Estat espanyol en els projectes d'efectivitat clínica, el Pla director de malalties de l'aparell circulatori i, concretament, la línia d'atenció a la malaltia vascular cerebral ha impulsat la realització de dues edicions de l'Audit de l'Ictus, predifusió i postdifusió de la Guia de pràctica clínica (GPC) de l'ictus (2005 i 2007, respectivament) per tal de conèixer el grau de compliment de determinades intervencions que tenen el suport de l'evidència científica de qualitat. El Tercer Audit de l'Ictus està previst per a finals de 2010 i, com en les edicions anteriors, inclou també una enquesta sobre els recursos humans, tècnics i l'organització que hi ha a cada centre hospitalari per fer l'atenció a la persona malalta amb aquesta patologia. A grans trets, les prioritats per al Pla director de malalties cerebrovasculars per a l'horitzó 2008-2010, són les següents:

a) Monitoratge i avaluació dels projectes vinculats a la fase aguda de l'ictus:

· Monitorar i avaluar la implantació de la xarxa terciària de l'ictus.

· Monitorar i avaluar el Projecte teleictus (fase II).

b) Realització del Tercer Audit de l'Ictus.

c) Informació a pacients i familiars:

· Incrementar el nombre de sessions informatives periòdiques per a malalts amb ictus i les seves famílies (de les nou actuals a vint-i-dues).

d) Rehabilitació de l'ictus:

· Estendre l'experiència de la rehabilitació intensiva iniciada a Valls i Mataró.

· Realitzar la integració territorial dels recursos en rehabilitació: hospitalària, de convalescència, ambulatòria i domiciliària.

 

2) Prioritats per al Pla director de malalties cardiovasculars 

Les prioritats del Pla director de malalties cardiovasculars per al període 2008-2010 es focalitzaran a donar continuïtat a les principals línies estratègiques definides en l'etapa inicial. El Pla director continuarà treballant per millorar els resultats en salut de la cardiopatia isquèmica mitjançant mesures preventives, i especialment terapèutiques. Una de les principals prioritats serà consolidar el funcionament del Codi infart, del protocol d'actuació vigent i de les xarxes territorials creades per a l'organització assistencial de la síndrome coronària aguda (SCA) amb elevació del segment ST. Per a la gènesi d'aquesta mesura d'intervenció ha estat fonamental la participació de tots els agents implicats en el procés assistencial de l'SCA, a través d'un enfocament professional multidisciplinari i en col·laboració amb les societats científiques, els serveis de transport d'urgència i l'Administració sanitària. El Codi infart ha esdevingut i es constatarà en el futur immediat com la intervenció clau per al tractament de l'SCA amb elevació del segment ST.

El Pla director de malalties cardiovasculars també treballarà amb intensitat per estendre i extrapolar el model preconitzat, així com els models pilots territorials que han demostrat eficàcia. També centrarà els seus esforços per monitorar els resultats obtinguts i fer una avaluació dels programes territorials en funcionament. Cal aprofitar aquestes experiències per reaplicar-les i extreure'n un aprenentatge, així com potenciar la integració dels recursos i equipaments per a la rehabilitació de les malalties cardiovasculars. El Pla director de malalties cardiovasculars continuarà treballant per assegurar que les cardiopaties congènites a Catalunya tinguin un model d'atenció integral pel que fa als especialistes implicats i integrat pel que fa al territori. Així doncs, a grans trets, les prioritats per al Pla director de malalties cardiovasculars per a l'horitzó 2008-2010, són les següents:

a) Monitoratge i avaluació dels projectes vinculats a la fase aguda: el Codi infart.

· Fer el seguiment i l'avaluació de la implantació del Codi infart a tot el territori de Catalunya mitjançant la creació del Registre informatitzat del Codi infart.

· Monitorar el registre informatitzat del Codi infart per a la presa de decisions i millora del procés assistencial. Constituir una comissió tècnica i de seguiment.

b) Treballar en el futur de la rehabilitació de les malalties cardiovasculars i la insuficiència cardíaca.

· Estendre les experiències locals en rehabilitació cardiovascular i insuficiència cardíaca.

· Realitzar la integració territorial dels recursos en rehabilitació i insuficiència cardíaca.

c) Treballar en la millora assistencial dels pacients amb cardiopaties congènites.

Data d'actualització:  02.11.2011