• Imprimeix

iS3

is3

El projecte iS3 és una de les peces que conformen la Plataforma Digital de Salut (PDS), que interconnecta tots els agents del sistema sanitari català (ciutadans, proveïdors i professionals) respectant la diversitat de sistemes d’informació existents.

iS3 és una plataforma tecnològica d'interoperabilitat per a la gestió dels processos assistencials mitjançant la integració entre els diferents sistemes d'informació dels proveïdors de salut i serveis socials. Aquest model comú de comunicació permet millorar l’assistència, la qualitat de vida de la ciutadania i la planificació dels recursos, especialment en l’àmbit de la cronicitat o de les pluripatologies.  

La plataforma central iS3 canalitza la informació necessària per gestionar i monitorar els fluxos de treball dels proveïdors de salut:

 • Derivacions. Permet, des d’un centre, derivar un pacient i demanar algun tipus de prova a un altre centre. També s’utilitza per realitzar derivacions sense la necessitat d’enviar el pacient a un altre centre o per fer teleconsultes.
 • Cites. Consisteix a gestionar la cita prèvia que el pacient necessita per poder realitzar les derivacions. 
 • Consulta de dades. Serveix perquè els centre peticionari i el centre proveïdor identifiquin el pacient al qual se li vol fer la prova. 
 • Procés de laboratori. Inclou totes les accions relatives a una prova de laboratori: sol·licitud, modificació, cancel·lació i retorn dels resultats. 
 • Procés de notificacions. Agrupa qualsevol tipus de missatge, que pot formar part o no del procés de derivacions, cites o laboratori.

Ciutadania

 • Millora de la salut i el benestar
 • Personalització de l’assistència
 • Millora de la qualitat de l’atenció integrada i de la percepció d’aquesta qualitat
 • Accessibilitat i equitat territorial en la prestació de serveis
 • Major comoditat (menys desplaçaments)
 • Coresponsabilitat i participació activa en les decisions que afecten la pròpia salut
 • Accés a xarxes de pacients experts

 

Professionals

 • Visió global del procés assistencial
 • Continuïtat assistencial i millora de la coordinació entre diferents àmbits d’atenció
 • Proactivitat
 • Responsabilitat compartida

 

Gestors dels centres sanitaris

 • Model comú, no únic, que respecta els sistemes d’informació propis
 • Optimització de la gestió dels processos
 • Millora de la qualitat dels serveis
 • Anàlisi d’indicadors de qualitat
 • Increment de la productivitat
 • Reducció de costos administratius

 

Sistema sanitari i social

 • Optimització dels recursos i els serveis
 • Eines d’anàlisi per a l’avaluació dels resultats
 • Reducció de costos amb la reducció de diagnòstics i proves duplicades
 • Menor dependència del sistema sanitari privat
 • Millor planificació de recursos
 • Control de la demanda i reducció de llistes d’espera
 • Models predictius (per exemple, d’episodis d’aguditzacions o de demanda d’ingressos en casos d’epidèmies estacionals com la grip)

La seva arquitectura es detalla al següent diagrama:

arquitectura_is3

 

Eines d’intercanvi d’informació

Les eines d’intercanvi d’informació entre les entitats proveïdores de serveis assistencials que ofereix l’iS3 són les següents:

 • WIFIS (Work Flow per a Institucions de Salut) o plataforma de missatgeria comuna.
 • Gestor de les integracions que desenvolupa els estàndards de comunicacions o catàlegs comuns de terminologia necessària per a la missatgeria.
 • Gestor de regles per dissenyar fluxos de derivació electrònica configurables pels proveïdors.
 • Sistema de monitoratge o control i seguiment de la missatgeria entre els diferents actors i les derivacions entre els diferents nivells assistencials i proveïdors, com a eina d’anàlisi homogènia i integrada de la informació.
 • Biblioteca de casos d’ús i suport transversal al desplegament territorial dels processos.

 

 

Data d'actualització:  14.05.2018