• Imprimeix

La Meva Salut (LMS)

La Meva Salut (LMS) és un espai digital que permet a la ciutadania:

 • Accedir a la seva informació personal de salut, que inclou diagnòstics, resultats de proves i exploracions, vacunes administrades i el pla de medicació vigent, entre d’altres.
 • Comunicar-se amb els professionals sanitaris per resoldre aquelles consultes que no requereixin atenció presencial o urgent.
 • Realitzar tràmits electrònics de forma segura i confidencial, com ara demanar visita, sol·licitar el canvi de metge i concertar cita per a les vacunacions internacionals.

La informació disponible a LMS prové de l’atenció sanitària prestada en tots els centres assistencials públics del nostre territori. Quan els professionals sanitaris afegeixen dades a la història clínica del centre en què s’atèn un pacient, les més importants s’incorporen a un repositori i es publiquen a la Història clínica compartida a Catalunya (HC3) i a LMS, mitjançant un sistema automatitzat, perquè s'hi puguin consultar.

Es tracta d’un projecte en constant evolució. Els centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) hi estan introduint la informació de manera progressiva i, per tant, és possible que no s’hi trobin totes les dades de l'historial clínic. D’altra banda, s’està treballant per incorporar-hi noves funcionalitats.

 • Garantir els drets dels pacients. La ciutadania té dret a accedir a la informació disponible sobre la seva salut i, a més, és un exercici de transparència.
 • Coresponsabilitat i participació. L’accés a les dades sanitàries personals afavoreix el compromís de la ciutadania en la cura de la pròpia salut, especialment en l’àmbit de la prevenció i la monitorització, i promou la presa de decisions en un context de llibertat.
 • Atenció de qualitat. L’apoderament del pacient i la millora de la comunicació de la ciutadania amb els professionals i el sistema sanitari millora la qualitat de l’assistència i, per tant, l’estat de salut de la població.
 • Promoure un ús racional dels recursos. Les noves fórmules d’atenció no presencial, entre d’altres factors, eviten la sobre-utilització dels recursos sanitaris, redueixen costos i milloren l’eficiència del sistema de salut.

Per a la ciutadania

 • Major autonomia i comoditat en poder fer consultes i gestions sense necessitat de desplaçar-se. 
 • Alfabetització per a la salut i apoderament. 
 • Accessibilitat de la informació de salut, classificada i ordenada, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

 

Per als professionals

 • Major comoditat en el procés d’atenció. 
 • Canvi en l’organització del temps de treball.

 

Per als gestors de centres sanitaris

 • Millora de la qualitat dels serveis mitjançant la reducció d'errors i de proves redundants i la personalització. 
 • Major coordinació assistencial. 
 • Optimització de la gestió (per exemple, amb la reducció del volum de tasques administratives i reducció en la impressió de paper).

 

Per al sistema de salut

 • Millora de l’eficiència en l’ús dels recursos sanitaris, tant per part de la ciutadania com per part dels professionals. 
 • Reducció de costos derivada de la prevenció de la ciutadania i un major compromís en la cura de la seva salut.

LMS facilita la visualització i integració d’informació gestionada per diferents sistemes, com la HC3 o el SIRE (sistema de recepta electrònica). Aquests sistemes ofereixen serveis a la ciutadania a través de LMS, però són ells qui s’encarreguen de gestionar-los.  

Per garantir que puguin comunicar-se amb LMS, aquests sistemes han de complir un conjunt de requeriments per a la seguretat i la interoperabilitat. Aquests requeriments d’interoperabilitat estan agrupats en tres “perfils”  diferenciats:

 • Identificació. Reuneix tots els requisits que han de complir les plataformes externes per poder identificar-se en intercanviar informació amb LMS. A més, aquest perfil també contempla aquells requeriments que permeten que l’usuari només s’identifiqui una vegada al portal i pugui accedir a les ofertes disponibles sense necessitat de tornar a introduir les seves dades. 
 • Comunicació. Defineix la missatgeria a través de la qual es transmetran dades de l’usuari a la plataforma externa. 
 • Publicació. Recull tots els requisits que han de complir els sistemes externs perquè puguin publicar continguts que es visualitzin directament a LMS o a través d’ella. 
Data d'actualització:  14.05.2018