• Imprimeix

Reproducció humana assistida

L’Estat espanyol va iniciar la regulació de la reproducció humana assistida (RHA) amb la Llei 35/1988, de 22 de novembre, sobre tècniques de reproducció humana assistida, que s’ha anat actualitzant d’acord als avenços científics i clínics que s’han produït.

Actualment, és vigent la Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida. Aquesta norma té com a objecte regular l’ús de les tècniques de reproducció humana assistida acreditades científicament i indicades clínicament, regular-ne l’aplicació en la prevenció i el tractament de malalties d’origen genètic, així com establir els supòsits i requisits d’utilització de gàmetes i preembrions humans crioconservats.

La Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, reconeix en el preàmbul que: «El desenvolupament de la sexualitat i la capacitat de procreació estan directament vinculats a la dignitat de la persona i al lliure desenvolupament de la personalitat i són objecte de protecció a través de diferents drets fonamentals, assenyaladament, dels que garanteixen la integritat física i moral i la intimitat personal i familiar. La decisió de tenir fills i de quan tenir-los constitueix un dels assumptes més íntims i personals que les persones afronten al llarg de les seves vides, que integra un àmbit essencial de l’autodeterminació individual. Els poders públics estan obligats a no interferir en aquest tipus de decisions, però, també, han d’establir les condicions perquè s’adoptin de manera lliure i responsable, posant a l’abast dels qui ho necessitin serveis d’atenció sanitària, assessorament o informació.»

D’acord amb aquesta normativa, a Catalunya, l’any 2011, el Departament de Salut va aprovar el Protocol d’estudi i tractament de l’esterilitat.

Posteriorment, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i l’eradicació de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Mitjançant la Resolució 1069/X, sobre el sistema públic de salut de 19 de juny de 2015, el Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que no s’aplicarà la restricció de l’accés als tractaments de reproducció assistida a les dones amb una parella femenina o sense parella, essent com és un servei bàsic de la sanitat pública.

D’acord amb el mandat del Parlament, el Departament de Salut fa una reordenació de la cartera de serveis de l'RHA i actualitza el Protocol de l’any 2011, de manera que es permet l’accés a les tècniques d'RHA a totes les dones, independentment de si tenen o no parella i de si la parella és masculina o femenina. A més, també s’incorporen elements de millora de l’accessibilitat territorial a les tècniques de RHA, proposant que algunes d’aquestes tècniques es puguin realitzar en els hospitals territorials de referència de la ciutadania.

L’apartat de Característiques del model assistencial del Protocol de les tècniques d'RHA resta obert, i s’anirà concretant a mesura que els elements instrumentals que intervenen en la cartera de serveis de reproducció humana assistida es vagin implantant: formació dels professionals, acreditació dels serveis d’ASSIR i de centres hospitalaris per a l’aplicació de les tècniques d'RHA de baixa complexitat, posada en marxa del banc públic de gàmetes, etc.

El Protocol de les tècniques de reproducció humana assistida ha estat elaborat pel Departament de Salut amb el suport de professionals experts en aquestes tècniques i de representants d’entitats que també li han donat suport.

Protocol d'estudi i tractament de l'esterilitat.

Data d'actualització:  12.08.2016