• Imprimeix

Plans sectorials

El Departament de Salut, en el marc de les seves competències elabora Plans específics que guien les actuacions a realitzar, en períodes concrets. Així, ens trobem amb plans que abasten llargs períodes, com és el Pla de salut del qual ja podeu consultar els treballs realitzats per aprovar el del període 2016-2020, i d’altres plans o programes que són per a períodes de més curta durada o per a col·lectius específics.
Les diferents pàgines de cadascun dels plans incorporen les darreres actualitzacions disponibles.

 

Estratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC)

L’ENAPISC dona resposta als importants reptes que ha de fer front el nostres sistema sanitari, en general, i l’àmbit de la primària, en particular. Fites tant importants com són les desigualtats en salut, l’envelliment de la població i la cronicitat de moltes malalties. L’ENAPISC té el seu antecedent en el document Atenció primària i salut comunitària: Una nova orientació per a l’atenció primària de salut

Pla nacional d’urgències de Catalunya

El PLANUC té com a missió principal assegurar que tota persona rebi una atenció continuada i urgent equitativa i de qualitat, i que s’adapti a les necessitats de salut de les persones, a través d’una xarxa d’atenció integrada, accessible i resolutiva, liderada per professionals, que situï el ciutadà al centre del sistema.

Pla de Salut

És l’instrument indicatiu i el marc de referència de totes les actuacions públiques en matèria de salut, en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Pla interdepartamental de salut pública PINSAP

Per tal que tots els sectors del Govern, de les administracions públiques catalanes i de la societat capitalitzin directament les seves influències respectives sobre la salut i el benestar associat a la salut de la població de Catalunya.

Pla integral per a la Promoció de la Salut mitjançant l'Activitat Física i l'Alimentació Saludable (PAAS)

Pla elaborat pel Departament de Salut en resposta a l'increment observat en la prevalença d'obesitat, d'acord amb l'estratègia mundial de l'Organització Mundial de la Salut i de la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad)als o interdepartamentals

Pla estratègic de recerca i innovació en salut

Per optimitzar les estructures de recerca i afavorir un millor retorn de la inversió en recerca i i contribuir a escurçar el període comprès entre els resultats de recerca i l'aplicació a la pràctica clínica i de salut pública.

Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions

Recull la priorització d'actuacions a desenvolupar per part del Govern de la Generalitat per atendre aquestes persones

Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS)

Instrument del Govern per promoure i participar en la transformació del model d’atenció social i sanitària per tal de garantir una atenció integrada i centrada en les persones, capaç de donar resposta a les seves necessitats.

Pla estratègic SITIC

És un document marc per a tot el sector salut i ha estat concebut per donar un impuls definitiu de les TIC al sistema sota un model de governança en clau de salut, únic i participat.

Pla Mestre de Mobilitat (mHealth.cat)

Estableix l’estratègia i les accions per donar suport al desenvolupament de la mHealth a Catalunya en els pròxims anys.

Pla de seguretat alimentària de Catalunya

El Pla té per objectiu mantenir l’alt nivell de seguretat alimentària en totes les etapes de la cadena alimentària, des de la producció fins al consum.