• Imprimeix

Pírcings, tatuatges i micropigmentació

La Direcció General de Planificació i Recerca en Salut pot convalidar, als efectes de l'exercici de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, aquests cursos de formació autoritzats en altres comunitats autònomes, sempre que els continguts d'aquests siguin equiparables.

A tal efecte, haureu d'emplenar la sol·licitud i enviar-la a la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, juntament amb la certificació del curs realitzat.

Una vegada finalitzat el curs de formació, els centres homologats hauran d'enviar a la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària una plantilla d'Excel amb els alumnes del curs aprovats per poder-los introduir en el Registre de personal aplicador de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, segons l'article 1.2 del Decret. A/e: Tatuatges.dgprs@gencat.cat 

El nou Decret incorpora novetats respecte a la formació del personal aplicador.

Les més rellevant són:

 • Durada del programa de formació de trenta-cinc hores, amb inclusió de temes nous i ampliació dels antics;
 • la direcció/coordinació ha d'anar a càrrec d'un o d'una porfessional que se'n responsabilitzi i tingui la llicenciatura en Medicina;
 • és obligatori fer una prova d'avaluació al final de la formació;
 • s'amplia el nombre de titulacions que queden exemptes de l'obligatorietat d'aquesta formació, i
 • és obligatori la renovació del certificat de formació i la resolució de convalidació.

El temari el trobareu a l'annex 3 apartat A del Decret.

Els professionals que acreditin haver realitzat els cursos de formació homologats per l'Institut d'Estudis de la Salut a l'empara de l'article 11 del Decret 28/2001, de 23 de gener, hauran de superar un mòdul d'ampliació homologat oficialment, les característiques del qual figuren a l'annex 3 apartat C d'aquest Decret i consta de deu hores, incloent les pràctiques i l'avaluació.

Els centres interessats a seguir impartint aquesta formació hauran de sol·licitar de nou l'homologació amb el formulari oficial. Juntament amb la sol·licitud cal presentar un dossier en el què hi ha de constar:

 • el nom de la persona responsable de la coordinació o direcció del curs, amb fotocòpia compulsada del títol de llicenciat en Medicina, fotocòpia del DNI i el currículum;
 • els objectius i el programa del curs (cal especificar temes i durada);
 • la relació de professors (currículum personal i fotocòpia compulsada del títol);
 • el centre o els centres on s'impartiran les classes (nom i adreça);
 • els procediments d'avaluació (model de prova d'avaluació);
 • el model de certificat de formació que s'ajusti als requisits expressats en el Decret;
 • les condicions (durada del curs, preu matrícula, places ofertes), i
 • les dates de realització del curs.

Si el centre de formació està interessat en impartir el mòdul d'ampliació pot fer la sol·licitud en el mateix imprès, assenyalant la casella corresponent. Juntament a la sol·licitud ha de presentar una memòria amb els mateixos continguts que en el cas anterior.

Per tant, a partir del dia 24 d'abril ja no es poden sol·licitar edicions del curs antic higienicosanitari. Les persones en possessió del diploma o del certificat d'aquest curs tenen un termini de un any per realitzar el mòdul d'ampliació.

Data d'actualització:  04.04.2017