• Imprimeix

SIRE - Recepta electrònica

El Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE) permet la prescripció i la dispensació de medicaments per la sanitat pública mitjançant l’ús de les TIC.

La recepta electrònica Rec@t és un sistema consolidat a Catalunya.

D’una banda, facilita l'accés a la prestació farmacèutica, estalvia temps i visites al CAP, garanteix la confidencialitat i possibilita un seguiment més acurat dels tractaments.

D’altra banda, permet la detecció de possibles interaccions o incompatibilitats entre medicaments,  millora la coordinació entre metges i farmacèutics, i optimitza la gestió sanitària en matèria de medicaments.

 • Oferir una eina centrada en els pacients que dóna més i millor informació mitjançant el Pla de medicació.
 • Facilitar l'obtenció i la dispensació de medicaments de manera segura i ràpida.
 • Contribuir a una prescripció més eficient i a una utilització més racional i segura dels medicaments per contribuir a la sostenibilitat del sistema de salut.
 • Facilitar la cohesió dels diferents nivells assistencials i proporcionar als professionals sanitaris vies de comunicació i de suport a les seves tasques diàries mitjançant diverses eines per a la prescripció.
 • Descarregar d'activitats burocràtiques els professionals sanitaris perquè puguin fer una gestió més eficient del temps per a tasques assistencials.
 • Representar una aposta per les noves tecnologies al servei de la salut.

Ciutadania

 • Proporciona un Pla de Medicació al pacient que conté tota la informació necessària per poder seguir correctament el tractament: el nom del medicament, la dosi i la freqüència de l'administració, el temps previst de tractament, el nom del metge, la posologia, comentaris adreçats al pacient i el cost orientatiu del tractament. 
 • Incrementa l'accessibilitat a la prestació farmacèutica i redueix el nombre de visites que tenen com a única finalitat la renovació de les receptes de medicaments. 
 • Ofereix una atenció més personalitzada dins d'un entorn de gestió sanitària integral i integrada que facilita la continuïtat assistencial del pacient.

 

Professionals

 • Allibera els professionals de les tasques més rutinàries vinculades a la prescripció i la dispensació de receptes per poder dedicar més temps a l'atenció d'altres pacients. 
 • Integra els processos de prescripció i dispensació dels fàrmacs, tot facilitant la coordinació entre diferents professionals sanitaris (metges i farmacèutics) que poden accedir a la informació en temps real.

 

Sistema sanitari

 • Augmenta la seguretat en la utilització dels medicaments. 
 • Afavoreix l'ús racional dels medicaments. 
 • Fa un monitoratge i un control dels processos de prescripció i de les seves incidències. 
 • Recull i disposa d'informació qualitativa i quantitativa de l'ús dels medicaments. 
 • Promou l'eficiència dels processos i afavoreix l'estalvi de recursos per part de l'administració sanitària. 
 • Incorpora mecanismes (per exemple, alertes) per aconseguir que la prestació farmacèutica sigui un sistema més intel·ligent. 
 • Esdevé un model col·laboratiu de referència per a altres comunitats autònomes i països.

Prescripció

El metge o la metgessa ha d’accedir al SIRE des d’una estació clínica integrada en la xarxa de l’entitat proveïdora del CatSalut en la qual presti els seus serveis. Per fer-ho amb garanties de seguretat ha d’acreditar la seva identitat. A continuació, ha d’introduir el Codi d’Identificació Personal (CIP) que figura a la Targeta Sanitària Individual (TSI) del pacient i accedir a la informació emmagatzemada al sistema en relació amb aquest pacient.

En el moment en què el/la professional insereix la prescripció, el sistema connecta amb el mòdul de seguretat clínica. Aquest mòdul analitza si per a la medicació prescrita es genera alguna alerta que ajudi a evitar possibles errors, com ara interaccions farmacològiques. En cas que sigui així, el mòdul emet l’alerta i l’orientació terapèutica recomanada.

Per finalitzar el procés, el metge o la metgessa ha de signar la prescripció amb la seva signatura electrònica avançada. El programari de l’estació clínica genera el Pla de Medicació, que el/la profesional ha de lliurar al pacient.

El SIRE emmagatzema les dades de prescripció rebudes de les unitats proveïdores associant-les al codi CIP i al codi identificatiu del Pla de Medicació. Aquests dos codis seran necessaris per tal que l’oficina de farmàcia pugui fer efectiva la dispensació de les recepta electrònica.

 

Dispensació

Per recollir els medicaments prescrits a l’oficina de farmàcia, el pacient s’ha d’identificar mitjançant la TSI i ha de lliurar al farmacèutic o farmacèutica el pla de medicació que recull el tractament prescrit i inclòs en la prestació farmacèutica.

El farmacèutic o farmacèutica ha d’accedir al SIRE, mitjançant acreditació, des d’una estació farmacèutica integrada en la xarxa de les oficines de farmàcia concertades pel CatSalut. Per tal de dispensar els medicaments prescrits, ha d’introduir el CIP del pacient i el codi identificatiu del Pla de Medicació, així com la seva signatura electrònica.  

Les dades de la dispensació i la identificació tant del professional responsable com de l’oficina de farmàcia on s’ha dut a terme quedaran registrades al SIRE en el moment de la dispensació, per tal d’impedir que una recepta pugui ser dispensada més d’una vegada.

El SIRE generarà automàticament les receptes electròniques necessàries per a la dispensació dels medicaments inclosos en la prestació farmacèutica per seguir el tractament prescrit pel metge o metgessa d’acord amb les dosis pautades.

Data d'actualització:  14.05.2018